Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By MacNeill
#746212 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Ông tác huy động vốn tại PGD NH TMCP Á CHÂU .Thực trạng và giải pháp
Viện Đại học Mở Hà Nội
SVTH:
Hoàng Thị Thanh Nhài
2
2.2.2. TiÒn göi d©n c­........................................................................32
2.2.3. Huy ®éng vèn tõ viÖc ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸. ......................35
2.3. §¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I NHCT VN......37
2.3.1. KÕt qña ®¹t ®­îc. .....................................................................37
2.3.2. Nh÷ng vÊn ®Ò tån t¹i...............................................................38
2.3.3. Nguyªn nh©n chñ yÕu..............................................................39
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c huy
®éng vèn t¹i SGD I NHCT VN...................................................................42
3.1. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña SGD I NHCT VN. ...................................42
3.1.1. C¸c môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2005. .........................43
3.1.2. BiÖn ph¸p thùc hiÖn.................................................................43
3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i SGD I
.......................................................................................................................44
3.2.1. Cã ®Þnh h­íng ph¸t triÓn nguån vèn phï hîp............................44
3.2.2. §a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. ................................45
3.2.3. §¬n gi¶n hãa c¸c thñ tôc göi tiÒn vµ cho vay...........................50
3.2.4. ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t. ......................................50
3.2.5. T¨ng c­êng huy ®éng vèn víi sö dông vèn cã hiÖu qu¶. ..........51
3.2.6. Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc Marketing.
.......................................................................................................................52
3.2.7. H¹n chÕ rñi ro, n©ng cao hiÖu qñ trong kinh doanh..............53
3.2.8. §æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng. ...............................................54
3.2.9. Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ng­êi. .............................................54
3.2.10.T¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin, qu¶ng c¸o. ...............................55
3.3. Mét sè kiÕn nghÞ.................................................................................56
3.3.1. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng C«ng th­¬ng ViÖt Nam.................56
3.3.2. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng Nhµ n­íc ViÖt Nam.......................57
3.3.3. KiÕn nghÞ víi Nhµ n­íc............................................................58
KÕt luËn
quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế đang diễn ra hết sức sôi động. Điều đó đồng nghĩa với sự cạnh tranh đã, đang và sẽ diễn ra ngày càng khốc liệt tro
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement