Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013921 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Môn thi : Lập trình SQL-SERVER
Thời gian : 90 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu)
Đề 1
Câu 1: (3 điểm) Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên có chứa 3 table. Viết lệnh tạo các table với
các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại được nêu trong tân từ. Kiểu dữ liệu của các Fields là tự
chọn theo ngữ nghĩa.
SinhVien(MSSV, Lop, Ho, Ten, Ngaysinh, Nu)
Tân từ: Mỗi sinh viên có một mã số (MSSV) là số nguyên phân biệt, thuộc một lớp
(Lop), có họ (HO) và tên (Ten) sinh viên, ngày sinh (Ngaysinh), thuộc phái nữ
hay nam (Nu).
MonHoc(MSMon, TenMon)
Tân từ: Mỗi môn học có một mã số (MSMon) là một số nguyên phân biệt, có tên môn
học (TenMon).
DiemThi(MSSV, MSMon, LanThi, Diem)
Tân từ: Mỗi sinh viên (MSSV) có thể học nhiều môn (MSMon). Mỗi môn học có thể
thi nhiều lần (LanThi), mỗi lần thi được đánh số thứ tự từ 1 trở đi và ghi nhận
điểm thi (Diem) của các lần thi đó.
Câu 2: (1 điểm) Khai báo bổ sung các ràng buộc sau:
a) Lần thi (LanThi) trong table DiemThi có giá trị mặc định là 1
b) Điểm thi (Diem) trong table DiemThi được chấm theo thang điểm 10
Câu 3: (2 điểm) Tạo View:
a) Tạo view vwLanThiCuoi dùng liêt kê danh sách lần thi cuối cùng của các sinh
viên gồm: Mã số sinh viên, mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ
sinh viên A thi môn học C ba lần thì lần thi cuối cùng là 3).
b) Tạo view vwDiemThiCuoi dùng liêt kê danh sách sinh viên gồm: Mã số sinh viên,
mã số môn học, lần thi cuối cùng của môn học (ví dụ sinh viên A thi môn học M
ba lần thì lần thi cuối cùng là 3) và điểm của lần thi cuối cùng đó.
Câu 4: (2 điểm) Tạo trigger Insert cho table DiemThi dùng điền tự động số thứ tự lần thi khi
thêm điểm thi một môn học của một sinh viên. Ví dụ sinh viên A đã thi môn học M hai lần
thì lần thi mới thêm vào phải là 3.
Câu 5: (2 điểm) Viết thủ tục hay hàm liệt kê kết quả thi các môn của một sinh viên khi biết
mã số của sinh viên (MSSV) gồm các thông tin: mã số môn học, lần thi, điểm thi. Trong đó,
mã số sinh viên là giá trị input

Đề Thi SQL Có Lời Giải
Môn thi : Lập trình SQL-SERVER
Thời gian : 90 phút
(Sinh viên được sử dụng tài liệu)

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement