Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mbf_toji
#746411 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường nội địa tại công ty TNHH XNK May Thành Nam
Khoa Quản Lý Kinh Doanh LuËn v¨n tèt nghiÖp
Nguyễn Thị Bích Thủy Lớp QL12.06
2
CHƯƠNG I
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XNK
MAY THÀNH NAM
I.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY :
1. Quá trình hình thành và phát triển:
Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH XNK May THÀNH NAM
Trụ sở: KHu 4 ­ Xã Thanh Vinh ­ Thị xã Phú Thọ ­ Tỉnh Phú Thọ
Văn phòng đại diện : Số l48 ­ Lê Trọng Tấn ­ Q.Đống Đa ­ Hà Nội
Quyết định thành lập : Công ty TNHH XNK May thành Nam được
thành lập trên quyết định số 162 ­ GP ­ KHĐT do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh
Phú Thọ cấp .
2. Chức năng nhiệm vụ chính:
S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm may c«ng nghiÖp ( néi ®Þa vµ xuÊt khÈu ) .
Công ty chủ yếu sản xuất đảm bảo khả năng đáp ứng của các đơn đặt hàng
trong, ngoµi n­￿íc víi c¸c mÆt hµng thêi trang ®a d¹ng và mét phÇn s¶n
xuÊt nh»m gi÷ æn ®Þnh s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn biÕn ®éng m¹nh cña
mÆt hµng thêi trang mang tÝnh thêi vô theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, cña thÞ
tr­êng
Xuất nhập khẩu và kinh doanh các thiết bị máy móc ngành dệt may .
Công ty chuyên cung cấp các loại máy móc hiện đại và tiên tiến được nhập
khẩu từ các quốc gia có uy tín và danh tiếng trong công nghệ chế tạo máy
móc , thiết bị như Hàn Quốc , Nhật Bản,…
3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty:

§Ó phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ míi víi ngµnh nghÒ kinh doanh
vµ sè l­îng c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, bé m¸y cña c«ng ty ®­￿îc tæ chøc
kh¸ ®¬n gi¶n nh­￿ng ®Çy ®ñ c¸c phßng ban cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o thùc
hiÖn tèt chiÕn l­￿îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh.


Công ty TNHH XNK May Thành Nam là một công ty chuyên sản xuất hàng may mặc cũng đã dành một phân sản xuất của mình cho thị trường trong nước. Tuy nhiên công ty
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement