Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quabongvang
#742964 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quản trị học thương mại điện tử và ứng dụng ở Việt nam
2
nghiÖp trªn Internet còng sÏ ra t¨ng, ngµy cµng cã nhiÒu c«ng ®o¹n h¬n
®­îc triÓn khai, vµ ®­îc triÓn khai th­êng nhËt trªn m¹ng.
Th­¬ng m¹i ®iÖn tö (TM§T) lµ h×nh th¸i ho¹t ®éng vµ trao ®æi th«ng tin
th­¬ng m¹i gi÷a doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp, gi÷a doanh nghiÖp víi
kh¸ch hµng, gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc vµ
gi÷a c¸c c¬ quan qu¶n lÝ nhµ n­íc víi nhau b»ng c¸c ph­¬ng ph¸p ®iÖn tö,
diÔn ra trªn m¹ng Internet.
MÆc dï h×nh thøc ban ®Çu cña TM§T chØ gåm c¸c giao dÞch gi÷a c¸c
doanh nghiÖp lín, c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh víi nhau, viÖc
dïng Internet nh­ lµ ph­¬ng thøc ®­a TM§T ®Õn víi tõng kh¸ch hµng c¸ lÎ
®· kÐo theo viÖc thay ®æi quan niÖm vÒ nã. HiÖn nay kh¸ch hµng c¸ kÎ ®ang
kµ ®èi t­îng h­íng tíi ®èi víi TM§T, cÇn ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn liªn quan vÒ
c«ng nghÖ, ph¸p lÝ... thuËn lîi nhÊt ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng c¸ thÓ
tham gia TM§T.
I. Vai trß cña TM§T
Sù ph¸t triÓn vµ phån vinh cña mét nÒn kinh tÕ kh«ng cßn chØ dùa vµo
nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn vµ nguån lao ®éng, mµ ë møc ®é lín ®­îc
quyÕt ®Þnh bëi tr×nh ®é c«ng nghÖ th«ng tin vµ tri thøc s¸ng t¹o. Cïng víi
xu thÕ ®ã, TM§T xuÊt hiÖn ®· lµm thay ®æi bé mÆt kinh tÕ thÕ giíi bëi
nh÷ng ¶nh h­ëng to lín cña m×nh:
 Lµm thay ®æi tÝnh chÊt cña nÒn kinh tÕ mçi quèc gia vµ nÒn kinh tÕ
toµn cÇu.
 Lµm cho tÝnh tri thøc trong nÒn kinh tÕ ngµy cµng t¨ng lªn vµ tri rhøc
®· thùc sù trë thµnh nh©n tè vµ nguån lùc s¶n xuÊt quan träng nhÊt, lµ tµi
s¶n lín nhÊt cña mét doanh nghiÖp.
 Më ra c¬ héi ph¸t huy ­u thÕ cña c¸c n­íc ph¸t triÓn sau ®Ó hä cã thÓ
®uæi kÞp, thËm chÝ v­ît c¸c n­íc ®· ®i tr­íc.
 X©y dùng l¹i nÒn t¶ng, søc m¹nh kinh tÕ quèc gia vµ cã tiÒm n¨ng
lµm thay ®æi c¸n c©n tiÒm lùc toµn cÇu.
 Rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é tri thøc gi÷a c¸c n­íc ph¸t triÓn
víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn.
- C¸ch m¹ng ho¸ marketing b¸n lÎ vµ marketing trùc tuyÕn.
II. Lîi Ých cña TMDT :
Sự ra đời của Internet và ngay sau đó nó phát triển nhanh chóng cả theo nghĩa độ tăng phủ ra toàn cầu (số liệu gần đây theo báo cáo của ITU năm 2001 cho thấy số
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement