Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By rai_3369
#725401 Mod mới có tài liệu này chia sẻ miễn phí cho các bạn


Tên luận án: “Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp Xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Việt Nam”.

Chuyên ngành: Kế toán; Mã ngành: 62.34.30.01

Tên tác giả: Nguyễn Quang Hưng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1. PGS,TS. Nguyễn Trọng Cơ

2. PGS,TS. Thịnh Văn Vinh

Cơ sở đào tạo: Học viện Tài chính

Những kết luận mới của luận án

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp; thực trạng về vấn đề này trong các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và những kinh nghiệm của một số nước, luận án rút ra một số kết luận mới sau đây:

Một là, hệ thống hóa và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Các vấn đề được nghiên cứu một cách logic và khoa học, góp phần nâng cao nhận thức lý luận trong tổ chức kế toán ở các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng.

Hai là, thông qua khảo sát thực tế về tổ chức kế toán trong một số DNXL thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, luận án đã phân tích những ư­u điểm, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng. Các nhận xét, đánh giá mang tính khoa học và khách quan, giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực chất của công tác quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm những năm qua để có biện pháp đổi mới công tác quản trị của doanh nghiệp.

Ba là, trên cơ sở phân tích, đánh giá rút ra nhận xét từ nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các DNXL thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Các giải pháp mang tính khả thi cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, trung thực và khách quan cho các nhà quản trị doanh nghiệp để có thể đưa ra các quyết định kinh tế phù hợp và đem lại hiệu quả cao, bao gồm: hoàn thiện về tổ chức phân công nhiệm vụ của bộ máy kế toán; hoàn thiện về tổ chức lập và luân chuyển chứng từ kế toán, hoàn thiện nội dung, phân loại chi phí xây lắp; hoàn thiện về tổ chức vận dụng tài khoản kế toán tài chính và kế toán quản trị, hoàn thiện về phương pháp tính giá thành sản phẩm...

Bốn là, luận án đã đề xuất những điều kiện cơ bản thuộc về phía Nhà nước và Ttập đoàn Dầu khí; các DNXL thuộc Tập đoàn này. Đó cũng chính là các kiến nghị để thực hiện các giải pháp đề xuất.
MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các sơ đồ
MỞ ĐẦU 1
TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 3
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 8
1.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 8
1.2. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 10
1.2.1. Bản chất của chi phí sản xuất 10
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất 12
1.3. GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 21
1.3.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 21
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 22
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 26
1.4.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 26
1.4.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất xây lắp 27
1.4.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 28
1.5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ 34
1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 34
1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 36
1.5.3. Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí định mức 37
1.6. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 38
1.6.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 38
1.6.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 38
1.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP THEO HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM 41
1.7.1. Liên quan đến việc nhận diện chi phí sản xuất 42
1.7.2. Liên quan đến việc ghi nhận chi phí 44
1.7.3. Liên quan đến nguyên tắc chung ghi nhận chi phí 45
1.7.4. Liên quan đến việc xác định chi phí theo từng khoản mục gắn với từng Chuẩn mực kế toán 45
1.8. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 46
1.8.1. Kế toán của Mỹ 46
1.8.2. Kế toán của Cộng hòa Pháp 49
1.8.3. Kế toán của Nhật Bản 52
1.8.4. Bài học kinh nghiệm cho tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 53
Kết luận chương 1 55
Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 56
2.1. TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN 56
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 56
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam ảnh hưởng đến kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 58
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 62
2.2.1. Tổ chức hệ thống chứng từ và ghi chép ban đầu liên quan đến chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp 62
2.2.2. Tổ chức tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 67
2.2.3. Tổ chức hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán phản ánh chi phí và giá thành sản phẩm 71
2.2.4. Tổ chức lập và phân tích báo cáo kế toán về chi phí và giá thành 73
2.3. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 74
2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp 74
2.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm 76
2.3.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp 77
2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 77
2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 89
2.4.1. Ưu điểm 89
2.4.2. Hạn chế 91
2.4.3. Nguyên nhân hạn chế 95
Kết luận chương 2 98
Chương 3: HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 99
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VÀ CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN ĐẾN 2020 99
3.2. SỰ CẦN THIẾT VÀ YÊU CẦU HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 103
3.2.1. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải phù hợp với đặc thù về quản lý kinh tế tài chính và tôn trọng các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán Việt Nam 104
3.2.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo phù hợp với định hướng đổi mới và phát triển hệ thống doanh nghiệp Việt Nam 105
3.2.3. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin kinh tế tài chính cho công tác quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và tầm vi mô 106
3.2.4. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 107
3.2.5. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp phải đảm bảo tính hiệu quả và có tính khả thi 108
3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THUỘC TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM 108
3.3.1. Hoàn thiện các nội dung thuộc môi trường pháp lý về kế toán 109
3.3.2. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 111
3.4. HOÀN THIỆN CHỈ TIÊU QUẢN TRỊ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 137
3.4.1. Yêu cầu cơ bản hoàn thiện chỉ tiêu quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 137
3.4.2. Nội dung hoàn thiện các chỉ tiêu quản trị 138
3.5. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP 143
3.5.1. Về phía Nhà nước và̀ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 143
3.5.2. Về phía các doanh nghiệp xây lắp thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam 145
Kết luận chương 3 146
KẾT LUẬN 147
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 148
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 149
PHỤ LỤCLink Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
#1001503 mình đang rất cần tài liệu này nhằm phục vụ mục đích tham khảo, rất Thank admin nếu gửi bài cho mình xin
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001528 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
#1001601 Thank admin nhiều lắm
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement