Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kenbi0
#746367 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của Công ty Tuyển than Hòn Gai
Tr­êng §¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi §å ¸n tèt nghiÖp
Sinh viªn: NguyÔn TiÕn L©m Líp: LTQTTC­KT – K1
2
2.4.4. C¸c chØ tiªu kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ n¨ng lùc tµi chÝnh thu ®­îc tõ viÖc

dông
tµi
s¶n...................................................................................................122.4.4.1
C¸c
chØ
tiªu
ph¶n
¸nh
kÕt
qu¶
s¶n
xuÊt
kinh
doanh......................................12 2.4.4.2 N¨ng lùc qu¶n lý tµi s¶n thÓ hiÖn th«ng qua ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n....................................................................................................................132.5. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cña doanh nghiÖp...........142.6.
H­íng
biÖn
ph¸p
n©ng
cao
hiÖu
qu¶

dông
tµi
s¶n.........................................14 PhÇn II: Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n t¹i C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai......................................................................................................151.
Giíi
thiÖu

C«ng
ty
TuyÓn
than
Hßn
Gai
­
Vinacomin......................................15 1.1.
Kh¸i
qu¸t

C«ng
ty:
........................................................................................151.2.
Chøc
n¨ng
nhiÖm

cña
doanh
nghiÖp:
............................................................15 1.3.
Quy
tr×nh.
c«ng
nghÖ
s¶n
xuÊt
cña
C«ng
ty.......................................................16 1.4.

cÊu

chøc
cña
C«ng
ty:
..............................................................................201.4.1.
Chøc
n¨ng,
nhiÖm

cña
c¸c
phßng.
............................................................23 1.4.2 Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ph©n x­ëng...............................................................281.4.3 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TuyÓn than Hßn Gai: .................292. T×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n t¹i C«ng ty: ................................................32 2.1.
Kh¸i
qu¸t

cÊu
tµi
s¶n
cña
C«ng
ty:
...............................................................322.2. Kh¸i qu¸t c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty...........................................................32 2.3.
§¸nh
gi¸

biÕn
®éng

tµi
s¶n

nguån
vèn.................................................33 2.3.1.
§¸nh
gi¸

biÕn
®éng

tµi
s¶n.....................................................................33
Ngành than chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, cung cấp nguyên nhiên liệu cho nhiều ngành công nghiệp và đời sống, đặc biệt trong công cuộc công
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement