Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kelbin_lei
#747140 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Dự báo giá và kim ngạch của ngành gạo Việt Nam năm 2008 - 2011
§Ò ¸n dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­
­­­­­­
NguyÔn ViÖt TiÖp Líp KTPT 47a
2
B.
Néi Dung
I. Tæng quan vÒ thÞ tr­êng g¹o thÕ giíi vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm g¹o trªn thÕ giíi.
1. Tæng quan vÒ thÞ tr­êng g¹o thÕ giíi
Nh×n chung, c¸c n­íc s¶n suÊt g¹o chñ yÕu trªn thÕ giíi tËp chung chñ yÕu ë
Ch©u ¸ vµ mét sè n­íc kh¸c. Tæng s¶n l­îng s¶n suÊt g¹o cña c¸c n­íc nµy lµ 354,8
triÖu tÊn (chiÕm 87%) so víi tæng s¶n l­îng cña thÕ giíi lµ 407,8 triÖu tÊn vµo
n¨m 2006.(B¶ng 1)
B¶ng 1 : Cung ­ CÇu g¹o ThÕ giíi
§¬n vÞ: triÖu tÊn
2005/2006
2006/2007
S¶n l­¬ng
407,8
399,3
Trung Qu«c
138,9
133,0
Ên §é
89,5
87,0
Indonesia
33,5
33,5
Bangladesh
23,1
24,0
ViÖt Nam
20,8
21,5
Th¸i Lan
16,4
16,6
Myanmar
9,9
9,8
NhËt B¶n
8,4
8,6
Philippines
7,8
8,1
Để có một nền kinh tế phát triển bản thân các ngành của nền kinh tế đó phải có những kế hoạch để phát triển ngành của mình, phải có những phân tích, đánh giá, x
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement