Chia sẻ đồ án, luận văn ngành công nghệ thông tin miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a2pro_pm
#967309 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Trình bày định nghĩa, định lý, tính chất và chứng minh một số định lý quan trọng về độ đo Lebesgue và tích phân Lebesgue. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của độ đo mờ và tích phân mờ. Trình bày độ đo mờ, tích phân mờ và các bài toán. Giới thiệu ứng dụng tích phân mờ thông qua hai bài toán cụ thể: bài toán 1 giá điện, bài toán 2 giá đất. Đưa ra định hướng giải quyết cho các bài toán áp dụng vào thực tế và định hướng phát triển trong tương lai

CHƢƠNG I: TỔNG QUAN .......................................................................................1
1.MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................1
2.TÓM TẮT NỘI DUNG CÁC CHƢƠNG......................................................2
CHƢƠNG II: ĐỘ ĐO LEBESGUE VÀ TÍCH PHÂN LEBESGUE ...........................3
1. ĐỘ ĐO LEBESGUE.......................................................................................3
1.1. NHẬN XÉT…….… ....................................................................................3
1.2. ĐỘ ĐO TRÊN MỘT ĐẠI SỐ TẬP HỢP .....................................................5
1.2.1. Đại số tập hợp. ....................................................................................5
1.2.2. Hàm tập hợp…....................................................................................6
1.2.3. Các tính chất. ......................................................................................7
1.3. KHUẾCH ĐỘ ĐO……...............................................................................10
1.3.1. Độ đo ngoài…....................................................................................10
1.3.2. Định lý khuếch:..................................................................................10
1.4. ĐỘ ĐO TRONG Rk ...................................................................................12
1.4.1. Độ đo trên đƣờng thẳng: ....................................................................12
1.4.2. Độ đo trong không gian Euclide k chiều.............................................13
1.5. HÀM SỐ ĐO ĐƢỢC..................................................................................14
1.5.1. Định nghĩa: .........................................................................................15
1.5.2. Các phép toán về hàm số đo đƣợc. ......................................................16
1.5.3. Cấu trúc các hàm số đo đƣợc: .............................................................16
1.5.4. Hàm số tƣơng đƣơng...........................................................................17
1.5.5. Sự hội tụ theo độ đo. ...........................................................................17
1.5.6. Hai định lý về cấu trúc hàm đo đƣợc...................................................18
1.6*. ĐỘ ĐO VÀ THỨ NGUYÊN HAUSDORFF ............................................19
1.6.1. Độ đo Hausdorff. ................................................................................19
1.6.2. Thứ nguyên Hausdorff: .....................................................................20
1.6.3. Thứ nguyên Kolmogorov: ..................................................................21
2. TÍCH PHÂN LEBESGUE.....................................................................................23
2.1. SỰ HẠN CHẾ CỦA TÍCH PHÂN RIEMANN ................................................23
2.1.1. Tích phân Riemann trong Rk .................................................................23
2.1.2. Dao động của một hàm số: ....................................................................24
2.1.3. Tiêu chuẩn khả tích (R). ........................................................................24
2.1.4. Tích phân Riemann trên một tâp hợp: ...................................................26
2.2. TÍCH PHÂN LEBESGUE. .................................................................................28
2.2.1. Tích phân các hàm đơn giản. ................................................................28
2.2.2. Tích phân các hàm đo đƣợc bất kỳ. .....................................................30
2.2.3. Các tính chất sơ cấp:.............................................................................31
2.3. QUA GIỚI HẠN DƢỚI DẤU TÍCH PHÂN.......................................................36
2.3.1. Hội tụ đơn điệu. ....................................................................................36
2.3.2. Hội tụ chặn............................................................................................36
2.3.3. Tích phân coi nhƣ một hàm tập. ............................................................37
2.4. TÍCH ĐỘ ĐO VÀ TÍCH PHÂN LẶP.................................................................38
2.4.1. Độ đo trong không gian tích. ................................................................38
2.4.2. Tích phân lặp.........................................................................................39 2.5. TÍCH PHÂN VÀ ĐẠO HÀM TRONG R...........................................................39
2.5.1. Đạo hàm của một hàm số đơn điệu. ......................................................40
2.5.2. Đạo hàm của tích phân bất định. ..........................................................41
5.3. Hàm số có biến phân bị chặn và hàm số tuyệt đối liên tục........................41
2.5.4. Vấn đề tìm lại nguyên hàm....................................................................43
2.6. TÍCH PHÂN STIELJÈS .....................................................................................43
2.6.1. Độ đo L.S. ...........................................................................................43
2.6.2. Tích phân R.S. ......................................................................................46
CHƢƠNG III: ĐỘ ĐO MỜ VÀ TÍCH PHÂN MỜ
1. ĐỘ ĐO MỜ (fuzzy measures). ..............................................................................48
1.1. ĐỊNH NGHĨA ĐỘ ĐO MỜ.....................................................................48
1.2. MỘT VÀI VÍ DỤ QUAN TRỌNG VỀ ĐỘ ĐO MỜ .............................49
1.2.1. Hàm lòng tin (belief function) và hàm hợp lẽ (plausibility
function) ................................................................................................49
1.2.2. Độ đo khả năng (Possibility theory) ..............................................50
1.2.3. Độ đo cực đại (maxitive measures, Shilkret 1971) [13] .................51
2. TÍCH PHÂN MỜ (Fuzzy Intergrals)......................................................................52
2.1. TÍCH PHÂN CHOQUET. .......................................................................52
2.1.1. Định nghĩa tích phân Choquet ......................................................52
2.1.2. Các tính chất ................................................................................54
CHƢƠNG IV: ỨNG DỤNG ....................................................................................57
Bài toán 1 ..........................................................................................................57
Bài toán 2 ..........................................................................................................60

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nguyentrai00001
#1042320 Dạ! Hình như Link download này bị lỗi rồi ạ! các anh chị có thể cho em xin link download mới được không ạ!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement