Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hongoc217
#1017740

Download miễn phí Đề tài Tin học hoá công tác quản lý tiền gửi tiết kiệm cho các Ngân hàng thương mại quốc doanh và hệ thống Ngân hàng Việt nam

Đây là mẫu báo cáo cơ sở để lập các báo cáo đầu ra về tình hình huy động vốn ngày, tình hình huy động tháng, tình hình huy động vốn năm được lập dựa trên các mẫu báo cáo sẵn có của Ngân hàng.

 Đây mới chỉ là mẫu cơ bản, còn một số mẫu khác: Sao kê phát sinh rút gốc, Sao kê chi tiết sổ tiền gửi, Sao kê danh sách khách hàng Sau đây là sao kê phát sinh lãi nhập gốc:

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


quan trọng hàng ngày, giấy gửi tiền, đóng nhật ký ngày.
+ Định khoản: Nợ TK: Tiền mặt tại quỹ.
Có TK: Tiền gửi khách hàng.
- Nhận tiền gửi tiếp:
+ Khách hàng phải nộp sổ tiết kiệm cũ và trình tự xử lý hạch toán tương tự như gửi tiền lần đầu.
Điểm khác: Không viết sổ tiết kiệm.
Khách hàng không phải đăng ký chữ ký mẫu.
Kế toán ghi tiếp số tiền gửi trên sổ tiết kiệm, phiếu lưu và rút số dư mới.
- Trả một phần số dư trên sổ:
+ Khách hàng nộp sổ tiết kiệm cho kế toán và yêu cầu rút tiền.
+ Kế toán viết giấy lĩnh tiền và yêu cầu khách hàng ký chữ ký mẫu.
+ Kế toán rút phiếu lưu kiểm soát, đối chiếu chứng minh thư và chữ ký mẫu, ghi sổ tiền lấy ra, rút số dư trên sổ tiết kiệm, phiếu lưu và giấy lĩnh tiền, ký tên vào nhật ký quỹ sau đó chuyển sang kiểm soát trước quỹ ( Giấy lĩnh tiền, sổ tiết kiệm, phiếu lưu). Bộ phận này kiểm soát lại, sau đó chuyển sang thủ quỹ giấy lĩnh tiền, sổ tiết kiệm còn phiếu lưu trả cho kế toán để lưu.
+ Thủ quỹ đối chiếu lại giấy lĩnh tiền và sổ tiết kiệm, chi tiền cho khách hàng, đóng dấu đã chi tiền vào giấy lĩnh tiền, vào sổ quỹ, ký tên và chuyển trả chứng từ cho bộ phận kiểm soát.
+ Bộ phận kiểm soát kiểm soát lại chứng từ, trả sổ tiết kiệm cho khách hàng và chuyển chứng từ cho kế toán.
+ Kế toán nhận lại giấy lĩnh tiền, cuối ngày đóng vào tập nhật ký chứng từ.
+ Định khoản:
Nợ TK : Tiền gửi khách hàng.
Có TK : Tiền mặt ( Ngân phiếu thanh toán) tại quỹ.
- Trả hết số dư trên sổ:
+ Trình tự xử lý tương tự như trả một phần số dư trên sổ.
+ Điểm khác:
Kế toán tính lãi từ ngày khách hàng gửi đến ngày khách hàng rút hay số lãi còn được lĩnh ( nếu khách hàng tính lãi hàng tháng ) và thông báo lãi cho khách hàng.
Căn cứ số lãi tính được, lập phiếu chi lãi và tính toán sổ tiết kiệm.
Số tiền gửi sau khi tính toán được đính kèm giấy lĩnh tiền đóng vào tập chứng từ trong ngày.
Định khoản:
Trả gốc: Nợ TK: Tiền gửi không kỳ hạn.
Có TK: Tiền mặt ( NPTT) tại quỹ.
Trả lãi: Nợ TK: Trả lãi tiền gửi
Có TK: Tiền mặt ( NPTT) tại quỹ.
Trường hợp khách hàng rút lãi hàng tháng, phải nộp sổ tiết kiệm vào Quỹ tín dụng, kế toán sau khi tính lãi thông báo cho khách hàng, lập phiếu chi, ghi vò sổ tiết kiệm ( ngày thang trả lãi, trả đến thời gian nào, số lãi đã trả). Trên sổ tiết kiệm, khi trả lãi kế toán và thủ quỹ ký tên.
Định khoản:
Nợ TK: Trả lãi tiền gửi.
Có TK: Tiền mặt tại quỹ:
Với tiền gửi có kỳ hạn.
- Nhận tiền gửi có kỳ hạn:
+ Trình tự xử lý giống như nhận tièn gửi không kỳ hạn.
+ Định khoản : Nợ TK : Tiền mặt (Ngân phiếu thanh toán) tại quỹ.
Có TK: Tiền gửi có kỳ hạn.
- Trả tiền gửi có kỳ hạn:
+ Trình tự xử lý giống như trả tiền gửi không kỳ hạn.
+ Điểm khác : Đến cuối kỳ hạn và khách hàng không đến lĩnh tiền, kế toán tính lãi nhập gốc và coi như gửi kỳ hạn mới ( Ngày hôm sau tính lãi cho ngày hôm trước).
+ Định khoản:
Trả gốc: Nợ TK: Tiền gửi có kỳ hạn ( Gốc cũ + Lãi nhập gốc)
Có TK: Tiền mặt ( Ngân phiếu thanh toán ) tại quỹ.
Trả lãi: Nợ TK: Trả lãi tiền gửi
Có TK: Tiền mặt ( Ngân phiếu thanh toán ) tại quỹ.
2.1.2. Quy trình nghiệp vụ kế toán cuối ngày.
Kế toán và thủ quỹ tiến hành đối chiếu giữa nhật ký quỹ và sổ quỹ, ký xác nhận sau khi đã tiến hành kiểm quỹ.
Kế toán tiến hành lập báo cáo: Báo cáo tình hình huy động vốn tổng hợp sau khi phát sinh gửi tiền rút gốc, rút lãi. Các báo cáo lập thành 2 liên, một liên đóng vào tập chứng từ huy động vốn của bàn, một liên và giấy nộp tiền gửi về trung tâm điều hành cùng lượng tiền mặt, ngân phiếu thanh toán cuối ngày.
Hàng ngày các bàn huy động vốn tiến hành khảo sát sổ vào lúc 15 giờ và giao nộp tiền, các chứng từ về trung tâm trước 16 giờ 30’ cùng ngày.
Tại bàn huy động vốn sắp xếp chứng từ và đóng thành từng tập theo thứ tự:
+ Nhật ký quỹ
+ Bản kê phát sinh gửi tiền
+ Các chứng từ gửi tiền
. Bảng kê phát sinh rút tiền.
. Bảng kê phát sinh rút lãi.
+ Bản kê phát sinh lãi nhập gốc.
+ Các chứng từ lĩnh tiền gốc và lãi.
Ngoài ra còn lưu trữ báo cáo tổng hợp tình hình huy động vốn ngày theo tập riêng và mở sổ theo rõi ấn chỉ quan trọng nhập xuất hàng ngày.
2.1.3. Một số vấn đề cần lưu ý.
- Tại các bàn huy động vốn mở sổ quỹ và nhật ký quỹ.
- Các chứng từ của bàn huy động vốn lập, nộp về trung tâm phải được ghi rõ của bàn tiết kiệm nào.
- Căn cứ lượng tiền mặt (Ngân phiếu thanh toán) tồn quỹ, bàn tiết kiệm phải viết giấy nộp tiền hoàn ứng ngay trong ngày.
- Căn cứ số doanh thu, chi cho khách hàng, bàn huy động vốn có thể tạm ứng hay nộp tiền nhiều lần trong ngày.
2.2. Tại phòng kế toán.
Quy trình nghiệp vụ kế toán đầu ngày:
Khi bàn huy động vốn tạm ứng tiền, phòng kế toán mở tài khoản “thanh toán với bàn huy động vốn ”, tiểu khoản mở theo từng bàn huy động.
Căn cứ giấy tạm ứng tiền, kế toán hạch toán:
Nợ TK : Thanh toán với bàn huy động vốn
Có TK : Tiền mặt ( Ngân phiếu thanh toán) tại quỹ
- Quy trình nghiệp vụ kế toán cuối ngày. Phòng ngân quỹ trung tâm nhận được giấy nộp tiền kèm theo tiền mặt, ngân phiếu thanh toán sẽ tiến hành kiểm soát kiểm đếm và ký tên trên các chứng từ, sau đó chuyển sang phòng kế toán.
Phòng kế toán căn cứ vào các bản sao kê gửi tiền, rút gốc, rút lãi của các bàn gửi tiết kiệm, sau khi kiểm soát kế toán lập phiếu chuyển khoản tổng hợp và hạch toán:
+ Nếu là giấy nộp tiền tạm ứng:
Nợ TK: Tiền mặt (Ngân phiếu thanh toán) tại quỹ.
Có TK: Thanh toán với bàn huy động vốn .
+ Nếu là phiếu chuyển khoản tổng hợp tiền gửi:
Nợ TK: Thanh toán với bàn huy động vốn .
Có TK: Tiền gửi (Theo các kỳ hạn gửi tiền).
+ Nếu là phiếu chuyển khoản tổng hợp trả tiền khách hàng:
Nợ TK: Tiền gửi (Theo các kỳ hạn gửi tiền).
(hay Nợ TK: Trả lãi tiền gửi).
Có TK: Thanh toán với bàn huy động vốn .
- Công việc cuối tháng:
+ In báo cáo tổng hợp tình hình huy động vốn tháng.
+ Sao kê số dư tiền gửi huy động vốn cho từng kỳ hạn gửi.
+ Lập báo cáo kiểm kê ấn chỉ quan trọng.
+ Công việc cuối năm.
+ Nhập lãi vào gốc cho các sổ tiết kiệm không kỳ hạn.
+ In báo cáo tổng hợp tình hình huy động gửi tiết kiệm.
+ Lập báo cáo kiểm kê ấn chỉ quan trọng.
III. phương hướng phát triển chương trình quản lý tiền gửi tiết kiệm.
1. Nhận xét chung về chương trình quản lý tiền gửi tiết kiệm mà các Ngân hàng thương mại quốc doanh sử dụng.
1.1. Đặc điểm chung.
- Chương trình được viết bằng ngôn ngữ Foxpro 2.0 for DOS chạy với hệ điều hành mạng Novell Netware cho các Server và hệ điều hành cho các Client là MS.DOS.
Chương trình được cài đặt với Admin là phòng kế toán còn các Users là các bàn huy động vốn – nơi trực tiếp giao dịch với khách hàng. Do đó mọi thông tin diễn ra tại các bàn huy động vốn thì tại phòng kế toán họ đều có thể nắm bắt được hoàn toàn.
1.2.Ưu điểm.
- Chương trình có hệ thống giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng.
- Chương trình chiếm dụng bộ nhớ khá ít (gần 700KB).
- Tại mọi form giao diện người dùng đều có thể truy cập đ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement