Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By go_kien
#732203 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Vốn cố định và các giả pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần Lắp Máy và Xây Dựng 10
B¸o c¸o thùc tËp: C«ng ty cæ phÇn Lilama 10
Sinhviªn: TrÇn V¨n ThµnhLíp: 46B2-QTKD
Trang 2
KÕt cÊu ®Ò tµi gåm 3 phÇn:
Ch­¬ng 1: Tổng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn LILAMA 10.
Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng qu¶n lý sö dông vµ hiÖu qu¶ sö dông VC§
t¹i c«ng ty cá phÇn LILAMA 10.
Ch­¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông
VC§ t¹i c«ng ty cæ phÇn LILAMA 10.
Do thêi gian thùc tËp ch­a nhiÒu;tr×nh ®é cßn h¹n chÕ v× vËy trong thêi
gian thùc tËp vµ nghiªn cøu ®Ò tµi nµy em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng sai
sãt. Em kÝnh mong ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« trong khoa Kinh TÕ vµ ®Æc
biÖt lµ ThÇy gi¸o TiÕn sÜ NguyÔn §¨ng B»ng ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp cña em
®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Công ty cổ phần LILAMA 10 trực thuộc Tổng Công Ty Lắp Máy Việt Nam, trong những năm qua đã liên tục tìm kiếm thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và đạt đư
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By taiminh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement