Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By son_tran92
#744950 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………...6
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………………….7
MỞ ĐẦU………………………………………………………………....................9
Chương 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH ...............................................................................13
1.1. Thương hiệu......................................................................................................13
1.1.1. Khái niệm............................................................................................13
1.1.2. Thương hiệu và sản phẩm..................................................................14
1.1.3. Vai trò của thương hiệu......................................................................17
1.1.4. Giá trị thương hiệu.............................................................................20
1.2 Thương hiệu điểm đến du lịch.........................................................................23
1.2.1. Điểm đến du lịch.................................................................................23
1.2.1.1. Khái niệm..........................................................................................23
1.2.1.2. Các yếu tố cấu thành điểm đến du lịch.............................................25
1.2.2. Thương hiệu điểm đến du lịch...........................................................26
1.3. Xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch........................................................27
1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch................................................................................................................30
1.3.2. Tiến trình xây dựng thương hiệu điểm đến......................................32
1.4. Duy trì và phát triển thương hiệu điểm đến.................................................36
Kết luận chương 1...................................................................................................37
Chương 2: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.....................................................................38
2.1. Tổng quan về du lịch thành phố Đà Nẵng.....................................................38
2.1.1. Tài nguyên du lịch của thành phố Đà Nẵng.....................................38
2.1.2. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch của thành phố Đà Nẵng...........48
2.1.3. Thực trạng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua............................................................................................................................53
2.2. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng............................................................................................................61
2.2.1. Xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng..........................61
2.2.1.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch của thành phố Đà Nẵng.........................................................61
2.2.1.2. Nguồn vốn cho công tác xây dựng thương hiệu...............................66
2.2.1.3. Cơ sở hạ tầng thông tin và quản lý hệ thống thông tin phục vụ cho công tác xây dựng thương hiệu.................................................................................67
2.2.1.4. Cơ sở hạ tầng chung phục vụ cho công tác xây dựng thương hiệu của thành phố............................................................................................................68
2.2.1.5. Chất lượng sản phẩm du lịch...........................................................68
2.2.1.6. Nhận thức của cư dân địa phương về thương hiệu cho du lịch.......69
2.2.1.7 Vấn đề bảo vệ môi trường du lịch tại thành phố...............................69
2.2.2.8. An ninh, an toàn tại các điểm du lịch trong thành phố……………..70
2.2.2. Khảo sát công tác xây dựng thương hiệu du lịch thành phố trong thời gian qua............................................................................................................70
2.2.2.1. Điều tra thị trường và phân tích điểm đến.......................................70
2.2.2.2. Nhận diện thương hiệu du lịch thành phố........................................77
2.2.3. Thực hiện phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua............................................................................................................80
2.2.3.1. Về website…………………………………………………………….......80
2.2.3.2. Ấn phẩm du lịch...............................................................................81
2.2.3.3. Trạm thông tin du lịch.....................................................................82
2.2.3.4. Quầy Thông tin du lịch.....................................................................82
2.2.3.5. Tổ chức roadshow, hội chợ tại các thị trường trọng điểm..............83
2.2.3.6. Famtrip, Presstrip.............................................................................84
2.3. Đánh giá tổng quát về thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng..........................................................................................85
2.3.1. Thành công.........................................................................................85
2.3.2. Hạn chế...............................................................................................86
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2........................................................................................88
Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.........................89
3.1. Quan điểm, mục tiêu cho công tác xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến........................................................90
3.1.1. Quan điểm xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng....................................................................................................................90
3.1.2. Mục tiêu chung trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng……………………………………………………….91
3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát..........................................................................91
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể………………………………………………………......91
3.2. Đề xuất giải pháp về công tác xây dựng thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng.........................................................................................................................92
3.2.1. Nghiên cứu thị trường.......................................................................92
3.2.1.1. Dự báo lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong những năm tới...92
3.2.1.2. Phân đoạn thị trường…………………………………………………...93
3.2.1.3. Phân đoạn thị trường theo mục đích chuyến đi...............................96
3.2.2. Nghiên cứu điểm đến.........................................................................96
3.2.2.1. Những điểm du lịch, dịch vụ khách tiêu dùng và mức độ đánh giá..............................................................................................................................96
3.2.2.2.Đánh giá sự mong đợi về các điểm du lịch thông qua các tiêu chí..............................................................................................................................98
3.2.2.3. Cảm nhận của du khách khi tham quan tại các điểm du lịch trong thành phố.................................................................................................................100
3.2.3. Giải pháp nhận diện thương hiệu...................................................101
3.2.3.1. Nhóm giải pháp nhận diện sản phẩm du lịch để xây dựng thương hiệu du lịch..............................................................................................................101
3.2.3.2. Nhóm giải pháp thiết kế thương hiệu.............................................102
3.2.4. Giải pháp giới thiệu thương hiệu....................................................104
3.2.4.1. Kênh truyền thông trực tiếp…………………………………………..104
3.2.4.2. Kênh truyền thông gián tiếp…………………………………………..105
3.2.5. Giải pháp thực hiện thương hiệu....................................................105
3.2.6. Đề xuất mô hình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch thành phố Đà Nẵng..................................................................................................................106
3.3. Giải pháp về phát triển thương hiệu du lịch cho thành phố......................106
3.3.1. Phát triển thương hiệu thông qua các hãng lữ hành.....................106
3.3.2. Phát triển thương hiệu thông qua các hình thức trực tiếp đến du khách......................................................................................................................108
3.3.2.1. Các ấn phẩm, tờ rơi.......................................................................108
3.3.2.2. Internet…………………………………………………………………...108
3.3.2.3. Phim quảng cáo trên TV, website..................................................110
3.4. Các giải pháp hỗ trợ......................................................................................111
3.4.1. Xác định sản phẩm du lịch chính và các sản phẩm hỗ trợ của du lịch Đà Nẵng..........................................................................................................111
3.4.1.1. Về sản phẩm chính.........................................................................112
3.4.1.2. Về sản phẩm hỗ trợ.........................................................................113
3.4.2. Hoàn thiện điều kiện sẵn sàng đón tiếp...........................................115
3.4.2.1. Rà soát lại hệ thống cơ sở lưu trú...................................................115
3.4.2.2. Nâng cao chất lượng của các nhà hàng..........................................115
3.4.2.3. Nâng cao chất lượng phục của nhân lực trong ngành du lịch........116
3.4.2.4. Nâng cấp và mở lại các đường bay đến Đà Nẵng………………….116
3.4.3. Các giải pháp hỗ trợ khác.................................................................116
3.4.3.1. Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Đà Nẵng.............116
3.4.3.2. Các giải pháp về hạ tầng chung......................................................117
3.5 Kiến nghị..........................................................................................................117
3.5.1 Đối với UBND thành phố Đà Nẵng..................................................117
3.5.2 Đối với Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng.......................................118
3.5.3. Đối với Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng.................................118
3.5.4. Đối với các công ty lữ hành, khách sạn...........................................119
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3……………………………………………………......119
KẾT LUẬN ...........................................................................................................120
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................122
PHỤ LỤC .........................................................................................................................124
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Du lịch hiện được xem là một trong những ngành kinh tế dịch vụ hàng đầu, phát triển với tốc độ cao, thu hút được nhiều quốc gia cùng tham gia vì những lợi ích to lớn về mặt kinh tế - xã hội mà lĩnh vực này đem lại. Nhờ những đóng góp to lớn của nó mà du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Du lịch là một trong những hoạt động kinh tế quan trọng, không chỉ đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế, tạo nhiều việc làm, phát triển các ngành dịch vụ, cơ sở hạ tầng mà còn là phương tiện thúc đẩy hoà bình, giao lưu văn hoá, tạo ra những giá trị vô hình nhưng bền chặt.
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra sâu rộng như hiện nay, du lịch dần đạt được đến sự thịnh vượng và phát triển bền vững, giữa các địa phương luôn có sự cạnh tranh với nhau trong các lĩnh vực nhằm thu hút nhân tài, thu hút khách du lịch và thu hút các nhà đầu tư đến với mình thông qua việc đánh giá hiện trạng của sản phẩm địa phương, để xác định đâu là một sản phẩm đặc thù như là một “năng lực cốt lõi” của địa phương nhằm vạch ra chiến lược hoạch định, xây dựng tầm nhìn và mục tiêu cho địa phương, tạo một dấu ấn, một thương hiệu nhằm xác lập hình ảnh du lịch của điểm đến một cách rộng rãi. Tạo dựng một “thương hiệu cho điểm đến” được nhìn nhận như là một đòn bẩy quan trọng trong khai thác tiềm năng của du lịch địa phương.
Với những đặc trưng vốn có của mình, Thành phố Đà Nẵng thừa hưởng những sức hấp dẫn về du lịch biển, sinh thái, văn hóa…. Và được biết đến như là một trung tâm du lịch nổi tiếng ở Miền Trung, cộng thêm vào đó là một thành phố trẻ năng động, sáng tạo, tạo dựng được nhiều lợi thế so sánh mà các địa phương khác phải ao ước. Tuy đã có những định hướng trong việc xây dựng một thương hiệu cho thành phố trẻ này, nhưng hầu hết đều ở gốc độ tự phát, nhỏ lẻ, chưa có tính đồng bộ cao, chưa có những hướng đi đúng đắn cho mục tiêu lâu dài. Nhìn chung đến nay, cơ sở vật chất cho du lịch của thành phố rất tích cực phát huy hết lợi thế của mình và khai thác đúng mức tiềm năng và thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, trùng lắp, chất lượng các dịch vụ còn chưa phát huy hết khả năng, các điểm và tuyến du lịch đa số chỉ mới được đầu tư ở phần nào trên cơ sở khai thác các địa danh du lịch sẵn có. Nhưng để du lịch Đà Nẵng hấp dẫn du khách, tạo được dấu ấn thương hiệu riêng thì chưa có công trình nghiên cứu độc lập về thương hiệu cho một điểm đến du lịch dựa trên các điều kiện thực tiễn của du lịch thành phố.
Xuất phát từ thực tiễn thiết thực và tính cấp bách của vấn đề, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng” nhằm tìm ra những định hướng và giải pháp cho một thương hiệu của Đà Nẵng trong thời gian tới.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1 Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài: “Xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng” hướng đến mục tiêu nghiên cứu sau:
- Thông qua việc nghiên cứu xây dựng và phát triển thương hiệu của thành phố, tác giả đưa ra những đề xuất và giải pháp cho du lịch thành phố Đà Nẵng có những chiến lược và hướng đi đúng trong quá trình nỗ lực góp phần tạo dựng một thương hiệu và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng.
2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất: Hệ thống hóa những vấn đề về lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng và phát triển thương hiệu điểm đến cho thành phố Đà Nẵng.
Thứ hai: Làm rõ tiềm năng, thực trạng khai thác du lịch, khách du lịch đến với thành phố làm tiền đề cho một thương hiệu điểm đến trên quan điểm phân tích những tiềm năng sẵn cho xây dựng và nhận diện thương hiệu qua nhiều góc nhìn
Thứ ba: Đưa ra định hướng và hướng giải pháp nhằm duy trì và phát triển thương hiệu du lịch thành phố Đà Nẵng.

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu
Đề tài có ý nghĩa thực tiễn không những cho các công ty kinh doanh lữ hành, khách sạn mà còn thúc đẩy sự phát triển cho du lịch thành phố. Ý nghĩa cụ thể như sau:
- Về mặt lý luận: Đề tài góp phần phát triển lý thuyết trong lĩnh vực nghiên cứu về xây dựng thương hiệu và phát triển thương hiệu du lịch
- Về mặt thực tiễn: Giúp cho du lịch Đà Nẵng có những định hướng trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch điểm đến của mình.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Luận văn tập trung nghiên cứu tiến trình xây dựng thương hiệu du lịch điểm đến, và các phương pháp nhằm duy trì và phát triển thương hiệu du lịch tại thành phố Đà Nẵng.
4.2 Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: Hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch của một điểm đến
- Phạm vi về không gian: Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các điểm du lịch của thành phố
- Phạm vi về thời gian: Số liệu thống kê và các vấn đề liên quan được sử dụng từ năm 2005 – 2009. Giải pháp đến năm 2020.
5. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng:
Phân tích, xem xét hoạt động du lịch của thành phố trong mối quan hệ với các yếu tố bên ngoài (yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội…), các yếu tố bên trong (các yếu tố nội tại của du lịch thành phố)
- Phương pháp lịch sử:
Xem xét thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu của thành phố trong thời gian qua, để rút ra việc nhân diện hình ảnh du lịch của thành phố. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vị thế của thành phố hiện nay và thay đổi cách nhìn nhận khác qua logo du lịch thành phố
- Các phương pháp khác
Luận văn sử dụng các phương pháp phân tích thống kê, mô tả, tổng hợp. Phương pháp thực địa, phương pháp chuyên gia…để luận giải các vấn đề liên quan của đề tài.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#929884
lesinh1993 đã viết:goi qua mail mih gap duoc k banMới update link cho bạn đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement