Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By chang_thuyen_truong_dep_trai
#747145 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: khả năng vận dụng mô hình công ty mẹ _ công ty con ở Việt Nam
Kh¶ n¨ng vËn dông m« h×nh c«ng ty mÑ _ c«ng ty con ë ViÖt Nam
­­­Tõ ThÞ §øc­KiÓm to¸n 43A ­­ ­1­­

vô quan träng lµ “Hoµn thµnh vÒ c¬ b¶n viÖc s¾p xÕp, tæ chøc l¹i
vµ ®æi míi qu¶n lý doanh ngiÖp Nhµ n­íc …” trong ®ã cÇn “kiÖn
toµn tæ chøc, n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c Tæng c«ng ty theo m«
h×nh c«ng ty mÑ _ c«ng ty con, kinh doanh ®a ngµnh tæng hîp trªn
c¬ së nghµnh chuyªn m«n ho¸, gãp vèn thuéc nhiÒu thµnh phÇn
kinh tÕ cïng tham gia kinh doanh, lµm nßng cèt ®Ó h×nh thµnh mét
sè tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh ë mét sè nghµnh vµ lÜnh vùc träng yÕu
cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nh­ b­u chÝnh viÔn th«ng, hµng kh«ng,
dÇu khÝ…”.
Nh­ vËy ®©y lµ mét vÊn ®Ò cßn míi ë n­íc ta ®Æc biÖt lµ m«
h×nh c«ng ty mÑ _ c«ng ty con l¹i ®­îc x©y dùng vµ thÝ ®iÓm ë
c¸c Tæng c«ng ty Nhµ n­íc, lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n­íc
võa cã nh÷ng mÆt m¹nh nh­ng còng cßn kh«ng Ýt khã kh¨n yÕu
kÐm. Sau ®©y lµ mét sè vÊn ®Ò vÒ kh¶ “kh¶ n¨ng vËn dông m«
h×nh c«ng ty mÑ _ c«ng ty con ë ViÖt Nam” sÏ gióp chóng ta hiÓu
®­îc phÇn nµo vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ nh÷ng thµnh c«ng,
nh÷ng tån t¹i vµ v­íng m¾c còng nh­ c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc .
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 đã nêu rõ cơ chế chính sách và các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ kế hoặch 5 năm (2001_2005), trong đó đã khẳn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement