Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nk_no1
#1017551

Download miễn phí Phân tích thiết kế hệ thống ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm

I. Cơ sở lý thuyết: 2

1. Ứng dụng tin học trong công tác quản lý điểm. 2

2. Thông tin ra vào hệ thống: 2

2.1 Thông tin đầu vào: 2

2.2 Thông tin đầu ra: 2

II. Mô hình bài toán: 3

1. Các kho dữ liệu cần thiết: 3

2. Xác định sơ đồ dòng dữ liệu trong hệ thống. 3

3. Các tác nhân của hệ thống: 4

4. Xác định tên luồng dữ liệu trong hệ thống: 4

5. Các sơ đồ luồng dữ liệu trong hệ thống: 4

6. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống: 5

III. Xây dựng bài toán 6

1. Lập danh sách học sinh: 6

2.Quá trình quản lý điểm. 6

3. Xếp loại hạnh kiểm đạo đức: 6

4. Báo cáo tổng kết: 6

IV. Phân tích hệ thống: 8

1. Sơ đồ phân cấp chức năng quản lý hồ sơ học sinh 8

2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 9

3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 10

4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng quản trị hệ thống 11

5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng xử lý điểm 11

6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng xử lý kết quả điểm 12

7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng tra cứu. 13

VI. Xây dựng các file chương trình 14

1. Các bảng cơ sở dữ liệu 14

1.1 Bảng hồ sơ học sinh(hosohs) 14

1.2.Bảng danh mục mục lớp(dmlop) 14

1.3. Bảng danh mục môn(dmmon) 14

1.4. Bảng danh mục điểm(dmdiem) 15

1.5. Bảng hạnh kiểm(hanhkiem) 15

1.6. Bảng báo cáo(baocao) 16

2. Mối quan hệ giữa các thực thể: 16

3. Mô hình dữ liệu quan hệ trong chương trình 17

4. Các bước tiến hành: 17

5. Chế độ cho điểm. 18

6. Các loại điểm kiểm tra. 19

7. Hệ số điểm kiểm tra. 19

8. Cách tính điểm trung bình các môn cả năm cho mỗi học sinh. 21

9. Xếp loại học lực: 22

VII. Quy luật phép biến đổi thông tin trong hệ thống 24

1. Mô tả hệ thống quản lý điểm của học sinh trong trường phổ thông trung học. 24

Chương II : KẾT QUẢ 29

Chương III: KẾT LUẬN 32

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


điểm của học sinh hoạt động được thì các kho dữ liệu lưu thông tin phục vụ cho nó bao gồm:
+ Tệp lưu trữ hồ sơ về học sinh.
+ Tệp lưu các danh mục sử dụng trong hệ thống.
Ký hiệu:
ID Tên file
Thường tên file dữ liệu phải là một danh từ kèm theo tính từ nếu cần, cho phép hiểu một cách vắn tắt nội dung của dữ liệu cần lưu trữ.
Xác định sơ đồ dòng dữ liệu trong hệ thống.
Khi đã xác định được sơ đồ chức năng nghiệp vụ của hệ thống, biết được giới hạn công việc cần làm, để hình dung được sự hoạt động của hệ thống , nhìn được sự biến đổi thông tin đầu vào cũng như đầu ra của quá trình chuyển đổi của nó thì sơ đồ dòng dữ liệu sẽ đảm nhiệm làm rõ nội dung này.
Ký hiệu:
ID
Tên tiến trình
3. Các tác nhân của hệ thống:
Tác nhân của hệ thống bao gồm tác nhân ngoài và tác nhân trong:
+ Tác nhân ngoài được hiểu là một người, một nhóm người hay một tổ chức nằm bên ngoài lĩnh vực nghiên cứu của hệ thống nhưng chúg có một số hình thức tac động lên hệ thống.
+ Tác nhân trong là một chức năng hay một hệ con của hệ thống được mô tả ở một trang khác của mô hình nhưng có trao đổi thông tin với các phần tử thuộc trang hiện tại của mô hình.
Ký hiệu:
Tên tác nhân
Tên tác nhân là một động từ kèm thêm bổ ngữ nếu cần.
Xác định tên luồng dữ liệu trong hệ thống:
Là các dữ liệu di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong hệ thống. Luồng đưa dữ liệu theo hướng mũi tên và chỉ đi theo một chièu.
Luồng dữ liệu đi từ:
+ Tác nhân đến tiến trình.
+ Tiến trình đến các file, tác nhân hay tiến trình khác
Ký hiệu:
Tên luồng
5. Các sơ đồ luồng dữ liệu trong hệ thống:
Sơ đồ luồng dữ liệu làm công việc lưu trữ các thông tin cần thiết cho việc thực hiện các chức năng nêu ra trong sơ đồ phân cấp chức năng. Thể hiện mô hình tổng thể các hoạt động dưới sự tác động trực tiếp của các tác nhân bên ngoài tác động lên hệ thống và sự biến đổi của các dong dữ liệu bên trong để tạo ra được các kết quả ma ta mong muốn. Ta sẽ phân ra thành các mức biểu diễn từ tổng quát đến chi tiết các luồng dữ liệu hoạt động trông hệ thống.
6. Sơ đồ phân cấp chức năng của hệ thống:
Phần trên ta đã đưa ra được mô hình hoạt động tổng thể của hệ thống nhưng để làm rõ và đưa ra được các mối quan hệ trong các hoạt động nhỏ hơn để từ đó thấy rõ được tính chất và yêu cầu của từng công việc cụ thể hơn thì ta sẽ đi vào phân tích các sơ đồ chức năng của các hệ thống con trên cơ sở đặt nó trong mối quan hệ của toàn bộ hệ thống lớn.
III. Xây dựng bài toán
Để thực hiện được quá trình quản lý điểm của học sinh phổ thông ta cần tiến hành các bước sau:
1. Lập danh sách học sinh:
Nhập các thông tin đầy đủ về họcc sinh:
+ Mã học sinh.
+ Mã lớp.
+ Họ và tên.
+ Ngày tháng năm sinh.
+ Địa chỉ thường chú.
+ Giới tính.
2.Quá trình quản lý điểm.
Quá trình quản lý điểm là nơi lưu trữ toàn bộ điểm của học sinh và mỗi điểm đó lại được phân chia thành rất nhiều điểm khác nhau.
Ví dụ: điểm miệng, điểm 15 phút, điểm thực hành, điểm kiểm tra 1 tiết và điểm học kỳ.
Điểm là các hệ số mà học sinh đạt được trong quá trình học tập. Sau khi đã đạt được các điểm đó thì các giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên chủ nhiệm làm công tác điểm và tính điểm phẩy cho học sinh. Mỗi một hệ số điểm, điểm phẩy là cả một quá trình học tập và rèn luyện của học sinh ấy.
3. Xếp loại hạnh kiểm đạo đức:
Mỗi học sinh sau khi tính điểm phẩy xong thì giáo viên chủ nhiệm sẽ làm nhiệm vụ xếp loại đạo đức cho mỗi học sinh. Đạo đức này sẽ xếp theo quá trình học tập và lao động của mỗi học sinh đó.
4. Báo cáo tổng kết:
Cuối mỗi học kỳ giáo viên chủ nhiệm sẽ tổng kết điểm cho từng học sinh đạt thành tích giỏi, khá để khen thưởng.
Trong phân tích hệ thống công việc quan trọng nhất đặt ra là phải xác định được các chức năng nghiệp vụ của hệ thống. Chức năng nghiệp vụ của hệ thống là một khái niệm logic nó mô phỏng nghiệp vụ cần thẻ hiện mà không đè cập đến là nghiệp vụ đó được thực hiện ở đâu, như thế nào và do ai làm. Quan điểm chức năng chỉ là một trong nhiều quan điểm xem xét hệ thống trong giai đoạn phân tích nhưng nó đặc biệt có ích trong lúc bắt đầu tiến trình. Nó phản ánh được cái nhìn hệ thống của toàn bộ công việc, chứa đựng một trong các kỹ thuật lập mô hình đơn giản nhất được sử dụng trong bất kỳ một phương pháp luận nào.
Việc thiết lập sơ đồ chức năng nghiệp vụ thể hiện các mục tiêu sau:
+ Xác định được phạm vi hệ thống cần thực hiện.
+ Tăng cường các tiếp cận logic tới hệ thống cần thực hiện. Các chức năng xác định ở đây sẽ làm cơ sở cho các chức năng nhỏ hơn và được thiết lập ở các bước sau.
+ Chỉ ra vị trí miền khảo cứu của hệ thống trong toàn bộ hoạt động, điều này có thể làm rõ bằng cách sắp xếp theo một thứ tự bậc giúp tránh được sự trùng lặp và dư thừa trong hệ thống hiện tại.
IV. Phân tích hệ thống:
1. Sơ đồ phân cấp chức năng quản lý hồ sơ học sinh
2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.
3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng quản trị hệ thống
5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng xử lý điểm
6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng xử lý kết quả điểm
7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của chức năng tra cứu.
VI. Xây dựng các file chương trình
1. Các bảng cơ sở dữ liệu
1.1 Bảng hồ sơ học sinh(hosohs)
Lưu toàn bộ các thông tin liên quan đến học sinh
Tên trường
Khóa
Kiểu
Độ rộng
Ý nghĩa
Mahs
PrimaryKey
Text
10
Mã học sinh
Malop
PrimaryKey
Text
10
Mã lớp
Ngaysinh
Date/Time
Ngày sinh
Gioitinh
Text
10
Giới tính
Diachi
Text
30
Địa chỉ liên lạc
Hoten
Text
30
Họ tên học sinh
1.2.Bảng danh mục mục lớp(dmlop)
Bảng này lưu thông tin về mã lớp và tên lớp.
Tên trường
Khóa
Kiểu
Độ rộng
Ý nghĩa
Malop
PrimaryKey
Text
10
Mã lớp học
Tenlop
Text
10
Tên lớp học
1.3. Bảng danh mục môn(dmmon)
Lưu thông tin về các môn học trong kỳ và trong năm học đó.
Tên trường
Khóa
Kiểu
Độ rộng
Ý nghĩa
Mamon
PrimaryKey
Text
10
Mã môn học
Tenmon
Text
30
Tên môn học
1.4. Bảng danh mục điểm(dmdiem)
Đưa ra các hệ số điểm cho học sinh.
Tên trường
Khóa
Kiểu
Độ rộng
Ý nghĩa
Mahs
PrimaryKey
Text
10
Mã của học sinh
Mamon
PrimaryKey
Text
10
Mã môn học
Malop
PrimaryKey
Text
10
Mã lớp học
Hocky
Number
Double
Học kỳ
Diem1
Number
Double
Điểm miệng
Diem2
Number
Double
Điểm 15 phút
Diem3
Number
Double
Điểm thực hành
Diemv1
Number
Double
Điểm viết lần 1
Diemv2
Number
Double
Điểm viết lần 2
Diemv3
Number
Double
Điểm viết lần 3
Diemhocky
Number
Double
Điểm thi học kỳ
TrungbinhHK
Number
Double
Điểm TBHK
Hanhkiem
Text
10
Loại hạnh kiểm
Ghichu
Memo
Giải thích
1.5. Bảng hạnh kiểm(hanhkiem)
Tên trường
Khóa
Kiểu
Độ rộng
Ý nghĩa
Mahs
PrimaryKey
Text
10
Mã học sinh
Hocky
Number
Double
Học kỳ
Hanhkiem
Text
10
Hạnh kiểm
1.6. Bảng báo cáo(baocao)
Đưa ra tất cả các môn học.
Tên trường
Khóa
Kiểu
Độ rộng
Ý nghĩa
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement