Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lilula_o0
#747097 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: xúc tiến thương mại phương hướng và biện pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại

2
ChuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung sang c¬ chÕ thÞ
tr­êng, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®ang chuyÓn m×nh, tõng b­íc ph¸t triÓn vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc lµ ®óng ®¾n. Phï hîp víi t×nh h×nh thÕ giíi tr­íc thÒm thiªn niªn kû míi.
Kinh tÕ ®Êt n­íc gÆt h¸i ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Bé mÆt cña
c¶ n­íc thay ®æi tõng ngµy, tõng giê, hÕt søc nhanh. Tuy nhiªn ®Ó tiÕn tíi ®­îc nh÷ng thµnh c«ng b­íc ®Çu nµy ®Êt n­íc ta còng ph¶i ®èi ®Çu vµ v­ît qua nhiÒu thö th¸ch cña c«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng kinh doanh trong mét c¬ chÕ kinh tÕ míi vµ v« cïng nh¹y c¶m ­ kinh tÕ thÞ tr­êng.
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, víi viÖc c¸c doanh nghiÖp tù ho¹ch
to¸n kinh doanh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §· lµm cho c¸c doanh nghiÖp kh«ng ngõng c¹nh tranh víi nhau vÒ mäi mÆt ®Ó tån t¹i vµ t×m ®­îc chç ®øng trªn thÞ tr­êng ®Ó råi cã thÓ më réng kinh doanh vµ ph¸t triÓn. §IÒu nµy ®· lµm cho ho¹t ®éng kinh doanh trë nªn v« cïng phøc t¹p. Tiªu thô ®­îc hµng ho¸ trë thµnh vÊn ®Ò thêi sù ®­îc c¸c doanh nghiÖp hÕt søc quan t©m. ChÝnh ®iÒu nµy C.M¸c ®· gäi “b¸n hµng lµ b­íc nh¶y nguy hiÓm” khi khèi l­îng chñng lo¹i hµng ho¸ vµ c¸c chñ thÓ tham gia kinh doanh ngµy cµng ®a d¹ng vµ phong phó. B¸n hµng trë nªn v« cïng khã kh¨n. Trong ®IÒu kiÖn nµy, ®Ó thóc ®Èy b¸n hµng, c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ph¶i xóc tiÕn b¸n hµng nãi riªng vµ xóc tiÕn th­¬ng m¹i nãi chung.
Xóc tiÕn th­¬ng m¹i lµ vÊn ®Ò rÊt ®­îc quan t©m cña §¶ng, Nhµ
n­íc vµ ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i. ChÝnh v× vËy ®­îc häc tËp, nghiªn cøu vÒ ®Ò tµi nµy lµ mét niÒm vinh h¹nh ®èi víi bÊt cø sinh viªn nµo trong ngµnh kinh tÕ. Víi b¶n th©n em, em c¶m thÊy rÊt vinh dù vµ tù hµo khi ®­îc giao cho tr×nh bµy ®Ò tµi “xóc tiÕn th­¬ng m¹i ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p thóc ®Èy xóc tiÕn th­¬ng m¹i”. §Ò ¸n ®­îc tr×nh bµy gåm cã c¸c phÇn sau ®©y:
PhÇn I: Xóc tiÕn vµ vai trß cña ho¹t ®éng xóc tiÕn trong kinh
doanh th­¬ng m¹i .
PhÇn II: Thùc tiÔn ho¹t ®éng xóc tiÕn trong kinh doanh th­¬ng m¹i
ë ViÖt Nam.
Trong nền kinh tế thị trường, với việc các doanh nghiệp tự hoạch toán kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình. Đã làm cho các doanh n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement