Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#1017513

Download miễn phí Lập trình vớI ngôn ngữ Visual Basic

 NộI dung Trang

Phần I GiớI thiệu về ngôn ngữ Visual Basic

 Lập trình vớI ngôn ngữ Visual Basic

 Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ Visual Basic

Phần II Giới thiệu phần mềm quản lý thu chi phòng khám

A Mổ tả các chức năng của phần mềm

B Cơ sở dữ liệu

Phần III Mã nguồn

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dnew.hwnd
Else
cmdedit.Enabled = True
cmddelete.Enabled = True
TreeView1.Enabled = True
Saved = True
Skin.RemoveSkin cmdnew.hwnd
cmdnew.Caption = "T¹o míi"
Skin.ApplySkin cmdnew.hwnd
ClearText
cmdsave.Enabled = False
DisableText
End If
End Sub
1.6 Mã nguồn thủ tục CmdSave_Click()
Private Sub CmdSave_Click()
Dim sql As String
If txtMa.Text = "" Then
cmdsave.Enabled = False
DisableText
cmdedit.Enabled = False
cmddelete.Enabled = True
cmdexit.Enabled = True
cmdnew.Enabled = True
Exit Sub
End If
vbExclamation, "Chú ý"
If logic = True Then
rsNhanvien.AddNew
rsNhanvien!manhanvien = txtMa.Text
rsNhanvien!tennhanvien = txtHoten.Text
If txtDiachi.Text "" Then
rsNhanvien!diachi = txtDiachi.Text
End If
If txtDTnharieng.Text "" Then
rsNhanvien!dtnr = txtDTnharieng.Text
End If
If txtDTcoquan.Text "" Then
rsNhanvien!dtcq = txtDTcoquan.Text
End If
If txtDTdidong.Text "" Then
rsNhanvien!didong = txtDTdidong.Text
End If
If txtDonvi.Text "" Then
rsNhanvien!donvi = txtDonvi.Text
End If
If txtCapbac.Text "" Then
rsNhanvien!capbac = txtCapbac.Text
End If
If txtChuyenkhoa.Text "" Then
rsNhanvien!chuyenkhoa = txtChuyenkhoa.Text
End If
If txtNgayluong.Text "" Then
rsNhanvien!ngayluong = txtNgayluong.Text
End If
rsNhanvien.Update
TreeView1.Nodes.Add "parent", tvwChild, , txtMa.Text, "co"
If TreeView1.Nodes("parent").Expanded = False Then
TreeView1.Nodes("parent").Expanded = True
End If
Skin.RemoveSkin cmdnew.hwnd
cmdnew.Caption = "T¹o míi"
Skin.ApplySkin cmdnew.hwnd
ClearText
cmdsave.Enabled = False
DisableText
ElseIf logic = False Then
sql = "update tblnhanvien set [tennhanvien] =" & _
"'" & txtHoten.Text & "',[diachi]=" & _
"'" & txtDiachi.Text & "', [capbac]=" & _
"'" & txtCapbac.Text & "',[chuyenkhoa]=" & _
"'" & txtChuyenkhoa.Text & "',[dtnr]=" & _
"'" & txtDTnharieng.Text & "',[dtcq]=" & _
"'" & txtDTcoquan.Text & "',[didong]=" & _
"'" & txtDTdidong.Text & "',[ngayluong]=" & _
"'" & txtNgayluong.Text & "',[donvi]=" & _
"'" & txtDonvi.Text & "'" & _
" where manhanvien = '" & txtMa.Text & "'"
Set cmd = New ADODB.Command
With cmd
.ActiveConnection = cnn1
.CommandText = sql
.Execute
End With
End If
TreeView1.Sorted = True
cmddelete.Enabled = True
TreeView1.Enabled = True
DisableText
If cmdedit.Caption = "Huû" Then
Skin.RemoveSkin cmdedit.hwnd
cmdedit.Caption = "Söa"
Skin.ApplySkin cmdedit.hwnd
End If
cmdedit.Enabled = True
cmdsave.Enabled = False
Saved = True
cmdexit.Enabled = True
cmdnew.Enabled = True
logic = False
End Sub
1.7 Mã nguồn Form_load
Private Sub Form_Load()
Saved = True
'Load skin cho form
Dim SkinPath As String
SkinPath = App.Path & "\skin\web_ii.skn"
Skin.LoadSkin SkinPath
Skin.ApplySkin Me.hwnd
'Xac dinh khung cua form
frm_nhanvien.Height = 5900
frm_nhanvien.Width = 10250
'Nap co so du lieu len form
Set cnn1 = New ADODB.Connection
cnn1.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
cnn1.Open App.Path & "\qltc.mdb"
Set rsNhanvien = New ADODB.Recordset
rsNhanvien.Open "tblNhanvien", cnn1, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
'Tao cac Node len treeview theo co so du lieu
Call Create_Node
'Khoi tao Panel
Dim mypanel As Panel
StatusBar1.Panels.Clear
Set mypanel = StatusBar1.Panels.Add(1, , , sbrDate)
mypanel.AutoSize = sbrNoAutoSize
mypanel.Bevel = sbrInset
Set mypanel = StatusBar1.Panels.Add(2, , , sbrTime)
mypanel.AutoSize = sbrNoAutoSize
mypanel.Bevel = sbrInset
mypanel.Alignment = sbrLeft
Set mypanel = StatusBar1.Panels.Add(3)
StatusBar1.Panels(3).Text = "Thanh tr¹ng th¸i"
StatusBar1.Panels(3).AutoSize = sbrSpring
'Tao kieu cho label Nhan vien
Lbldanhsach.FontBold = True
cmdsave.Enabled = False
If CallMaNV = "" Then
'Disable Text khi load form
Else
If rsNhanvien.RecordCount <= 0 Then
Exit Sub
End If
rsNhanvien.MoveFirst
Do While Not rsNhanvien.EOF
If rsNhanvien!manhanvien = CallMaNV Then
Call ClearText
Call Dis
DisableText
Exit Sub
End If
rsNhanvien.MoveNext
Loop
End If
DisableText
End Sub
1.8 Priviate sub Dis
Private Sub Dis()
txtMa.Text = rsNhanvien!manhanvien
If IsNull(rsNhanvien!tennhanvien) = False Then
txtHoten.Text = rsNhanvien!tennhanvien
End If
If IsNull(rsNhanvien!diachi) = False Then
txtDiachi.Text = rsNhanvien!diachi
End If
If IsNull(rsNhanvien!dtnr) = False Then
txtDTnharieng = rsNhanvien!dtnr
End If
If IsNull(rsNhanvien!dtcq) = False Then
txtDTcoquan = rsNhanvien!dtcq
End If
If IsNull(rsNhanvien!didong) = False Then
txtDTdidong = rsNhanvien!didong
End If
If IsNull(rsNhanvien!capbac) = False Then
txtCapbac = rsNhanvien!capbac
End If
If IsNull(rsNhanvien!chuyenkhoa) = False Then
txtChuyenkhoa = rsNhanvien!chuyenkhoa
End If
If IsNull(rsNhanvien!donvi) = False Then
txtDonvi = rsNhanvien!donvi
End If
If IsNull(rsNhanvien!ngayluong) = False Then
txtNgayluong = rsNhanvien!ngayluong
End If
End Sub
1.9 Mã nguồn thủ tục Create_Node
Private Sub Create_Node()
Dim ChildID As Integer
TreeView1.Refresh
TreeView1.Nodes.Clear
TreeView1.Nodes.Add , , "parent", "Nh©n viªn", "star"
ChildID = 0
If rsNhanvien.RecordCount <= 0 Then
Exit Sub
End If
rsNhanvien.MoveFirst
Do Until rsNhanvien.EOF = True
TreeView1.Nodes.Add "parent", tvwChild, "C" & ChildID & "", rsNhanvien!manhanvien, "co"
ChildID = ChildID + 1
rsNhanvien.MoveNext
Loop
TreeView1.Nodes("parent").Expanded = True
End Sub
Mã nguồn thủ tục Check()
Private Sub check()
Dim i As Integer
Dim thi As String
rsNhanvien.MoveFirst
Do While Not rsNhanvien.EOF
If rsNhanvien.EOF Then rsNhanvien.MoveLast
For i = 1 To Len(rsNhanvien!manhanvien)
thi = Mid(rsNhanvien!manhanvien, i, 1)
If IsNumeric(thi) Then
t(i) = thi
chu = t(i - 4) & t(i - 3) & t(i - 2) & t(i - 1) & t(i)
l = CInt(chu)
End If
If l > temp Then temp = l
Next i
rsNhanvien.MoveNext
Loop
End Sub
Form Frm_benhnhan
Mã nguồn thủ tuc Cmbmadichvu_click
Private Sub Cmbmadichvu_click()
rst2.MoveFirst
While Not rst2.EOF
If rst2!madv = Me.cmbmadichvu.Text Then
If IsNull(rst2!tendv) Then
Me.txttendichvu = ""
Else
Me.txttendichvu = rst2!tendv
End If
If IsNull(rst2!giadv) Then
Me.txtdongia = ""
Else
Me.txtdongia = rst2!giadv
End If
End If
rst2.MoveNext
Wend
If b = True Then
Me.cmbmanhanvien.Clear
rst1.MoveFirst
While Not rst1.EOF
If rst1!mabenhnhan = Me.txtmabenhnhan.Text And rst1!madichvu = Me.cmbmadichvu.Text Then
Me.cmbmanhanvien.AddItem rst1!manhanvien
End If
rst1.MoveNext
Wend
End If
End Sub
Mã nguồnthủ tục CmbManhanvien_Click
Private Sub CmbManhanvien_Click()
rst3.MoveFirst
While Not rst3.EOF
If rst3!manhanvien = Me.cmbmanhanvien.Text Then
If IsNull(rst3!tennhanvien) Then
Me.txttennhanvien = ""
Else
Me.txttennhanvien = rst3!tennhanvien
End If
If IsNull(rst3!chuyenkhoa) Then
Me.txtchuyenkhoa = ""
Else
Me.txtchuyenkhoa = rst3!chuyenkhoa
End If
End If
rst3.MoveNext
Wend
End Sub
Mã nguồn thủ tục CmdAdd_Click()
Private Sub CmdAdd_Click()
If CmdAdd.Caption = "T¹o míi" Then
flag = True
'Me.cmbmadichvu.Enabled = False
'Me.cmbmanhanvien.Enabled = False
Me.txttendichvu.Enabled = False
Me.txtchuyenkhoa.Enabled = False
Me.txttendichvu.Enabled = False
Me.txtdongia.Enabled = False
Me.lst1.ListItems.Clear
Me.lst2.ListItems.Clear
cmdxoa.Enabled = False
cmdsua.Enabled = False
cmdnewdv.Enabled = False
cmdsavedv.Enabled = False
cmddeletedv.Enabled = False
Me.cmdluu.Enabled = True
Me.cmdAddlist.Visible = False
Me.cmdaddlist1.Visible = False
Me.cmddeletelist.Visible = False
Me.cmddeletelist1.Visible = False
Me.txtmabenhnhan.Text = ""
Me.txthoten.Text = ""
Me.txttuoi.Text = ""
Me.txtdiachi.Text = ""
Me.txtdienthoai.Text = ""
Me.cmbmadichvu.Clear
Me.cmbmanhanvien.Clear
Skin.RemoveSkin CmdAdd.hwnd
CmdAdd.Caption = "Huû"
Skin.LoadSkin App.Path & "\_temp.skn"
Skin.ApplySkin CmdAdd.hwnd
rst2.MoveFirst
While Not rst2.EOF
Me.cmbmadichvu.AddItem rst2.Fields(0).Value
rst2.MoveNext
Wend
rst4.MoveFirst
While Not rst4.EOF
If rst4!ngaylamviec = Date Then
Me.cmbmanhanvien.AddItem rst4.Fields(0).Value
End If
rst4.MoveNext
Wend
b = False
ElseIf CmdAdd.Caption = "Huû" Then
flag = False
Me.cmbmadichvu.Enabled = True
Me.cmbmanhanvien.Enabled = True
cmdxoa.Enabled = True
cmdsua.Enabled = True
cmdnewdv.Enabled = True
cmdsavedv.Enabled = False
cmddeletedv.Enabled = True
cmdluu.Enabled = False
Me.txttendichvu.Enabled = True
Me.txtchuyenkhoa.Enabled = True
Me.txttendichvu.Enabled = True
Me.txtdongia.Enabled = True
Me.lst1.Enabled = True
Me.lst2.Enabled = True
Me.txtmabenhnhan.Text = ""
Me.txthoten.Text = ""
Me.txttuoi.Text = ""
Me.txtdiachi.Text = ""
Me.txtdienthoai.Text = ""
Me.cmbmadichvu.Clear
Me.cmbmanhanvien.Clear
Skin.RemoveSkin CmdAdd.hwnd
...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement