Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mattroimocphiadong_87
#734940 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty phần mềm Quản Lý Doanh Nghiệp FAST
2
- C¸c nh©n viªn ®Çu tiªn:
+ Phan Quèc Kh¸nh : Gi¸m ®èc.
+ Phan §øc Trung: Phã Gi¸m ®èc(hiÖn kh«ng lµm ë FAST).
+ Ph¹m V¨n Léc: Nh©n viªn kü thuËt (hiÖn kh«ng lµm ë FAST). + Ph¹m V¨n Nam: Nh©n viªn b¶o vÖ(hiÖn kh«ng lµm ë FAST).
- Tªn C«ng ty: + Tªn tiÕng viÖt: C«ng ty phÇn mÒm qu¶n lý doanh nghiÖp
FAST.
+ Tªn tiÕng Anh: The FAST Sotfware Company. + Tªn viÕt t¾t FAST.
+ Logo :
- GiÊy phÐp thµnh lËp C«ng ty: Sè 3096/GPUB do UBND Thµnh Phè Hµ Néi
cÊp ngµy 11/01/1997(ngµy nµy ®­îc lÊy lµ ngµy thµnh lËp
C«ng ty).- GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: Sè 15607 do Së KÕ Ho¹ch vµ §Çu
T­ Hµ Néi cÊp ngµy 18/06/1997.
- Vèn ®¨ng ký: 1.000.000.000 ® chia thµnh 10,000 cæ phiÕu, mæi cæ phiÕu
trÞ gÝa 100.000 ®.
- Vèn t¨ng vµo ®Çu n¨m 2003 lµ 1.250.000.000®, ®­îc chia thµnh 125.000 cæ phiÕu, mæi cæ phiÕu trÞ gi¸ 10.000).- Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh:
+ S¶n xuÊt kinh doanh c¸c phÇn mÒm m¸y tÝnh.+ Bu«n b¸n hµng t­ liÖu tiªu dïng (thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc, m¸y tÝnh).+ DÞch vô th«ng tin khoa häc vµ c«ng nghÖ.+ DÞch vô t­ vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ.
- LÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh:
S¶n xuÊt, t­ vÊn vµ triÓn khai øng dông phÇn mÒm tµi chÝnh kÕ to¸n vµ qu¶n trÞ s¶n xuÊt kinh doanh.
1.1.2 Tæ chøc cña C«ng ty :- C¸c c«ng ®o¹n trong quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty:
+ X¸c ®Þnh thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, s¶n phÈm vµ dÞch vô.+ Ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ dÞch vô.+ Qu¶ng c¸o vµ tiÕp thÞ.+ B¸n hµng.+ Cung cÊp s¶n phÈm vµ dÞch vô : t­ vÊn thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng tin, s÷a ®æi s¶n phÈm theo yªu cÇu, cµi ®Æt vµ ®µo t¹o.+ Hæ trî s÷ dông vµ b¶o hµnh s¶n phÈm.+ Thu thËp ph¶n håi cña kh¸ch hµng ®Ó lµm ®Çu vµo cho c«ng
®o¹n 1
- Tæ chøc c¸c phßng ban cña FAST:
- Công ty đang sử dụng phần mềm “Quản lý nhân sự”, phần mềm này đã sử dụng từ khi Công ty bắt đầu thành lập (1998), được viết trên ngôn ngữ Foxpro for Dos, có c
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement