Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By t1nhy3ul4gj91
#746327 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong quá trình đô thị hoá ở huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
Ph¹m ThÞ Hiªn
Líp: §Þa chÝnh 46
ngo¹i thµnh Hµ Néi nªn huyÖn §«ng Anh vÉn cßn ®Æc tr­ng bëi sù pha
trén gi÷a c¸c lµng x· vµ ®Êt ®ai canh t¸c n«ng nghiÖp. §Ó cã thÓ hoµ
vµo qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸, h¬n lóc nµo hÕt vÊn ®Ò chuyÓn ®æi môc
®Ých sö dông ®Êt ph¶i ®­îc ®Æt lªn hµng ®Çu. Tuy nhiªn trong thêi gian
võa qua, tèc ®é thu håi vµ chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt vÉn cßn
chËm ch¹p lµm ¶nh h­ëng ®Õn tiÕn ®é x©y dùng; viÖc thu håi, ®Òn bï,
gi¶i to¶ còng nh­ ®¶m b¶o chÊt l­îng t¸i ®Þnh c­ cña nh©n d©n bÞ thu håi
®Êt, vÊn ®Ò viÖc lµm, thu nhËp…cßn nhiÒu v­íng m¾c n¶y sinh, ¶nh
h­ëng ®Õn an sinh x· héi. C¸ch qu¶n lý ®Êt ®ai theo ph­¬ng ph¸p hµnh
chÝnh tá ra kh«ng hiÖu qu¶, quan liªu vµ kh«ng thu hót ®­îc sù tham gia
cña chñ sö dông ®Êt vµo ph¸t triÓn ®Êt ®« thÞ.
§¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch nh»m th¸o gì nh÷ng
v­íng m¾c kÓ trªn. Tuy nhiªn, c¸c chÝnh s¸ch cßn ch­a ®Çy ®ñ, c¬ së lÝ
luËn ch­a v÷ng vµng, viÖc thùc thi ch­a ®ång bé, tæ chøc triÓn khai cßn
nhiÒu bÊt cËp thËm chÝ tån t¹i kh«ng Ýt tiªu cùc.
Víi thùc tr¹ng trªn cïng víi nh÷ng hiÓu biÕt trong qu¸ tr×nh häc tËp,
nghiªn cøu t¹i khoa BÊt ®éng s¶n vµ §Þa chÝnh tr­êng ®¹i häc Kinh tÕ
Quèc d©n, em xin nghiªn cøu ®Ò tµi: “ChuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông
®Êt trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ë huyÖn §«ng Anh ­ thµnh phè Hµ
Néi”.
2. Môc tiªu nghiªn cøu
Nghiªn cøu c¬ së khoa häc vµ thùc tiÔn vÒ chuyÓn ®æi môc ®Ých
sö dông ®Êt ë huyÖn §«ng Anh ­ thµnh phè Hµ Néi.
§¸nh gi¸ thùc tr¹ng chuyÓn ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt ë huyÖn
§«ng Anh ­ thµnh phè Hµ Néi.
§Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®Èy m¹nh chuyÓn ®æi môc ®Ých sö
dông ®Êt trong qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ ë huyÖn §«ng Anh ­ thµnh phè Hµ
Néi.
3. Ph¹m vi nghiªn cøu
Trước đòi hỏi của quá trình đô thị hoá vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo hướng có hiệu quả ngày càng cao là yêu cầu tất yếu ở nước ta nói chung cũng n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement