Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bachmahoangtu9989
#1017307

Download miễn phí Đề tài Ứng dụng C# vào xây dựng chương trình quản lý công văn tại Bộ Tài Chính

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I : 5

GIỚI THIỆU CƠ SỞ THỰC TẬP VÀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 5

A. Khái quát chung về nơi thực tập 5

I/ Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Bộ Tài Chính. 5

II/ Ban quản lý ứng dụng tin học 6

B. Sự cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 11

CHƯƠNG II : 13

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 13

A> Khái niệm Hệ thống thông tin 13

I. Một số khái niệm về Hệ thống thông tin 13

II. Định nghĩa và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin 16

III. Mô hình biểu diễn hệ thống thông tin 17

B> Phương pháp phát triển hệ thống thông tin 19

I. Nguyên nhân dẫn đến việc phát triển hệ thống thông tin 19

II. Các giai đoạn của quá trình phát triển hệ thống thông tin 20

CHƯƠNG III : 32

KHẢO SÁT & PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ BÀI TOÁN QUẢN LÝ CÔNG VĂN TẠI BỘ TÀI CHÍNH 32

A. Khảo sát bài toán quản lý công văn tại Bộ Tài Chính. 32

I. Khảo sát bài toán quản lý công văn tại phòng hành chính . 32

II. Khảo sát bài toán quản lý công văn tại phòng tổng hợp của các vụ 35

III. Khảo sát bài toán quản lý công văn tại phòng tổng hợp . . 37

B. Phân tích & thiết kế bài toán quản lý công văn tại Bộ Tài Chính 39

I. Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD) 39

II. Sơ đồ luồng thông tin của hệ thống(IFD) 46

III. Các phích dữ liệu 51

IV. Biểu đồ luồng dữ liệu 54

C. Thiết kế cơ sở dữ liệu 60

I. Sơ đồ liên kết thực thể E – R. 61

D. Một số giải thuật chính của chương trình 69

I- Thuật toán nhập dữ liệu 69

II – Thuật toán tìm kiếm 70

III. Thuật toán thêm công văn 71

E. Các chức năng & các giao diện chính của chương trình 72

I– Các chức năng 72

II. Thiết kế màn hình giao diện của chương trình 73

KẾT LUẬN 82

TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

PHỤ LỤC CHƯƠNG TRÌNH 84

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ông qua phòng hành chính. Với các công văn có cần dấu thì mới cần thông qua phòng hành chính.
Các công văn đi này cũng sẽ được nhập vào máy để lưu trữ xử lý trong sổ công văn.
Văn thư Vụ còn phải có nhiệm vụ tổng kết và thống kê, báo cáo cũng như theo dõi tình hình xử lý công văn của vụ mình. Ví dụ như cần có các thông báo đối với các công văn đến hạn trả lời
III. Khảo sát bài toán quản lý công văn tại phòng tổng hợp văn phòng Bộ .
Các công văn được quản lý tại Phòng tổng hợp văn phòng Bộ gồm 3 loại công văn là công văn từ các đơn vị bên ngoài đến, công văn đi của Bộ và công văn luân chuyển nội bộ.
Các công văn đến cần trình lãnh đạo bộ sẽ qua phòng tổng hợp văn phòng Bộ để lãnh đạo bộ cho ý kiến về việc giải quyết công văn này như công văn đó sẽ được gửi cho Vụ nào xử lý và có thời hạn trả lời Bộ hay không,
Các tờ trình Bộ của các Vụ (ví dụ như các công văn đi mà các Vụ trưởng không có đủ mức thẩm quyền ký) thì cũng được gửi tới lãnh đạo bộ và có thể được xem xét như công văn luân chuyển nội bộ.
Công tác quản lý công văn được tiến hành như sau:
a> Công văn đến:
Các công văn đến cần trình lãnh đạo Bộ sẽ được chuyển từ phòng hành chính tới phòng tổng hợp văn phòng Bộ. Phòng tổng hợp văn phòng bộ có nhiệm vụ nhận và phân loại các công văn này xem cần trình những lãnh đạo bộ nào. Sau đó văn thư phòng tổng hợp sẽ chuyển các công văn này cho bộ phận thư ký của một số lãnh đạo bộ nào đó để trình lãnh đạo Bộ xem xét và cho ý kiến về xử lý công văn đó.
Sau khi các công văn này đã được lãnh đạo bộ cho ý kiến xử lý và được bộ phận thư ký của lãnh đạo bộ chuyển trả trở lại cho phòng tổng hợp văn phòng bộ thì các công văn này sẽ được chuyển tới cho bộ phận nhập công văn. Bộ phận này sẽ nhập thêm các thông tin cho công văn tức là sẽ vào phần ý kiến lãnh đạo bộ, giao cho vụ nào xử lý, có thời hạn trả lời Bộ hay không và khi nào phải trả lời,để quản lý .
Tại phòng tổng hợp văn phòng bộ có 2 loại sổ quản lý là sổ công văn đến trình bộ và sổ phiếu gửi Bộ.
Sổ phiếu trình là sổ 03 và sổ phiếu gửi là sổ 02 và được đánh số theo số nhảy của sổ công văn trên phòng tổng hợp, khác với số nhảy trên phòng hành chính.
Các công văn mật cũng sẽ được lưu lại trên một sổ khác riêng tại phòng tổng hợp.
Các công văn khẩn vẫn có quy trình xử lý như trên chỉ khác là các công văn khẩn sẽ được xử lý nhanh ngay trong ngày.
Các công văn đến sau tiến trình xử lý trên sẽ được đưa trở lại cho phòng hành chính để phòng hành chính chuyển cho các vụ có liên quan.
b> Công văn đi
Công văn đi do Bộ phát ra tới các đơn vị bên ngoài có quá trình xử lý như sau:
Các công văn này sẽ được bộ phận thư ký của lãnh đạo Bộ soạn thảo thành các công văn theo như sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ.
Sau đó các công văn này sẽ được chuyển qua phòng tổng hợp để phòng tổng hợp chuyển cho phòng hành chính đóng dấu và lấy số rồi gửi đi các đơn vị bên ngoài.
c> Công văn luân chuyển nội bộ:
Các công văn của bộ chuyển cho các vụ trong bộ sẽ được bộ phận thư ký lãnh đạo bộ soạn thảo theo chỉ đạo của lãnh đạo bộ. Sau đó các công văn này sẽ được chuyển cho phòng tổng hợp văn phòng bộ để phòng tổng hợp chuyển cho các vụ hay thông qua phòng hành chính để chuyển cho các vụ.
Các công văn trình Bộ của các vụ sẽ được chuyển tới phòng tổng hợp của văn phòng Bộ. Sau đó các công văn này cũng sẽ được phân loại và chuyển cho bộ phận thư ký của lãnh đạo bộ để bộ phận này chuyển cho lãnh đạo bộ xử lý.
Thông thường thì các tờ trình của Vụ gửi tới lãnh đạo bộ chỉ để xin dấu và chữ ký của lãnh đạo bộ. Sau đó các công văn này sẽ được chuyển về cho các vụ để xử lý tiếp.
Các công văn luân chuyển nội bộ hay các công văn đi như các thông báo, chính sách mà do Bộ ban hành thì cũng được chuyển xuống dưới phòng hành chính để lấy dấu và lấy số sau đó sẽ được gửi tới các vụ hay các đơn vị khác.
Cuối ngày phòng hành chính sẽ chuyển một tập các bản sao công văn đi trong ngày lên trên phòng tổng hợp văn phòng bộ để lưu lại cho lãnh đạo bộ xem và theo dõi các công văn đi của bộ trong ngày đó.
B. Phân tích & thiết kế bài toán quản lý công văn tại bộ tài chính
I. Biểu đồ phân cấp chức năng (BFD)
2.0
Quản lý công văn tại phòng tổng hợp văn phòng Bộ
Quản lý Công Văn
1.0
Quản lý công văn tại PHC
2.0
Quản lý công văn tại phòng tổng hợp văn phòng Bộ
3.0
Quản lý công văn tại Văn thư Vụ
I.1. Biểu đồ phân cấp chức năng quản lý CV tại phòng hành chính
1.8
Khai thác & in ra danh sách công văn đi
Quản lý Công văn tại Phòng hành chính
1.1
Nhận
&
Phân loại, đánh số cho CV
1.2 Nhập công văn đến
1.3
Lập phiếu trình lãnh đạo Bộ, CVP
1.4 Chuyển CV lên PTH hay các Vụ/Cục/
Tổng Cục
1.5 Nhập công văn
đi
1.6
Vào số & đóng dấu cho công văn đi
1.7
Khai thác & in ra danh sách CV đến
1. Chức năng Nhận & Phân loại , đánh số cho công văn :
Các văn thư của phòng hành chính sau khi nhận công văn từ bên ngoài gửi tới Bộ sẽ có nhiệm vụ phân loại các công văn này theo các tiêu chí như sau:
Xét xem công văn đó có phải là công văn cần trình lãnh đạo Bộ hay không. * Nếu công văn là công văn cần trình lãnh đạo Bộ thì sẽ chuyển cho bộ phận chuyển công văn lên lãnh đạo bộ để bộ phận này viết phiếu trình hay phiếu chuyển lãnh đạo Bộ.
* Nếu công văn là công văn không cần trình lãnh đạo Bộ để cho ý kiến hay công văn đã được lãnh đạo bộ cho ý kiến thì sẽ phân loại theo các vụ nhận công văn để các Vụ đến nhận công văn đến gửi cho Vụ mình hàng ngày.
2. Chức năng nhập công văn đến:
Đây là chức năng lập sổ đăng kí công văn đến.
Công văn đến thì sau khi đã nhận và phân loại các công văn, phòng hành chính sẽ lập sổ đăng kí công văn đến thực chất là bộ phận nhập công văn sẽ nhập các thông tin của công văn để quản lý và theo dõi công văn đến.
3. Chức năng lập phiếu trình Bộ, Chánh Văn Phòng:
Nếu các công văn đến cần trình lên lãnh đạo Bộ để xin ý kiến thì phòng hành chính cần lập một phiếu trình bộ đi kèm với công văn chuyển lên phòng tổng hợp văn phòng bộ để lãnh đạo bộ xem xét cho ý kiến chỉ đạo xử lý.
4. Chức năng chuyển công văn lên phòng tổng hợp hay tới các Vụ/ Tổng Cục/ Cục:
Bộ phận này có nhiệm vụ chuyển giao công văn và phiếu trình bộ tới phòng tổng hợp và tới các Vụ được nhận công văn.
5. Chức năng nhập công văn đi:
Đây là chức năng lập sổ đăng kí công văn đi.
Công văn đi thì sau khi đã đóng dấu và phát số cho các công văn đi, phòng hành chính sẽ lập sổ đăng kí công văn đi thực chất là bộ phận nhập công văn sẽ nhập các thông tin của công văn để quản lý và theo dõi công văn đi.
6. Chức năng vào số & đóng dấu cho công văn đi:
Các công văn của các Vụ gửi đi tới các đơn vị bên ngoài bộ đều phải thông qua phòng hành chính để lấy dấu và lấy số cho công văn.
7. Chức năng khai thác thông tin & In danh sách công văn đến:
Chức năng có nhiệm vụ là tra cứu, tìm kiếm, thống kê các thông tin của công văn để giúp cho phòng hành ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement