Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By lebaohoang_1988
#746852 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Vấn đề đào tạo và phát triển nguồn nhõn lực của cỏc doanh nghiệp dệt may
§Ò ¸n m«n häc
SV: Vò Kh¾c Duy ­ líp QTKDTH 49A GVHD: NguyÔn Thu Thuû
CH¦ONG 1: C¬ së lý luËn cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån
nh©n lùc

1 .Vai trß cña ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
1.1
Kh¸i niÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
§µo t¹o vµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao
chÊt l­îng nguån nh©n lùc cña tæ chøc ,lµ ®iÌu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó c¸c tæ
chøc cã thÓ ®øng v÷ng vµ th¾ng lîi trong m«I truêng c¹nh tranh. Do ®ã
trong c¸c tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶I ®ù¬c thùc hiÖn cã
tæ chøc vµ kÕ ho¹ch
Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ tæng thÓ c¸c ho¹t ®éng häc tËp cã tæ
chøc tiÕn hµnh trong nh­ng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó nh»m t¹o ra sù
thay ®æi hµnh vi nghÒ nghiÖp cña ng­êi lao ®éng
Truíc hÕt ,ph¸t triÓn nguån nh©n lùc chÝnh lµ toµn bé nh÷ng ho¹t
®éng ®ùoc tæ chøc bëi doanh nghiÖp, do doanh nghiÖp cung cÊp cho nguêi
lao ®éng. C¸c ho¹t ®éng cã thÓ ®ùoc cung cÊp trong vµi giê,vµo ngµy vµ
thËm chÝ cã thÓ cung cÊp trong vµi n¨m,tuú vµo môc tiªu häc tËp ,vµ nh»m
t¹o ra sù thay ®æi hµh vi nghÒ nghiÖp cho nguêi lao ®éng theo h­íng ®i lªn
,tóc lµ nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é nghÒ nghiÖp cña hä. Nh­ vËy
xÐt vÒ néi dung ph¸t triÓn nguån nh©n lùc bao gåm ba giai ®o¹n:gi¸o dôc ,
®µo t¹o vµ ph¸t triÓn
_Gi¸o dôc: ®ùoc hiÓu lµ c¸c h¹ot ®éng häc tËp ®Ó chuÈn bÞ cho con ng­êi
b­íc vµo mét nghÒ nghiÖp ho¹c chuyÓn sang 1 nghÒ nghiÖp míi , thÝch hîp
h¬n trong t­¬ng lai
_ §µo t¹o : ®ùoc hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng häc tËp gióp ng­êi lao ®éng cã thÓ
thùc hiÖn hiÖu qu¶ h¬n chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh .§ã chÝnh lµ qu¸
Ngành Dệt May hiện nay thu hút h¬n 2 triệu lao động. Để đáp ứng với mục tiêu phát triển của ngành, đến 2010 số lao động này sẽ tăng lên 2,5 triệu, và dự kiến đạ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement