Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rua_dino_boclua
#1017362

Download miễn phí Đề tài Quản lý học viên ở trung tâm tin học ngắn hạn

A.MỞ ĐẦU

1.Khung cảnh đề tài.

2.Mục đích của chương trình.

3.Ngôn ngữ sử dụng.

B.NỘI DUNG.

Chương 1: Giới thiệu bài toán quản lý

1.Mô tả nghiệp vụ

2.Quá trình quản lý học viên.

 2.1.Đăng ký học.

 2.2.Giải quyết sự cố.

Chương II:phân tích và thiết kế hệ thống quản lý học viên

I.Thiết kế hệ tống.

 1.sơ đồ tổ chức

 2.sơ đồ chức năng (bfd).

 3.sơ đồ ngữ cảnh.

 4.Sơ phân rã mức 0.

 5.Sơ đồ phân rã mức 1_Đăng ký học viên.

 6.Sơ đồ mức 2_Giải quyết sự cố.

 7.Sơ đồ mức 3 - Quản lý đào tạo.

II.Mô hình thực thể liên kết ER

III.Xây dựng bảng biểu.

 1.Table HOCVIEN

 2.Table KHOAHOC.

 3.Table LOP. 4.Table GIAOVIEN.

 5.Table MONHOC.

 6.Table LICHHOC.

 7.Table QLSUCO.

 8.Table QLTHE.

Chương III. Thiết kế giao diện1.Giao diện chính.

1.Giao diện :cập nhật thông tin học viên

2.Giao diện:Cập nhật thông tin giáo viên

3.Giao diện :Cập nhật thông tin về khoá học và lớp học.

4.Giao diện :Nhập thông tin của môn học.

5.Giao diện:Nhập thông tin về lịch học.

6.Giao diện :Nhập thông tin sự cố.

7.Giao diện:Quản lý thẻ học viên.

8.Giao diện:In ấn.

9.Giao diện tìm kiếm.

 a)Tìm kiếm học viên theo mã học viên.

 b)Tìm kiếm học viên theo họ tên.

10.Giao diện:Tìm kiếm môn học hiện có.

11.Tables.

12.Reports.

 a)Danh sách học viên theo khoá họcb)Danh sách môn học.

 b)Lịch học

 c)Danh sách sự cố.

13.Menu chương trình.

 Chương IV.Chương trình nguồn.

I.Code forms.

 Formhocvien

 Chương trình tìm kiếm

1.Tìm kiếm học viên theo mã.

2.Tìm kiếm theo tên học viên.

3.Tìm kiễm mã môn học hay theo tênmôn.

----------------------------------------------------------------

*-- Class: botton10 (d:\damh\button5.vcx)

*-- ParentClass: commandgroup

*-- BaseClass: commandgroup

-----------------------------------------------------------------

*-- Class: myenvironment (d:\damh\button4.vcx)

*-- ParentClass: custom

*-- BaseClass: custom

----------------------------------------------------------------

II.Code menu chơng trình.

C.KẾT LUẬN

 

 

 

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:50
Nghề nghiệp
Chuy
character
100
Chú ý
2.Table KHOAHOC.
Thựcthể/Thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
Makhoa
character
10
Mã khoá
Tenkhoa
Character
30
Tên khoá
Ngaybd
date
8
Ngày bắt đầu
Ngaykt
date
8
Ngày kết thúc
3.Table LOP.
Thực thể/thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
Malop
character
10
Mã lớp
Makhoa
character
10
Mã khoá
Mahv
character
5
Mã học viên
Magiaovien
character
10
Mã giáo viên
Mamon
character
10
Mã môn
Tenlop
character
25
Tên lớp
stt
numeric
1
Số thứ tự môn
Siso
numeric
4
Sĩ số
chitieu
numeric
2
Chỉ tiêu
Diemthi
numeric
1
Điểm thi
4.Table GIAOVIEN.
Thựcthể/thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
Magiaovien
character
10
Mã giáo viên
Tengiaovien
character
25
Tên giáo viên
Ngaysinh
date
8
Ngày sinh
Gioitinh
numeric
1
Giới tính
Chucvu
character
30
Chức vụ
Diachi
character
50
Địa chỉ
5.Table MONHOC.
Thực thể /thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
Mamon
character
10
Mã môn học
Tenmon
character
30
Tên môn hoc
Sobuoi
numeric
2
Số buổi học
Hocphi
numeric
8
Học phí
6.Table LICHHOC.
Thựcthể/thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
stt
numeric
2
Thứ tự môn học
Thuhoc
character
8
Thứ học
Buoihoc
character
10
Buổi học
Cahoc
character
10
Ca học
7.Table QLSUCO.
Thực thể/thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
Mahd
character
5
Mã hoá đơn sự cố
Mahv
character
5
Mã học viên
Suco
character
25
Sự cố
Giaiquyet
character
30
Giải quyết sự cố
Ngaythang
date
8
Ngày tháng
Nguoilap
character
25
Người lập
8.Table QLTHE.
Thực thể/thuộc tính
Kiểu dữ liệu
Kích cỡ
Mô tả ý nghĩa
Sothe
character
10
Số thẻ học viên
Mahv
character
5
Mã học viên
Danhdauthe
character
3
Đánh dấu thẻ học
Ngaylap
date
8
Ngày lập thẻ
Nguoilap
charater
25
Người lập
chương III. thiết kế giao diện
Thiết kế giao diện là một phần quan trọng của hệ thống,bởi giao diện là hình ảnh đầu tiên mà người dùng quan sát được.Giao diện thiết kế sao cho vừa đẹp mắt,vừa dễ hiểu khi nhìn và có thể biết được nó thực hiện công việc gì,giúp cho người sử dụng dễ dành.Vì vậy khi thiết kế giao diện cần chú ý đến yếu tố con người.
Giao diện chính.
1.Giao diện :cập nhật thông tin học viên
Giao diện này có chức năng như sau:
+Cập nhập và lưu học viên mới thông qua nút Thêm.
+Chỉnh sửa hay huỷ bỏ học viên nếu như quá trình cập nhật bị sai thông qua nút Sưa.
+Thực hiện xoá học viên ra khỏi danh sách khi có nhu cầu xoá thông quan nút Xoá.Trước khi xoá nó sẽ hỏi có xoá không,nếu đồng ý thì nhấn Yes,nếu không thì ấn No.
+Cho phép xem học viên trong bảng học viên thông qua các nút:Đầu(xem học viên có ở đầu bảng),Tiếp(xem học viên tiếp theo của bảng),Lùi(xem lùi lại một người trong bảng),Cuối(xem học viên ở cuối của bảng),Xem(Xem toàn bộ danh sách trong bảng).Xem thông tin học viên qua các nút chức năng này thì chỉ được xem chứ không được sửa một thông tin nào trên đó.
+Thoát khỏi chương trình cập nhật này thông qua nút Thoát.Khi nhấn thì nó sẽ hỏi có thoát không?.Nếu đồng ý nhấn Yes,nếu không thì nhấn No.
Các nút này khi con trỏ được trỏ vào đề chỉ chi ra một thông báo cho biết nút này dùng gì.
2.Giao diện:Cập nhật thông tin giáo viên
Giao diện này dùng để cập nhật,chỉnh sửa,xem xoá thông tin về giáo viên của trung tâm.Các nút trong giao diện có chức năng giống như trong bảng cập nhật thông tin học viên.
3.Giao diện :Cập nhật thông tin về khoá học và lớp học.
Giao diện có chức năng vừa cập nhập,hiệu chỉnh,xoá,sửa thông tin về khoá học và lớp
Các nút trên giao diện(Đầu,Tiếp,Lùi,Cuối,Xem,Thêm,Sửa,Xoá,In,Thoát)có chức năng như hai giao diện trên,ngoài ra các nut Xem,Thêm,Xoá có chức năng với khoá học và lớp riêng hay thực hiện đồng thời.
VD:Khi thêm học viên mới vào lớp nhấn nút thêm thì tuỳ nhu cầu nhập thì ta nhấn sự lựa chọn.Nếu như muốn thêm khoá trước sau đó mới thêm lớp thì nhấn nhấn thêm khoá sau đó nhấn lưu và nhấn tiếp để thêm theo lớp.Công việc này có thể thực hiện đồng thời bằng cách nhấn themkhoa_lop.
Tương tự với nút Xem thì có thể xem lớp hay khóa.
4.Giao diện :Nhập thông tin của môn học.
Các thông tin về môn học được hiệu chỉnh,thêm,xoáthông qua giao diện.
5.Giao diện:Nhập thông tin về lịch học.
Các thông tin về môn học được hiệu chỉnh,thêm,sửa,xoá,xem đều được thực hiện.
6.Giao diện :Nhập thông tin sự cố.
Các sự cố sảy ra được cập nhật,hiệu chỉnh,xoá,sửa,xem.
7.Giao diện:Quản lý thẻ học viên.
Thực hiện cập nhập,hiệu chỉnh,sửa,xoa.các thông tin về thẻ học viên khi học viên đăng ký học ở trung tâm.
8.Giao diện:In ấn.
Giao diện này thực hiện công việc như:in thẻ cho học viên theo số thẻ đã được nhập,In thẻ giáo viên của trung tâm theo mã giáo viên,In biên lai sự cố theo số hoá đơn nhập vào.Ngoài ra in ra danh sách học viên theo khoávà danh thi và điểm thi.
9.Giao diện tìm kiếm.
a)Tìm kiếm học viên theo mã học viên.
Tiến hành tìm kiếm sẽ được thực hiện như sau:Nhấn vào nút Tìm kiếm,khi đó sẽ hiện ra một lời yêu cầu Nhập mã cần tìm,ta sẽ điền mã cần tìm vào và nhấn Enter,nếu tìm thấy nó sẽ hiện trực tiếp trên Form,ngược lại nếu không thấy có một thông báo(Không tìm thấy).
b)Tìm kiếm học viên theo họ tên.
Việc tìm kiếm sẽ được tiến hành tương tự như tìm kiếm theo mã học viên.
10.Giao diện:Tìm kiếm môn học hiện có.
Thực hiện tìn kiếm:Nhấn nút tìm kiếm,sau đó điền các thông tin cần tìm theo yêu cầu đặt ra.Nếu tìm thấy thì hiện trên Form,ngược lại thì một thông báo được đưa ra(Không tìm thấy).
11.Tables.
vd:Bảng học viên
12.Reports.
a)Danh sách học viên theo khoá học.
b)Danh sách môn học.
c)Lịch học
c)Danh sách sự cố.
13.Menu chương trình
Chươn IV.Chương trình nguồn.
I.Code forms.
*Formhocvien
1.Nút Xem.Click
brows font ".vntime",12
1.Nút Them.Click
=dodefault()
if thisform.Botton101.them.caption = "\<Lưu" then
thisform.themsua
thisform.txtmahv.setfocus
else
thisform.xm
endif
2.Nút Sua.Click
=dodefault()
if thisform.Botton101.sua.caption="\<Huỷ" then
thisform.themsua
thisform.txtmahv.setfocus
else
thisform.xm
thisform.botton101.them.setfocus
endif
3.Form.xm
this.txtmahv.readonly=.t.
this.txthoten.readonly=.t.
this.txtngaysinh.readonly=.t.
this.txtgioitinh.readonly=.t.
this.txtdiachi.readonly=.t.
this.txtquequan.readonly=.t.
this.txtnghenghiep.readonly=.t.
this.txtchuy.readonly=.t.
4.Form.themsua.
this.txtmahv.readonly=.f.
this.txthoten.readonly=.f.
this.txtngaysinh.readonly=.f.
this.txtgioitinh.readonly=.f.
this.txtdiachi.readonly=.f.
this.txtquequan.readonly=.f.
this.txtnghenghiep.readonly=.f.
this.txtchuy.readonly=.f.
5.Form.Init
thisform.myenvironment1.set
thisform.xm
*Tương tự với các form giaovien,lichhoc,monhoc.....
*************************************************************
*Form Khoa_lop
thisform.myenvironment1.set
1.Nut Thêm
if this.parent.them.caption = "T\<hêm" then
begin transaction
this.parent.them.caption = "\<Lưu"
this.parent.sua.caption = "\<Huỷ"
this.parent.dau.enabled = .f.
this.parent.tiep.enabled=.f.
this.parent.lui.enabled = .f.
this.parent.cuoi.enabled=.f.
this.parent.xem.enabled=.f.
this.parent.xoa.enabled =.f.
this.parent.in.enabled =.f.
this.parent.thoat.enabled =.f.
if messagebox("co them khong?",20,"Chu y")=6 then
defi wind "thuchien" at 5,5 size 20,60
activate wind thuchien
tt=1
@1,1 get tt function "*th khoa;lop;khoalop"
read
if tt=1
select khoa
append blank
thisform.refresh
endif
if tt=2
select lop
append blank
repla makhoa with thisform.txtMakhoa.value
thisform.refresh
endif
if...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement