Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoatrongmong_lvday
#746895 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các siêu thị ở Hà Nội
§Ò ¸n m«n häc
2
môc lôc
Lêi nãi ®Çu .....................................................................................................1Néi dungPhÇn I : §Æc ®iÓm kinh doanh ë c¸c siªu thÞ Hµ Néi.....................................3I. §Æc tr­ng c¬ b¶n cña hÖ thèng siªu thÞ t¹i Hµ Néi .......................................3II. §Æc ®iÓm kh¸ch hµng ................................................................................6PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c siªu thÞ trong thêi gian qua..................9I. Nghiªn cøu thÞ tr­êng .....................................................................................9II. Lùa chän vÞ thÕ, ®Þa ®iÓm .....................................................................10III. C¸c quyÕt ®Þnh Marketing ......................................................................111. S¶n phÈm ....................................................................................................112. Gi¸ c¶ ...........................................................................................................133. §éi ngò nh©n viªn cña siªu thÞ ....................................................................154. Mét sè yÕu tè kh¸c ......................................................................................16IV. §¸nh gi¸ ......................................................................................................18PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c siªu thÞ t¹i Hµ Néi .................................................................................................19I. Nghiªn cøu thÞ tr­êng vµ lùa chän thÞ tr­êng môc tiªu ................................19II. Mét sè gi¶i ph¸p ..........................................................................................201. ChiÕn l­îc s¶n phÈm ...................................................................................202. C¸c dÞch vô hç trî ........................................................................................233. C¸c biÖn ph¸p kh¸c......................................................................................25III Kiến nghị đối với cơ quan quản lí nhà nước .............................................27
Một hệ thống kênh phân phối, đa dạng đủ mạnh có thể xóa đi sự khác biệt về không gian, những chậm trễ về thời gian, những đơn điệu về hàng hóa là một yêu cầu k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement