Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ducdat1309
#731809 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường mặt hàng bia trên địa bàn Hà Nội của Công ty bia Hà Nội
Chuyªn §Ò Tèt NghiÖp Ho¹ch §Þnh ChiÕn L­îc
2
Lêi nãi ®Çu
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng
XHCN , c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu cã nghÜa vô vµ quyÒn
lîi b×nh ®¼ng nh­ nhau tr­íc ph¸p luËt, cïng c¹nh tranh ®Ó t¹o ra vÞ trÝ vµ sù sèng
cßn cña C«ng ty trªn thÞ tr­êng.
§Ó ®¹t ®­îc môc tiªu kinh doanh thu lîi nhuËn, mçi doanh nghiÖp dÒu cho cho
m×nh h­íng ®i vµ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p riªng phï hîp víi thùc tÕ kinh doanh
cña m×nh ®Ó ®­a ra qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Õn thµnh c«ng vµ th¾ng lîi . Mét
trong nh÷ng yÕu tè quan träng gãp phÇn thùc hiÖn môc tiªu chung cña doanh
nghiÖp ®ã lµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . V× vËy viÖc nhËn thøc vai trß cña viÖc
th©m nhËp thÞ tr­êng cña C«ng ty lµ rÊt quan träng.
Víi c¬ chÕ míi, c¬ chÕ thÞ tr­êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh c©n
®èi n¨ng tùc thóc ®Èy s¶n xuÊt ®ång thêi t×m kiÕm thÞ tr­êng tiªu thô hµng ho¸.
Trong ®iÒu kiÖn ®ã ®· cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong tæ chøc s¶n
xuÊt kinh doanh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c nhµ qu¶n trÞ ph¶i cã nh÷ng quyÕt
®Þnh ®óng ®¾n kÞp thêi t×m cho m×nh mét h­íng ®i phï hîp víi kh¶ n¨ng , n¨ng lùc
vµ quy luËt cña th­¬ng tr­êng ®· t¹o nªn.
C«ng ty bia Hµ Néi lµ 1 doanh nghiÖp thuéc lo¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt kÞnh doanh
. C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh bia víi 3 mÆt hµng lµ lo¹i bia h¬i , bia chai, bia
lon.
Trªn c¬ së lý luËn t¹i nhµ tr­êng thùc tÕ t¹i C«ng ty bia Hµ Néi . T«i ®· chän ®Ò tµi
“Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc th©m nhËp thÞ tr­êng mÆt hµng bia trªn ®Þa bµn Hµ
Néi cña C«ng ty bia Hµ Néi”
Môc ®Ých c¬ b¶n cña ®Ò tµi nµy lµ trªn c¬ së lý luËn chuyªn ngµnh ph©n tÝch
vµ ho¹ch ®Þnh ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹ch ®Þnh th©m nhËp thÞ tr­êng cña C«ng ty vµ
t×m ra nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña nã tõ ®ã ®­a ra 1 sè ®Ò xuÊt ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc
lµm tµi liÖu tham kh¶o t¹i C«ng ty .
Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chñ yÕu nghiªn cøu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh
doanh th©m nhËp thÞ tr­êng mÆt hµng bia cña C«ng ty bia Hµ Néi ®¸nh gi¸ nh÷ng
thuËn lîi khã kh¨n trong qu¸ tr×nh triÓn khai ho¹t ®éng Marketing th©m nhËp thÞ
tr­êng Hµ Néi cñaC«ng ty bia Hµ Néi.
Để đạt được mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận, mỗi doanh nghiệp dều cho cho mình hướng đi và sử dụng những biện pháp riêng phù hợp với thực tế kinh doanh của mì
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement