Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rye
#747133 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Chuyển đổi tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Thực trạng và giải pháp
2
Néi dung :
Lý luËn : 1. C¸c kh¸I niÖm c¬ b¶n :*C«ng ty : Theo c¸ch tiÕp cËn cña kinh tÕ häc , c¸c häc gia ë c¸c n­íc ph¸t triÓn nh­ Anh ,Mü ®· cã quan niÖm haauf nh­ thèng nhaats vÒ c«ng ty .§Ó ®¬n gi¶n ho¸ c¸c h×nh thøc tæ chøc kinh doanh , hä th­êng m« t¶ r»n g ba lo¹i h×nh doanh nghiÖp : doanh nghiÖp c¸ thÓ , doanh nghiÖp chung vèn , c«ng ty . C«ng ty lµ mét tæ chøc vÒ mÆt ph¸p lý ®­îc phÐp s¶n xuÊt , bu«n b¸n vµ ®­îc tån t¹i riªng biÖt ®èi víi nh÷ng ng­êi së h÷u cña nã . QuyÒn së h÷u ë ®©y ®­îc chia sÏ gi÷a c¸c cæ ®«ng ,®iÒu quan träng ë ®©y mçi lµ mçi cæ ®«ng cña c«ng ty chØ cã tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n . C¸I mµ hä mÊt cïng l¾m lµ sè tiÒn cña hä dïng ban ®Çu ®Ó mua cæ phiÕu . Nh­ vËy ®· nãi ®Õn c«ng ty lµ g¾n liÒn víi cæ ®«ng . ë ViÖt Nam , quan niÖm c«ng ty ®­îc thÓ hiÖn trong luËt c«ng ty . C«ng ty lµ doanh nghiÖp trong ®ã cã c¸c thµnh viªn cïng gãp vèn , cïng chia nhau lîi nhuËn , cïng chÞu lç t­¬ng øng víi phÇn vèn gãp vµ chØ chÞ tr¸ch nhiÖm víi c¸c kho¶n nî cña c«ng ty trong ph¹m vi phÇn vèn gãp cña m×nh vµo c«ng ty . Tæng c«ng ty nhµ n­íc : Trong luËt doanh nghiÖp nhµ n­íc cã nãi r»ng : tæng c«ng ty nhµ ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng trªn c¬ së liªn kÕt cña nhiÌu ®¬n vÞthµnh viªn , nã lµ tæ chøc kinh doanh cã t­ c¸ch ph¸p hen , cã con dÊu riªng ,cã tµi s¶n vµ c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ , ®­îc Nhµ n­íc giao qu¶n lý vèn , tµi nguyªn , ®Êt ®ai vµ c¸c ngußon lùc kh¸c, cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn . * Liªn kÕt kinh tÕ : Liªn kÕt kinh tÕ lµ mét hiÖn t­îng kinh tÕ – x· héi kh¸ch quan cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cã sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn . Liªn kÕt kinh tÕ lµ ph¹m trï ph¶n ¸nh mèi quan hÖ phèi hîp ho¹t ®éng kinh tÕ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ víi nhau , ®Ó thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh , nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cho mçi bªn tham gia 
TËp ®oµn kinh tÕ :
Trªn thÕ giíi ®· cã rÊt nhiÒu quan niÖm tËp ®oµn kinh tÕ kh¸c nhau . TËp ®oµn kinh tÕ g¾n víi c¸c n­íc kh¸c nhau cã tªn gäi kh¸c nhau . Quan niÖm tËp ®oµn kinh tÕ cã sù thay ®æi vµ kh¸c nhau theo thêi gian , ®iÒu kiÖn , tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ c¸ch tiÕp cËn … ®©y lµ mét sè quan niÖm vÒ tËp ®oµn kinh tÕ : tËp ®oµn kinh tÕ cã thÓ ®­îc nhËn thøc nh­ lµ mét tæ hîp c¸c c«ng ty ®éc lËp vÒ mÆt ph¸p lý gåm mét c«ng ty mÑ vµ nhiÒu c«ng ty chi nh¸nh gãp vèn cæ phÇn chÞu sù kiÓm so¸t cña c«ng ty mÑ . Ho¹c ®ã lµ mét tËp ®oµn kinh tÕ vµ tµi chÝnh hãpvèng cæ phÇn chÞu sù kiÓm so¸t cña c«ng ty mÑ . HoÆc ®ã lµ mét tËp ®oµn kinh tÕ vµ tµi chÝnh gåm mét cong ty mÑ vµ c¸c c«ng ty kh¸c mµ c«ng ty mÑk kiÓm so¸t hay tham gia gãp
Trong xu thế nền kinh tế toàn cầu ngày nay thì cạnh tranh ngày càng gay gắt . Nó đòi hỏi các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phảI có đủ tiềm năng cầ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement