Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By loveyou_anhyeu2006
#1017534

Download miễn phí Xây dựng chương trình "Quản lý nhân sự" của trường Đại học An Ninh Nhân Dân

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CỦA ĐỀ TÀI 3

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ 3

II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: 3

III. CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI 4

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 4

CHƯƠNG II. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN 5

I. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 5

1. Khái niệm về hệ thống thông tin 5

2. Vai trò và nhiệm vụ của hệ thống thông tin : 6

3. Các bộ phận hợp thành của hệ thống thông tin 7

II. CƠ SỞ DỮ LIỆU 8

1. Định nghĩa về cơ sở dữ liệu: 8

2. Các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu: 8

3. Thực thể và liên kết giữa các thực thể 8

CHƯƠNG III. TÌM HIỂU BÀI TOÁN 10

I. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN NINH NHÂN DÂN 10

1. Hoạt động của trường Đại học An Ninh Nhân Dân: 10

2. Yêu cầu của hệ thống hiện tại 10

3. Đánh giá hệ thống hiện tại 11

II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG MỚI : 11

1. Thông tin vào 11

2. Thông tin ra 12

3. Một số biểu mẫu chuẩn 12

4. Những yêu cầu đối với chương trình 12

CHƯƠNG IV. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN 14

I. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CỦA BÀI TOÁN 14

II. SƠ ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 15

III. CÁC SƠ ĐỒ DÒNG DỮ LIỆU 17

1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh 17

2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 17

3. Các sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 19

IV. THỰC THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ 22

1. Thực thể: 22

2. Quan hệ giữa các thực thể 26

CHƯƠNG V.GIỚI THIỆU VỀ MICROSOFT ACCESS 27

I. GIỚI THIỆU CHUNG 27

II. CÔNG CỤ MICROSOFT ACCESS 27

1. Bảng (Table). 27

2. Truy vấn (Query). 28

3. Biểu mẫu ( Form) 28

4. Báo biểu ( Report): 29

5. Macro: 30

III. GIỚI THIỆU VỀ ACCESS BASIC. 30

1. Giới thiệu chung : 30

2. Truy nhập dữ liệu thông qua DAO 31

3. Thủ tục và hàm 34

4. Cách tạo bảng 36

5. Cách tạo truy vấn (Query) 37

6. Xử lý các bản ghi của bảng và truy vấn 38

CHƯƠNGVI: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 40

I. CÁC BẢNG 40

II. CODE BUILDER 45

III. CHƯƠNG TRÌNH: 47

KẾT LUẬN 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


được các hệ ứng dụng của một cơ quan nào đó sử dụng.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu là phần chương trình có thể xử lý thay đổi dữ liệu của một cơ sở dữ liệu.
2. Các chức năng của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
- Cho khả năng lưu trữ dữ liệu lâu dài.
- Khả năng truy nhập một số lượng lớn dữ liệu một cách có hiệu quả.
- Được xây dựng trên một mô hình dữ liệu qua đó người sử dụng có thể quan sát dữ liệu.
- Có một ngôn ngữ cấy cao để định nghĩa và thao tác dữ liệu.
- Có thể đồng bộ các truy nhập cạnh tranh khi nhiều người cùng sử dụng cơ sở dữ liệu.
- Khả năng kiểm tra truy nhập.
- Khả năng phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra.
3. Thực thể và liên kết giữa các thực thể
- Thực thể là một vật có thể tồn tại và có thể phân biệt được.
Ví dụ : Người , động vật ...
- Một nhóm các thực thể giống nhau gọi là các thực thể giống nhau.
Ví dụ : Các nhân sự
- Mọi thành viên của tập hợp các thực thể được biểu diễn bởi một tập các đặc điểm gọi là tập các thuộc tính.
Ví dụ : Tập thực thể chiến sỹ được đặc trưng bởi:
+ Họ và tên
+ Tuổi
+ Mã cán bộ
- Quan hệ giữa các tập thực thể là một danh sách có thứ tự của một tập thực thể.
Ví dụ: Quan hệ giữa R với hai tập (x) (y) viết:
xRy
- Quan hệ giữa các thực thể cũng là một thực thể.
Chương III. Tìm hiểu bài toán
I. Phân tích hệ thống quản lý nhân sự trường Đại Học An Ninh Nhân Dân
1. Hoạt động của trường Đại học An Ninh Nhân Dân:
Các hoạt động thực tế của công việc quản lý cán bộ là cơ sở cho việc xây dựng chương trình, vì thế em đã thực hiện khảo sát các công việc trên thực tế tại trường Đại Học An Ninh Nhân Dân.
Do xu thế của thời đại ngày nay với lực lượng đông đúc về nhân sự và sự cần thiết phải quản lý về tất cả mọi vấn đề liên quan đối với từng người đều do nhà trường quản lý hồ sơ. Ban lãnh đạo trường xét thấy quản lý bằng phương pháp thủ công tốn nhiều công đoạn, nhiều người cùng làm một công việc mà không đạt được những kết quả như ý muốn, vì vậy yêu cầu cần thiết là phải đưa công tác quản lý cán bộ vào máy tính để cải tiến công việc quản lý nhân sự và đưa một số nhân sự vào công tác này chuyển sang làm bộ phận khác để phát huy khả năng nhân sự và chất lượng công việc.
2. Yêu cầu của hệ thống hiện tại
Quản lý hồ sơ cán bộ Trường Đại Học An Ninh Nhân Dân là hết sức quan trọng và bí mật. Bởi vì ngành Công an có tính bí mật nhanh chóng, chính xác trong công việc quản lý cán bộ là hàng đầu. Khi chưa có sự trợ giúp của máy tính mọi việc đều làm thủ công. Khi có sự thay đổi về gia đình, cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật, chức danh.. . thì cán bộ tổ chức phải qua từng bước tìm từng người để bổ xung sửa đổi cho phù hợp với thực tế. Sau đó lại phải lưu vào hồ sơ. Vì vậy số lượng hồ sơ ngày một tăng, người quản lý hồ sơ cũng phải tăng theo dẫn đến quản lý cán bộ cũng gặp nhiều khó khăn.
Khi lấy ra một hồ sơ cán bộ do cấp trên yêu cầu thì việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn tốn nhiều công sức thời gian. Điều này không những gây nhiều trở ngại, ách tắc cho công việc mà còn có thể xảy ra sai sót nhầm lẫn. Vì vậy qua thời gian thực tập, thực tế tại trường Đại học An Ninh và được sự nhất trí của ban lãnh đạo trường tui mạnh dạn xây dựng cho trường chương trình “Quản lý nhân sự trường Đại học An Ninh Nhân Dân” để được áp dụng sau khi xây dựng xong chương trình.
3. Đánh giá hệ thống hiện tại
Từ những công việc ở trên ta thấy rằng hệ thống hiện tại nếu làm thủ công thì dù cán bộ tổ chức có cố gắng và cải tiến phương pháp làm việc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn tồn tại những vấn đề sau:
- Thời gian tìm kiếm ghi chép quá lớn, khi có thông tin cần thiết thì thời gian tổng hợp thông tin rất nhiều không đáp ứng được yêu cầu.
- Công việc tổng hợp hết sức khó khăn, dễ bị nhầm lẫn.
- Nhiều khoản mục thông tin và ghi chép không thống nhất.
- Nhiều người làm một công việc thông tin sẽ không nhất quán và dễ xảy ra sai sót.
- Khi có sự thay đổi điều chỉnh tốn nhiều thời gian.
Từ vấn đề trên và điều kiện cụ thể của cơ quan cho phép việc đưa tin học vào quản lý nó sẽ làm giảm được rất nhiều về thời gian ít sai sót, giúp cho người làm công tác quản lý có thời gian nghiên cứu hay nghiên cứu học tập vào những công tác khác .
II. Phân tích hệ thống mới :
Hệ thống mới quản lý cán bộ với sự trợ giúp của máy tính, khi có hệ thống này phải đáp ứng được yêu cầu:
- Quản lý được hồ sơ các cán bộ.
- Thống kê được những tài liệu cần thống kê.
- Tra cứu chính xác khi có yêu cầu.
- Thông tin vào phải được chuẩn hoá dựa trên các thông tin có sẵn tiện lợi cho thao tác rõ ràng, giảm được tối đa sai sót.
- Thông tin ra phản ánh được đối tượng quản lý, nội dung phong phú và phải nêu được các chủ đề.
1. Thông tin vào
Phải chuẩn hoá được dữ liệu tránh tối đa sai sót như họ tên , tuổi... là những thông tin chính vì chúng rất ít thay đổi trong quá trình quản lý hồ sơ cán bộ tạo thuận lợi cho người sử dụng. Cụ thể trong chương trình dữ liệu được chuẩn hóa và kiểm tra khi nhập.
Từ những hoạt động thực tế vấn đề đặt ra cho chương trình quản lý cán bộ là phải xây dựng được các chức năng thích hợp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý "Nhân sự trường Đại học An Ninh Nhân Dân". Tuy nhiên để xây dựng chương trình có hiệu quả chúng ta cần tìm hiểu kỹ những vấn đề cụ thể mà bài toán đặt ra và cách giải quyết bài toán đó.
2. Thông tin ra
Sau khi hệ thống đã có dữ liệu thì công việc chính của hệ thống là phải thống kê và báo cáo được các yêu cầu của cấp trên. Thông tin ra của hệ thống chủ yếu là:
- Báo cáo danh sách cán bộ theo trình độ. Báo cáo này cho ta biết trình độ cán bộ của nhà trường qua đó cho biết được một số thông tin khác như: Chất lượng công tác của từng cán bộ những người được khen thưởng, kỷ luật...
3. Một số biểu mẫu chuẩn
Ngoài việc quản lý hồ sơ lý lịch các cán bộ của từng phòng ban nhà trường còn thường xuyên yêu cầu cán bộ quản lý hồ sơ báo cáo theo biểu mẫu chuẩn.
4. Những yêu cầu đối với chương trình
Xuất phát từ việc tìm hiểu hoạt động thức tế tại trường Đại Học An Ninh Nhân Dân, tui xác định các yêu cầu đặt ra cho chương trình của mình như sau:
a.Yêu cầu về quản lý hồ sơ cán bộ:
Yêu cầu về quản lý hồ sơ cán bộ như nhập thông tin về lý lịch của một cán bộ thay đổi hay đưa vào hồ sơ lưu của một cán bộ là những yêu cầu đầu tiên và quan trong nhất của hệ thống quản lý nhân sự.
- Nhập dữ liệu chương trình sẽ có một biểu mẫu nhập dữ liệu riêng và đối với những thông tin của bản hồ sơ lý lịch tương ứng với bảng nào trong cơ sở dữ liệu thì biểu mẫu nhập dữ liệu sẽ đưa ra bảng đó để người nhập dữ liệu làm việc một cách thuận tiện.
- Vấn đề bổ xung dữ liệu cũng được thực hiện trên các biểu mẫu nhập thông tin. Trong các biểu mẫu này sẽ có các hộp danh sách giúp cho người sử dụng lựa chọn đối tượng bổ xung. ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement