Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Anoki
#734573 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay
Sinh viªn thùc hiÖn : NguyÔn Th¾ng Trung
2
Môc lôc
PhÇn I: Ph©n tÝch c¬ së lÝ luËn vµ thùc tiÔn.
I. Vai trß cña ®Êt ®ai
1. §èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nãi chung.
2. §èi víi Thñ ®« Hµ Néi
PhÇn II: T×nh h×nh qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai
I. T×nh h×nh qu¶n lý ®Êt ®ai
1. Thêi kú tr­íc luËt ®Êt ®ai 1993
2. Thêi kú sau luËt ®Êt ®ai 1993
II. HiÖn tr¹ng sö dông ®Êt ®ai 2000
1. HiÖn tr¹ng sö dông quü ®Êt ®ai
2. HiÖn tr¹ng sö dông c¸c lo¹i ®Êt
III. §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng sö dông ®Êt ®ai
1. Nh÷ng ­u ®iÓm
2. Nh÷ng khã kh¨n
PhÇn III. Gi¶i ph¸p:
I. Nh÷ng kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt
II. C¸c ®Þnh h­íng sö dông ®Êt
PhÇn IV. KÕt LuËn
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia là yếu tố cấu thành nên giang sơn đất nước. Đất đai đóng vai trò là một nguồn lực, đồng thời là một yếu t
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement