Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By boyhayvegai
#734990 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty THỦ ĐÔ 1
Chuyªn ®Ò kiÕn tËp - Gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn cè ®Þnh
Chu ThÞ Hoµi – Q8K3
2
Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ViÖt Nam th× "Vèn cè ®Þnh lµ biÓu hiÖn b»ng
tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh, hay vèn cè ®Þnh lµ toµn bé gi¸ trÞ bá ra ®Ò ®Çu t­ vµo tµi s¶n cè ®Þnh nh»m phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh”.
Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ - tiÒn tÖ ®Ó mua s¾m, x©y dùng tµi s¶n cè ®Þnh,
mét trong nh÷ng yÕu tè cña qu¸ tr×nh kinh doanh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã mét sè tiÒn øng tr­íc. Vèn tiÒn tÖ ®­îc øng tr­íc ®Ó mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh vµ tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®­îc gäi lµ vèn cè ®Þnh. Do vËy, ®Æc ®iÓm vËn ®éng cña tµi s¶n cè ®Þnh sÏ quyÕt ®Þnh sù vËn ®éng tuÇn hoµn cña vèn cè ®Þnh.
Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu. Chóng tham gia trùc tiÕp
hoÆc gi¸n tiÕp vµo nhiÒu chu kú cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng thay ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu trong suèt thêi gian sö dông, cho ®Õn lóc h­ háng hoµn toµn. Trong qu¸ tr×nh sö dông, tµi s¶n cè ®Þnh hao mßn dÇn, phÇn gi¸ trÞ hao mßn sÏ chuyÓn dÇn vµo gi¸ trÞ míi t¹o ra cña s¶n phÈm vµ ®­îc bï ®¾p l¹i b»ng tiÒn khi s¶n phÈm ®­îc tiªu thô. Tµi s¶n cè ®Þnh còng lµ mét lo¹i hµng ho¸ cã gi¸ trÞ sö dông vµ gi¸ trÞ. Nã lµ s¶n phÈm cña lao ®éng vµ ®­îc mua b¸n, trao ®æi trªn thÞ tr­êng s¶n xuÊt.lµ biÓu hiÖn sè tiÒn øng tr­íc vÒ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh mµ chóng cã ®Æc ®iÓm dÇn tõng phÇn trong chu kú s¶n xuÊt vµ kÕt thóc mét vßng tuÇn hoµn khi tµi s¶n cè ®Þnh hÕt thêi h¹n sö dông.
1.2. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh: Tµi s¶n: tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ nguån lùc mµ doanh nghiÖp
kiÓm so¸t ®­îc vµ dù tÝnh sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh thÕ trong t­¬ng lai cho doanh nghiÖp.
ViÖc qu¶n lý vèn cè ®Þnh lµ c«ng viÖc phøc t¹p vµ khã kh¨n, nhÊt lµ ë c¸c
doanh nghiÖp cã tû träng vèn cè ®Þnh lín, cã ph­¬ng tiÖn kü thuËt tiªn tiÕn.
Ph©n lo¹i TSC§ lµ viÖc ph©n chia toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp theo
nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®inh nh»m phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp.Th«ng th­êng cã nh­ng c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu sau:
1.2.1 Ph©n lo¹i theo h×nh th¸i biÓu hiÖn gåm:1.2.1.1 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng chñ yÕu cã tÝnh chÊt vËt
chÊt, cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, tham gia vµo nhiÒu chu kú kinh doanh nh­ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu nh­ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, m¸y mãc, thiÕt bÞ.... Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (chuÈn mùc 03)c¸c tµi s¶n ®­îc nghi nhËn lµ TSC§ ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi c¶ 4 tiªu chuÈn d­íi ®©y th× ®­îc coi lµ mét tµi s¶n cè ®Þnh:
1- Cã thêi gian sö dông tõ 1 n¨m trë lªn 2- ch¾c ch¾n thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ trong t­¬ng lai
3-Cã ®ñ tiªu chuÈn theo gi¸ trÞ hiÖn hµnh 4-nguyªn gi¸ TS ph¶i x¸c ®inh mét c¸ch ®¸ng tin cËy
C¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: 1. Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc
ÔNG TY THỦ ĐÔ 1 là một công ty xây dựng nên nó có quy mô và lượng vốn cố định tương tối lớn. Hiện nay tài sản cố định của công ty đã và đang được đổi mới. Do v
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement