Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By blue_page3006
#741615 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP SÔNG ĐÀ
Luận văn tốt nghiệp Trường đại học KD-CN Hà Nội

B­íc vµo thêi kú ®æi míi, ViÖt Nam ®øng tr­íc xu h­íng toµn cÇu ho¸ vÒ
kinh tÕ. VÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ lùa chän gi÷a nªn hay kh«ng nªn héi nhËp mµ lµ chñ ®éng héi nhËp ra sao vµo xu h­íng nµy. Nh­ vËy viÖc t¹o ra nh÷ng tiÒn ®Ò ®Ó ®­a nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp vµo qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ kinh tÕ lµ rÊt cÇn thiÕt. §©y lµ c¬ héi ph¸t triÓn rót ng¾n, thùc hiÖn thµnh c«ng c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu ®­a ViÖt Nam vÒ c¬ b¶n trë thµnh mét n­íc c«ng nghiÖp.
Trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, c¸c Doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®­îc th× b»ng mäi c¸ch ph¶i sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶, n¨ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn
lµ môc ®Ých cña doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh cña doanh
nghiÖp gåm cã: Vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng.
ViÖc khai th¸c, sö dông vèn cè ®Þnh mét c¸ch hîp lý, sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, vµ còng t¸c ®éng ®Õn toµn bé viÖc sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp .
XuÊt ph¸t tõ vai trß vµ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp, qua thêi gian thùc tËp t×m hiÓu t×nh h×nh thùc tÕ t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p vµ ®Çu t­ S«ng §µ, trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®­îc cïng víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c«, c¸c chó phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi:
" N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
vèn cè ®Þnh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p vµ ®Çu t­ S«ng §µ
" lµm luËn v¨n tèt
nghiÖp cña m×nh. Ngoµi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 ch­¬ng:
Chương 1: Những nội dung cơ bản về TSCĐ và VCĐ trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng sử dụng VCĐ tại côn ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà.
Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Sông Đà.

MỤC LỤC
Chương 1: Những nội dung cơ bản về TSCĐ và VCĐ trong DN
1.1.Khái quát về TSCĐ và VCĐ trong DN .................................................5
1.1.1.TSCĐ và tài sản dài hạn trong DN .....................................................5
1.1.2.Vốn cố định ...........................................................................................5
Ngô Hồng Dương
2
MSV: 09A05677N
Trong doanh nghiệp, TSCĐ có đặc điểm chung là tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất. Trong quá trình đó, hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu của TSCĐ kh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement