Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tiepgialai
#967925 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Nêu một số khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) quan hệ. Tổng quan về CSDL thời gian, những thuật ngữ và cơ sở để tiếp cận với CSDL thời gian. Nghiên cứu cách xây dựng, thiết kế những CSDL thời gian ở mức logic và khái niệm, các dạng chuẩn thời gian và thuật toán tách lược đồ module thời gian. Giới thiệu ngắn gọn về ngôn ngữ truy vấn thời gian (TSQL2) thông qua một số ví dụ cụ thể. Từ kết quả nghiên cứu về các khía cạnh thời gian của công nghệ quản trị CSDL, nêu một số hướng nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo
Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
MỞ ĐẦU
Hầu hết các ứng dụng kỹ thuật về cơ sở dữ liệu (CSDL) trong tự nhiên đều
mang yếu tố thời gian. Ví dụ: các ứng dụng về tài chính nhƣ: quản lý đầu tƣ, kế
toán, ngân hàng; các ứng dụng lƣu trữ hồ sơ nhƣ: quản lý nhân sự, hồ sơ bệnh án,
quản lý kiểm kê, kiểm toán; các ứng dụng về lập lịch trong ngành đƣờng sắt, hàng
không, đặt chỗ khách sạn; các ứng dụng khoa học nhƣ: dự báo thời tiết, thảm hoạ tự
nhiên…v.v. Tất cả những ứng dụng đó đều dựa trên những CSDL ghi lại dữ liệu
tham chiếu tới thời gian và đƣợc gọi là “CSDL có yếu tố thời gian” hay “CSDL thời
gian” (Temporal Database).
Với những ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đời sống, quản trị CSDL
thời gian đƣợc xem là một lĩnh vực nghiên cứu đầy sức lôi cuốn, đã có hàng trăm
nhà nghiên cứu với trên 2000 bài viết về vấn đề này trong suốt 2 thập kỷ qua. Việc
xây dựng và ứng dụng một CSDL có yếu tố thời gian thành công mang một ý nghĩa
rất quan trọng trong thực tiễn. Một CSDL thời gian phải phản ánh hay biểu diễn
đƣợc một cách chân thực nhất, chính xác nhất về dữ liệu tại mọi thời điểm. Một hệ
quản trị CSDL có yếu tố thời gian sẽ quản lý những dữ liệu tham chiếu tới thời gian
(Time-referenced data), do đó các yếu tố thời gian gắn liền với các thực thể trong
CSDL.
Nói một cách không chặt chẽ, cơ sở dữ liệu (CSDL) thời gian là một CSDL
bao gồm dữ liệu mang tính lịch sử thay vì dữ liệu hiện tại. Một vài trong số những
nghiên cứu này đã thừa nhận một quan điểm cực đoan là dữ liệu trong một CSDL
đó chỉ đƣợc chèn (Insert), không bao giờ xoá (Delete) hay đƣợc cập nhật (Update),
trong trƣờng hợp đó CSDL chỉ bao gồm dữ liệu mang tính lịch sử. Ở một thái cực
khác là một CSDL dạng ảnh, chỉ bao gồm dữ liệu hiện tại và dữ liệu đã đƣợc xóa
hay cập nhật khi các sự kiện biểu diễn bởi dữ liệu không còn đúng (hay nói cách
khác, một CSDL dạng ảnh chỉ là một CSDL nhƣ cách hiểu thông thƣờng, chứ
không phải là CSDL biểu thị thời gian).
Trong quá trình lƣu trữ và thao tác trên CSDL thì giá trị của một số thuộc
tính ổn định theo thời gian, nhƣng với một số thuộc tính khác thì giá trị của chúng
lại thay đổi theo thời gian. Luận văn này nghiên cứu, hệ thống lại khái niệm về mô
hình dữ liệu quan hệ có yếu tố thời gian kéo theo các phép toán đại số, mở rộng các
phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn có yếu tố thời gian.
Trong thực tế, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn khi quản trị CSDL
thời gian bằng những mô hình dữ liệu và các ngôn ngữ truy vấn thông thƣờng
(không mang yếu tố thời gian). Từ những khái niệm cơ sở về CSDL thời gian, luận
văn tập trung vào nghiên cứu và trình bày cách giải quyết một số vấn đề liên quan
nhƣ:
 Biểu diễn yếu tố thời gian trong CSDL.
 Xây dựng những mô hình CSDL thời gian, thêm yếu tố thời gian vào ngôn
ngữ truy vấn và chuẩn hoá các lệnh truy vấn.
 Thiết kế CSDL thời gian ở mức Logic và Khái niệm.
 Xử lý các câu lệnh truy vấn, các toán tử đại số, các chỉ mục (index) trên
CSDL thời gian.
Bản luận văn đƣợc chia thành bốn phần. Phần thứ nhất nhắc lại một số khái
niệm cơ bản về CSDL quan hệ, tiếp theo đó tập trung vào giới thiệu những nét tổng
quan về CSDL thời gian, những thuật ngữ cũng nhƣ những cơ sở để tiếp cận với
CSDL thời gian. Trong phần thứ hai, luận văn đi sâu vào việc nghiên cứu cách xây
dựng, thiết kế những CSDL có yếu tố thời gian, những vấn đề liên quan đến phụ
thuộc hàm thời gian, các dạng chuẩn thời gian và những thuật toán tách lƣợc đồ
module thời gian về các dạng chuẩn. Để có những minh hoạ rõ nét và cụ thể hơn về
CSDL thời gian, phần ba sẽ giới thiệu ngắn ngọn về ngôn ngữ truy vấn thời gian
(TSQL2) thông qua một ví dụ cụ thể. Phần cuối của luận văn là phần nhận xét, kết
luận và một số hƣớng nghiên cứu tiếp theo.
UCHƢƠNG 1U: TỔNG QUAN VỀ CSDL VÀ CSDL THỜI GIAN
1.1- GIỚI THIỆU
Một CSDL là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau chứa thông tin
về một tổ chức nào đó (nhƣ một trƣờng đại học, một ngân hàng, một công ty, hay
một nhà máy…), đƣợc lƣu trữ trên các thiết bị nhớ thứ cấp (nhƣ đĩa từ, đĩa quang
học…) để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều ngƣời sử dụng với nhiều
mục đích khác nhau. Do đó, trƣớc hết CSDL phản ánh đƣợc thông tin về hoạt động
của một tổ chức nhất định, nghĩa là biểu thị một “góc” của thế giới thực (tạm gọi là
một thế giới nhỏ). Nhƣ vậy CSDL cũng phải phản ánh đƣợc một cách trung thực sự
thay đổi của thế giới nhỏ đó, nó phải tập hợp thông tin mang tính hệ thống chứ
không thể là một tập hợp dữ liệu tuỳ tiện chứa những thông tin rời rạc không có mối
quan hệ với nhau. Thông tin lƣu trữ trong CSDL đƣợc chia sẻ cho nhiều ngƣời sử
dụng hay cho nhiều ứng dụng khác nhau. Từ đó cho thấy việc thiết kế, xây dựng
một CSDL phản ánh thế giới nhỏ đó một cách khách quan, chân thực và chính xác
đã trở thành một nhu cầu tất yếu. Từ những năm 80 của thế kỷ hai mƣơi, các hệ
CSDL dựa trên mô hình quan hệ đƣợc sử dụng một cách rộng rãi bởi tính đơn giản
và các cơ sở toán học của nó. Tuy nhiên cũng giống nhƣ những các hệ CSDL thông
thƣờng, CSDL quan hệ cũng chỉ biểu thị đƣợc những dữ liệu ở dạng tĩnh (dạng ảnh)
với mỗi sự kiện của thực thể tƣơng ứng.
Trong một CSDL dạng ảnh, yếu tố thời gian của bức ảnh thông thƣờng đƣợc
xem là thời điểm hiện tại (nghĩa là thời gian khi mà CSDL thực sự đƣợc xem xét.
Ngay cả khi yếu tố thời gian của CSDL dạng ảnh đôi khi diễn ra khác với “hiện tại”,
điều đó không tạo ra sự khác biệt nào đáng kể đến cách quản lý và sử dụng dữ liệu.
Tuy nhiên, nhƣ chúng ta sẽ thấy dữ liệu trong một CSDL thời gian đƣợc quản lý và
sử dụng rất khác trong hàng loạt phƣơng diện quan trọng so với cách nó đƣợc quản
lý và sử dụng trong một CSDL dạng ảnh; điều này đƣợc xem là phần quan trọng
nhất và sẽ đƣợc trình bày cụ thể sau phần nhắc lại một số những khái niệm cơ bản
về CSDL quan hệ.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By dongritran
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011015 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement