Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Edan
#746292 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Nâng cao hiệu quả hoạt động phân tích công việc ở bộ phận cơ quan Tổng công ty Sông Đà
2
Lêi cam ®oan
T«i xin cam ®oan bµi viÕt cña m×nh kh«ng sao chÐp tõ bÊt k× chuyªn ®Ò, luËn v¨n, gi¸o tr×nh hay tµi liÖu nµo kh¸c. TÊt c¶ nh÷ng dÉn chøng ®­îc sö dông trong chuyªn ®Ò nµy ®Òu ghi râ nguån tham kh¶o. NÕu cã sao chÐp tõ c¸c tµi liÖu kh¸c, t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc Khoa vµ Nhµ tr­êng.
Hµ Néi ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2006 Sinh viªn thùc hiÖn
Vò KiÒu Trang Líp Qu¶n trÞ nh©n lùc 44A
Phân tích công việc có ý nghĩa quan trọng đối với việc quản lí và sử dụng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement