Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vuxuanhung_a2k15
#746201 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM NHÂN THỌ HÀ NỘI
Kho¸ luËn tèt nghiÖp
A1­CN6­§HNT

2
Trang
Lêi më ®Çu: 1
ch­¬ng 1:
vËn dông marketing trong kinh doanh
b¶o hiÓm nh©n thä.
I. Kh¸i qu¸t vÒ b¶o hiÓm nh©n thä. 3
1.
B¶o
hiÓm
nh©n
thä

g×?
3
2. C¸c s¶n phÈm b¶o hiÓm nh©n thä. 5
3. Môc ®Ých vµ vai trß cña ho¹t ®éng b¶o hiÓm nh©n thä trong viÖc
ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x· héi. 5
II. VËn dông marketing trong kinh doanh b¶o hiÓm nh©n thä. 6
1. Kh¸i qu¸t vÒ tÝnh ®Æc thï cña marketing trong b¶o hiÓm nh©n thä.
6
2. C¸c biÖn ph¸p marketing hçn hîp trong kinh doanh b¶o hiÓm
nh©n thä. 9
2.1. ChÝnh s¸ch s¶n phÈm. 9
2.2. ChÝnh s¸ch gi¸ (PhÝ b¶o hiÓm). 14
2.3. ChÝnh s¸ch ph©n phèi trong marketing b¶o hiÓm nh©n thä.
17
2.4. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuyÕch tr­¬ng. 20
2.5. Con ng­êi trong cung øng dÞch vô b¶o hiÓm. 22
2.6. Qu¸ tr×nh dÞch vô. 23
2.7. DÞch vô kh¸ch hµng. 24
ch­¬ng 2:
thùc tr¹ng ho¹t ®éng marketing t¹i c«ng ty
B¶o hiÓm nh©n thä Hµ Néi
.
Hoạt động bảo hiểm nhân thọ khác với các loại hình bảo hiểm khác ở chỗ bảo hiểm nhân thọ không mang tính bắt buộc mà mang tính kinh doanh. Do vậy nhà quản trị d
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement