Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boom_l93_161094
#738954 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty cổ phần nhựa và bao bì An Phát
2
Nguån nh©n lùc trong mét tæ chøc ®­îc hiÓu lµ tÊt c¶ ng­êi lao ®éng cã
trong tæ chøc ®ã.
Nh©n lùc ®ã lµ nguån lùc cã trong tõng con ng­êi, nã bao gåm thÓ lùc (søc
khoÎ va th©n thÓ) vµ trÝ lùc (sù suy nghÜ, hiÓu biÕt, lßng tin, nh©n c¸ch trong tõng con ng­êi￿).
Qu¶n trÞ nh©n lùc lµ tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña tæ chøc ®Ó nh»m x©y dùng, sö
dông, b¶o qu¶n, duy tr×, g×n gi÷, ph¸t triÓn mét lùc l­¬ng lao ®éng sao cho phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc cña tæ chøc c¶ vÒ mÆt sè l­îng vµ chÊt l­îng. Ngoµi ra qu¶n trÞ nh©n lùc còng ®­îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, ho¹ch ®Þnh, qu¶n lý vµ sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc nh»m ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña tæ chøc.
Qu¶n trÞ nh©n lùc võa lµ mét khoa häc võa lµ nghÖ thuËt kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn
nhiÒuthµnh tùu cña c¸c nghµnh khoa häc, t¹o thµnh tæng thÓ c¸c ph­¬ng tiÖn nh»m :
+ Thu hót, l«i cuèn nh÷ng lao ®éng giái vÒ víi doanh nghiÖp.
+ Gi÷ cho ®­îc ®éi ngò lao ®éng mµ doanh nghiÖp ®ang cã.
+ §éng viªn, thóc ®Èy nh©n viªn, t¹o ®iÒu kiÖn cho hä béc lé, th¨ng hoa vµ
cèng hiÕn cho tæ chøc.
Tãm l¹i nguån nh©n lùc lµ yÕu tè cÊu thµnh lªn tæ chøc, quyÕt ®Þnh ®Õn sù
tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña tæ chøc vµ lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó tæ chøc tån t¹i vµ ®i lªn trong c¹nh tranh.
1.1.1.2
Kh¸i niÖm ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc
Chóng ta ®Òu biÕt thêi ®¹i mµ chóng ta ®ang sèng lµ thêi ®¹i bïng næ c«ng
nghÖ, th«ng tin. Nh÷ng “bïng næ” nµy ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®Õn cung c¸ch qu¶n lý, ®Õn nÕp sèng vµ suy nghÜ cña mäi ng­êi trong doanh nghiÖp . Vµ còng chÝnh sù “bïng næ” nµy mµ c¸c cÊp l·nh ®¹o thÊy cÇn ph¶i trang bÞ cho mäi ng­êi c¸c kiÕn thøc vµ kü n¨ng míi ®Ó theo kÞp víi sù thay ®æi. Nhu cÇu ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn trë lªn cÊp b¸ch h¬n bao giê hÕt.
VËy ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ g× ?
§µo t¹o vµ ph¸t triÓn lµ c¸c ho¹t ®éng ®Ó duy tr× vµ n©ng cao chÊt l­îng
nguån nh©n lùc cña tæ chøc, lµ ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh ®Ó tæ chøc cã thÓ ®øng v÷ng vµ th¾ng lîi trong m«i tr­êng c¹nh tranh. Do ®ã trong c¸c tæ chøc, c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn cÇn ph¶i ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch cã tæ chøc vµ kÕ ho¹ch
- §µo t¹o ( hay ®­îc gäi lµ ®µo t¹o kü n¨ng ) ®ù¬c hiÓu lµ c¸c ho¹t ®éng:
nh»m gióp cho ng­êi lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn tèt h¬n chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh. §ã chÝnh lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho ng­êi lao ®éng n¾m v÷ng h¬n vÒ c«ng viÖc cña m×nh, lµ nh÷ng ho¹t ®éng häc tËp ®Ó n©ng cao kü n¨ng, tr×nh ®é cña ng­êi lao ®éng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cao h¬n.
Ngày nay, nguồn nhân lực đã thực sư trở thành tài sản quý giá,là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi doanh nghiệp, tổ chức trong nền kinh tế thị trường.Đ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement