Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By langtu_sitinh200699
#735288 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động tại Công ty Kiểm toán Việt Nam
B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp
§µo ThÞ TuyÕt Hoa
2
VACO lµ C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ®Çu tiªn ®­îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam,
cung cÊp c¸c dÞch vô vÒ kiÓm to¸n, kÕ to¸n, t­ vÊn tµi chÝnh, qu¶n trÞ cho mäi lo¹i
h×nh doanh nghiÖp trong c¶ n­íc, lµ C«ng ty kiÓm to¸n ®­îc nhiÒu nhµ ®Çu t­ vµ
kh¸ch hµng quan t©m nhÊt ë ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña VACO g¾n liÒn víi
nh÷ng thµnh tùu ®æi míi cña ngµnh tµi chÝnh nãi riªng vµ cña sù nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc nãi chung. Víi sù nç lùc kh«ng ngõng cña tËp
thÓ Ban Gi¸m ®èc vµ c¸n bé nh©n viªn cña C«ng ty ®· ®­a VACO trë thµnh c«ng ty
kiÓm to¸n ®Çu tiªn ®­îc nhËn B»ng khen cña Thñ t­íng ChÝnh phñ vµ Hu©n ch­¬ng
Lao ®éng cña Chñ tÞch n­íc. Qua 10 n¨m ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn nh÷ng kÕt qu¶ mµ
VACO ®· ®¹t ®­îc cã thÓ thÊy ë c¸c mÆt sau:
1. VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý
Khi míi thµnh lËp VACO chØ cã v¨n phßng chÝnh t¹i Hµ Néi víi sè l­îng
c¸n bé nh©n viªn lµ 9 ng­êi song VACO còng ®· thùc hiÖn cung cÊp c¸c dÞch vô
kiÓm to¸n vµ kÕ to¸n cho kh¸ch hµng cã nhu cÇu.
C¸c n¨m tiÕp sau, VACO më réng dÇn quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng cña
m×nh b»ng viÖc më 2 chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng, ®ång thêi
t¨ng sè l­îng nh©n viªn cña m×nh lªn 54 ng­êi vµo n¨m 1993. Bªn c¹nh ®ã, ngay tõ
2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi thµnh lËp, VACO lµ c«ng ty kiÓm to¸n ®Çu tiªn cña ViÖt Nam
®· sím hoµ nhËp vµ b¾t tay hîp t¸c kinh doanh víi c¸c h·ng kiÓm to¸n lín trªn thÕ
giíi nh­: Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), Anthur Andersen(A.A), Price
Waterhouse Coopers (P.W.C), KPMG, Ernst and Young (E&Y) nh»m tiÕp thu
nh÷ng kiÕn thøc kiÓm to¸n quèc tÕ, kü thuËt, ph­¬ng ph¸p vµ kinh nghiÖm kiÓm
to¸n cña thÕ giíi. §ång thêi VACO còng lµ chiÕc cÇu nèi gióp cho c¸c h·ng kiÓm
to¸n lín cña thÕ giíi tiÕp cËn vµ hiÓu ®­îc m«i tr­êng kinh doanh ë ViÖt Nam còng
nh­ hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam.
Trªn c¬ së hîp t¸c kinh doanh ®ã, th¸ng 4/1995 VACO ®· liªn doanh víi
DTT thµnh lËp liªn doanh VACO- DTT ®¸nh dÊu b­íc ph¸t triÓn míi cña ngµnh
kiÓm to¸n ViÖt Nam, ®iÒu nµy gióp VACO cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn mét c¸ch ®Çy ®ñ
vµ cã hÖ thèng quy tr×nh kiÓm to¸n tiªn tiÕn cña thÕ giíi. Còng trong n¨m nµy, theo
chñ tr­¬ng cña Bé Tµi chÝnh hai chi nh¸nh cña VACO t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh
vµ §µ N½ng ®· t¸ch ra thµnh hai c«ng ty ®éc lËp lµ C«ng ty KiÓm to¸n vµ t­ vÊn
Kiểm toán độc lập được xem như một điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào nước ta, đồng thời các nhà quản lý, các cán bộ khoa học của ta cũ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement