Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Jerardo
#735603 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành Lâm nghiệp Việt Nam những năm 1990- 2002
2
Më ®Çu
Trong nh÷ng n¨m qua, n­íc ta ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng
khÝch lÖ trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· tõng
b­íc tho¸t khái nghÌo nµn, l¹c hËu vµ b­íc ®Çu cã tÝch luü. N­íc ta ®· ra
khái cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ – x· héi nghiªm träng vµ kÐo dµi h¬n 15
n¨m. §Õn nay, thÕ vµ lùc cña n­íc ta ®· cã sù biÕn ®æi vÒ chÊt. Chóng ta ®·
t¹o ®­îc nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó chuyÓn sang thêi kú ph¸t triÓn míi: §Èy
m¹nh CNH, H§H ®Êt n­íc
Trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ x¨ héi ®Õn n¨m 2010 vµ nh÷ng
n¨m tiÕp theo §¶ng vµ chÝnh phñ ViÖt Nam ®· ®­a ra chØ tiªu t¨ng tr­ëng
kinh tÕ víi møc b×nh qu©n lµ 7,5%; n¨m 2010 tæng s¶n phÈm trong n­íc
(GDP) t¨ng Ýt nhÊt gÊp ®«i n¨m 2000 vµ phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2020 n­íc ta c¬
b¶n trë thµnh n­íc c«ng nghiÖp theo h­íng hiÖn ®¹i hãa. §Ó thùc hiÖn môc
tiªu t¨ng tr­ëng ®ã cÇn gi¶i quyÕt ®ång bé nhiÒu vÊn ®Ò, trong ®ã ®Çu t­ lµ
mét trong nh÷ng th¸ch thøc lín nhÊt vµ khã gi¶i quyÕt nhÊt ®èi víi nÒn kinh
tÕ n­íc ta hiÖn nay. Theo bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, ®Ó ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng
kinh tÕ 7- 8 % n¨m trong 10 n¨m tíi th× nhu cÇu vèn ®Çu t­ giai ®o¹n 2001-
2005 cÇn kho¶ng 53- 55 tØ USD. Con sè nµy lµ l­îng lín so víi kh¶ n¨ng
tÝch luü cña ViÖt Nam, do vËy cÇn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng nguån
vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi.

Ngµy nay, kh«ng ai l¹i kh«ng biÕt ®Õn vai trß to lín cña vèn ®Çu t­ ®èi
víi sù t¨ng tr­ëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi.ViÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc
ngoµi lµ mét c¸ch t¹o vèn nhanh vµ cã hiÖu qu¶ mµ c¸c n­íc nghÌo trªn thÕ
giíi ®Òu hÕt søc quan t©m. §Çu t­ trùc tiÕp ngoµi lµ ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi
ngo¹i cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng vµ trë thµnh xu h­íng cña thêi ®¹i. §èi víi
n­íc ta, tiÕn hµnh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi theo nh÷ng yªu cÇu míi, tõ mét
xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp th× ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi hÕt cã ý nghÜa vµ vai trß
hÕt søc quan träng trong thêi kú ®Çu cña qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ ®Êt n­íc. §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi lµ nguån bæ xung vèn quan träng,
lµ kªnh chuyÓn giao h÷u hiÖu, lµ gi¶i ph¸p lµm n©ng cao thu nhËp cho ng­êi
lao ®éng vµ t¹o nguån thu ng©n s¸ch.
Tuy Việt Nam đã có cơ chế chính sách khá thông thoáng nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhưng có thể nói môi trường đầu tư hiện nay của ta chưa thực sự hấp dẫn
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement