Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giabangcontim88
#747134 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
­ Sè c¸c c«ng ty cæ phÇn niªm yÕt t¹i TTGDCK Tp. HCM: 40
­ Sè c¸c c«ng ty cæ phÇn ®¨ng ký giao dÞch t¹i TTGDCK Hµ Néi: 12
­ Tæng gi¸ trÞ cæ phiÕu niªm yÕt c¶ 2 Trung t©m: trªn 10.000 tû ®ång
tÝnh theo mÖnh gi¸.
­ Tæng gi¸ trÞ tr¸i phiÕu niªm yÕt: 39.732 tû ®ång
­ ChØ sè ViÖt Nam b×nh qu©n (6 th¸ng ®Çu n¨m 2006): 450
Sau 6 n¨m ho¹t ®éng, tuy thÞ tr­êng ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn kh¸ m¹nh mÏ
trong thêi gian gÇn ®©y, nh­ng so víi yªu cÇu cña chiÕn l­îc ph¸t triÓn thÞ
tr­êng chøng kho¸n ®Õn n¨m 2010 vÉn cßn kh¸ khiªm tèn, trong ®ã nhiÖm
vô cña c¸c tæ chøc trung gian ph¶i thu hót ®­îc nhiÒu ng­êi ®Çu t­ vµ t¹o ra
nhiÒu hµng hãa h¬n n÷a cho thÞ tr­êng.
Trong bèi c¶nh chung nh­ vËy, vai trß cña c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc víi
chøng kho¸n vµ cña c¸c thµnh viªn thÞ tr­êng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ rÊt quan träng
trong viÖc thóc ®Èy thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam, trong viÖc tiÕp tôc
t¹o ra hµng hãa cho thÞ tr­êng, t¹o sù æn ®Þnh vµ t¨ng tÝnh hÊp dÉn cña thÞ
tr­êng còng nh­ ®a d¹ng hãa c¸c lo¹i h×nh chøng kho¸n niªm yÕt, tiÕp tôc t¹o
lßng tin ®èi víi thÞ tr­êng cho nhµ ®Çu t­. C¸c thµnh viªn thÞ tr­êng ph¶i
tiÕp tôc kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña m×nh ®èi víi thÞ tr­êng, tiÕp tôc
®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô, ®ång thêi còng t¹o ra mét s©n ch¬i cho
c¸c tæ chøc kinh doanh chøng kho¸n chuyªn nghiÖp, chÊt l­îng phôc vô kh¸ch
hµng chuyªn nghiÖp vµ hoµn h¶o, t¹o ra mét c¬ chÕ c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng
ty chøng kho¸n cò vµ míi thµnh lËp nh»m khuyÕn khÝch mäi nguån lùc
tham gia thÞ tr­êng.
2. Sù cÇn thiÕt thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn chøng kho¸n Hµ Néi
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, tiÕn tr×nh ®æi míi vµ s¾p xÕp l¹i c¸c
doanh nghiÖp Nhµ n­íc diÔn ra kh¸ m¹nh mÏ trªn ph¹m vi c¶ n­íc, trong ®ã
Hµ Néi còng kh«ng n»m ngoµi xu h­íng nµy víi sè l­îng doanh nghiÖp thuéc
®Þa bµn Hµ Néi tÝnh ®Õn hÕt n¨m 2004 lµ 72.012 doanh nghiÖp vµ chñ
yÕu lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Bªn c¹nh ®ã, hÖ thèng ng©n hµng víi
Việc thành lập Công ty cổ phần chứng khoán Hà Nội trong giai đoạn này là rất cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện các định hướng phát tri
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement