Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ammiel
#741272 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tình hình thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty tnhh một thành viên Xi măng thanh Sơn
Báo cáo thực tập GVHD: Nguyễn Văn Hiệp
SV: Phạm Lê Hằng Lớp 4LT001T
2
- S¶n phÈm chñ yÕu : S¶n xuÊt xi m¨ng PCB 30, PCB 40.
1.2
NhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh.
Víi hai s¶n phÈm chÝnh lµ xi m¨ng PCB 30 vµ PCB 40 C«ng ty ®ang
duy tr× hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p
kh« vµ ­ít.
D©y chuyÒn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p ­ít (d©y chuyÒn sè I):
D©y chuyÒn sè I ®­îc Liªn X« gióp ®ì vµ x©y dùng tõ n¨m 1976 ®Õn
n¨m 1981. Tr¶i qua h¬n 25 n¨m vËn hµnh vµ s¶n xuÊt liªn tôc, ®Õn nµy d©y
chuyÒn vÉn ®ang tiÕp tôc s¶n xuÊt Clinker víi chÊt l­îng vµ n¨ng suÊt cao.
S¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p ­ít
Phèi liÖu vµo lß: bïn n­íc 38-42%; KÝch th­íc lß quay: D￿
5
m*L
185
m
Quy tr×nh cô thÓ:
§¸ v«i + ®Êt sÐt
bÓ chøa
Phèi liÖu bïn
lß nung
Clinker
m¸y nghiÒn th¹ch cao, phô gia
kh¸c
Xi m¨ng bét
®ãng bao
Xi m¨ng bao
*¦u ®iÓm: ChÊt l­îng xi m¨ng ®­îc ®¸nh gi¸ lµ tèt v× c¸c nguyªn liÖu
vµ phô gia ®­îc trén ®Òu.
*Nh­îc ®iÓm: Tèn nhiªn liÖu ®Ó bay h¬i, mÆt b»ng s¶n xuÊt ph¶i cã
diÖn tÝch lín vµ cÇn nguån nh©n lùc lín ®Ó phôc vô s¶n xuÊt. Do thêi gian sö
dông m¸y mãc thiÕt bÞ qu¸ l©u nªn chi phÝ söa ch÷a cao. Tiªu hao ®iÖn n¨ng
nhiÒu.
D©y chuyÒn s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh« (d©y chuyÒn II):
D©y chuyÒn sè II s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh« ®­îc c¶i t¹o vµ hiÖn
®Þa ho¸ tõ d©y chuyÒn ­ít theo c«ng nghÖ NhËt B¶n.
S¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh«
Phèi liÖu vµo lß 1-7% ; KÝch th­íc lß quay D
3.2
m*L
75
m
Quy tr×nh cô thÓ:
§¸ v«i + ®Êt sÐt

Bét liÖu
lß nung
Clinker
m¸y nghiÒn + th¹ch cao, phô gia

kh¸c
Xi
m¨ng bét
®ãng bao
Xi m¨ng bao
*¦u ®iÓm: Tèn Ýt nhiªn liÖu h¬n s¶n xuÊt theo ph­¬ng ph¸p kh« v× tËn
dông lß ®Ó sÊy kh« nguyªn liÖu, mÆt b»ng s¶n xuÊt nhá v× chiÒu dµi lß ng¾n,
nguån nh©n lùc cÇn Ýt h¬n v× gi¶m bít ®­îc mét sè kh©u trong d©y chuyÒn
s¶n xuÊt so víi lß ­ít. Chi phÝ ®iÖn n¨ng thÊp, n¨ng suÊt thiÕt bÞ lu«n ®¹t vµ
v­ît c«ng suÊt thiÕt kÕ.
Trước việc sử dụng mã vật tư không thống nhất trong việc theo dõi vật tư, chúng ta cần tiến hành xây dựng lại hệ thống mã hoá vật tư bằng cách bỏ đi các mã vật
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement