Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By our_lov3_will_never_away
#1016989

Download miễn phí Tìm hiểu qui trình tổ chức thi công trình biển

Kiểm tra vật liệu :Chuyên viên kiểm tra kích thước (CVKTKT) của đơn vị thi công lập báo cáo gửi CVKTKT của phòng kỹ thuật để xác minh và đề ra biện pháp giải quyết khi phát hiện các sai số nằm ngoài phạm vi cho phép của vật liệu.

 -Tổ hợp ống nhánh : kiểm tra sau khi đã lắp ráp từ hai chi tiết trở lên ,bao gồm kích thước từ hai điểm thấp nhất đến hai điểm cao nhất của biên dạng hai đầu ống. Độ thẳng ít nhất 2 mặt phẳng vuông góc tại vị trí trước và sau mối hàn , các phần còn lại của ống thực hiện với bước kiểm tra ít nhất 3m.Độ lệch trục của biến dạng , độ méo hai đầu ống với nhau.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hƯnh vÁ sau) :
B¡i toŸn 2:
XŸc ½Ùnh:
+ T¨i tràng lÅn hai mÜc lèn nh¶t
+ Chàn cŸp mÜc c¸u
+ ChiËu cao nµng mÜc lèn nh¶t (TÏnh toŸn cho trõéng hìp di chuyÌn Panel A vË vÙ trÏ l°p dúng)
B¡i toŸn 3: Chàn t·m vèi cho c¸u. C¸u 1, c¸u2
- TrÅn cç sê b¨ng vË cŸc tÏnh n¯ng cða c¸u v¡ ½¨m b¨o kho¨ng cŸch an to¡n cho mÜc c¸u l¡ a= 2.5 -3.5m. Kho¨ng cŸch an to¡n cho Panel l¡ B > 1.5 m. Ta chàn c¸u. Chàn t·m vèi c¸u
B¡i toŸn 4: XŸc ½Ùnh h¡nh trƯnh tiỈn c¸u:
Sç ½ã tÏnh ( xem sç ½ã tÏnh toŸn trÅn hƯnh vÁ):
C.THI CÔNG TRÊN BỜ
I . Thi công khối chân đế
Công tác chuẩn bị vật tư thiết bị, bãi lắp ráp , cách bố trí mặt bằng thi công khối chân đế trên bãi lắp ráp của XNXL Công Trình Biển VSP.
1.1.Chuẩn bị bãi láp ráp :
Sç ½ã täng thÌ quy ho­nh m´t b±ng chỈ t­o cŸc bỉ phºn chµn ½Ỉ gi¡n ½õìc thÌ hiỴn trong b¨n vÁ m´t b±ng täng thÌ cða b¬i l°p rŸp.
Trước khi tiến hành xây dựng người ta lập hàng rào xung quanh vị trí thi công,đề các biển báo , các kí hiệu cho các phương tiện vận chuyển đi lại trong khu vực thi công, biển báo đề phòng những nơi có vật nguy hiểm dễ gây phát nổ , và cấm những người không có nhiệm vụ đi lại trong khu vực thi công .
Khi chu¸n bÙ thi cáng, tiỈn h¡nh cáng tŸc kiÌm tra m´t b±ng b¬i l°p rŸp, kh¨o sŸt ½o ½­c to¡n bỉ hỴ thâng m´t b±ng khu vúc c·n thi cáng. XŸc ½Ùnh ½õéng di chuyÌn cða c¸u, m´t b±ng b¬i n±m trong khu vúc c¸u di chuyÌn ½Ì phịc vị cho viỴc quay lºt Panel cđng nhõ viỴc quay chµn ½Ỉ song song vèi bé c¨ng, phịc vị cho cáng tŸc h­ thðy khâi chµn ½Ỉ.
Gi¨i phÜng to¡n bỉ nhùng trang thiỈt bÙ vºt tõ kháng liÅn quan ½Ỉn quŸ trƯnh thi cáng khâi chµn ½Ỉ.
1.2.Chuẩn bị vật tư
Vºt tõ ph¨i ½¨m b¨o yÅu c·u vË sâ lõìng, ch¶t lõìng, ½¨m b¨o yÅu c·u cða thiỈt kỈ kþ thuºt v¡ thiỈt kỈ tä chưc thi cáng.
‡õa vºt tõ ra b¬i theo quy ho­ch ½õìc thÌ hiỴn ê b¨n ½ã quy ho­ch b¬i l°p rŸp.
Sau khi chu¸n bÙ cŸc nguyÅn vºt liỴu v¡ ½õa cŸc thiỈt bÙ ½Ỉn cŸc khu vúc trÅn b¬i l°p rŸp, tiỈn h¡nh cáng tŸc chu¸n bÙ chung trÅn b¬i l°p rŸp nhõ sau:
+Đánh dấu các khu vực lắp ráp các panel.
+ L°p ½´t cŸc giŸ ½ë ½Ì chỈ t­o panel cða khâi chµn ½Ỉ. ViỴc l°p ½´t kiÌm tra chỵng ½õìc tiỈn h¡nh nhé cŸc thiỈt bÙ mŸy mÜc kþ thuºt theo cŸc quy ½Ùnh cða VIETSOVPETRO.
+ TrÅn ½õéng di chuyÌn cða c¸u ph¨i ½õìc tiỈn h¡nh kiÌm tra 4 ½Ỉn 5 l·n trõèc khi vºn h¡nh, ½Ì cÜ thÌ xŸc ½Ùnh ½õìc kho¨ng kháng gian c·n thiỈt phịc vị cho cŸc ho­t ½ỉng cða c¸u, kiÌm tra cŸc ½´c tÏnh kþ thuºt bË m´t BLR nhõ: cõéng ½ỉ bË m´t BLR cÜ ½¨m b¨o kháng, ½ỉ dâc bË m´t BLR cÜ ½Ÿp ưng yÅu c·u kháng ...vv, t÷ ½Ü cÜ nhùng biỴn phŸp tÏch cúc chu¸n bÙ cho cáng tŸc thi cáng, trŸnh ½õìc nhùng sú câ cÜ thÌ x¨y ra trong quŸ trƯnh thi cáng, ½¨m b¨o tiỈn ½ỉ thi cáng cáng trƯnh. Trong théi gian thúc hiỴn cŸc thao tŸc, yÅu c·u vË ½ỉ dâc m´t b±ng khu vúc ho­t ½ỉng cða c¸u DEMAG kháng võìt quŸ 3o.
+ KiÌm tra (trong trõéng hìp c·n thiỈt ph¨i søa chùa) cŸc tr­m phŸt ½iỴn, cŸc hỴ thâng kþ thuºt, ½¿n pha, cŸc thiỈt bÙ h¡n c°t hçi v¡ kþ thuºt phịc vị nµng t¨i (cŸp, c¸u, mÜc).
+ Vºn chuyÌn ½Ỉn cŸc khu vúc thi cáng trÅn b¬i l°p rŸp cða XNXL cŸc dịng cị v¡ thiỈt bÙ phịc vị thi cáng (CŸc bƯnh Oxi, Axetylen, cŸc ½iỴn cúc, vºt liỴu bái trçn, cŸt th­ch anh, cŸc vºt liỴu sçn, cŸc bỉ phºn âng v.v.. ).
+ CŸc tuyỈn giao tháng cho cŸc phõçng tiỴn cç gièi v¡ ½õéng di chuyÌn cða c¸u phịc vị l°p rŸp ph¨i ½õìc kiÌm tra, thu dàn phï hìp vèi yÅu c·u kþ thuºt cða cŸc phõçng tiỴn cç gièi, c¸u, xe t¨i vºn chuyÌn ... phịc vị thi cáng.
2.Qui trình thi công khối chân đế trên bãi lắp ráp
Quy trình này hướng dẫn việc chế tạo và lắp ráp tất cả các khối chân đế của giàn khoan cố định ngoài biển thuộc phạm vi thi công trên bãi lắp ráp XNXL bao gồm
.KCĐ của các giàn cố định(MSP) gồm 4 panel , 6 mặt ngang với 8 chân chính và 16 chân phụ có trọng lượng 1100 Tấn.
.KCĐ của các giàn nhẹ (BK) gồ 2 panel , 4 mặt ngang với 4 chân chính (không có chân phụ) có trọng lượng dao động từ 500 đến 900 tấn.
.KCĐ của giàn siêu nặng có trọng lượng lên tới 2000 đến 4000 tấn.
Từ những đặt điểm trên , mỗi một khối chân đế sẽ có một qui trình chế tạo riêng biệt , cụ thể phù hợp với điều kiện cụ thể thực tế của XN trong thời điểm đó cũng như phù hợp những yêu cầu khác của khách hàng . qui trình này chỉ ra các pha và mảng cơ bản trong quá trình chế tạo và tổ hợp KCĐ .Tuỳ theo kết cấu của từng công trình cụ thể , có những công đoạn được loại bỏ ra khỏi qui trình này.
Qui trình chế tạo và lắp ráp
2.1.Công tác chuẩn bị và cắt chi tiết
Chuẩn bị lắp ráp mặt bằng , gối kê
Tiếp nhận vật liệu cắt và kiểm tra chi tiết
Làm sạch bề mặt kim loại và sơn chi tiết
2.2. Chế tạo và tổ hợp các panel và cụ kết cấu lớn
Bố trí mặt bằng , gối kê
Tổ hợp và hoàn thiện các ống chính và ống ngang
Lắp đặt ống chính hay nút vào vị trí
Lắp ráp các ống chéo và ống ngang
Hàn và công tác kiểm tra chất lượng
Kiểm tra kích thước.
Làm sạch bề mặt kim loại và sơn phủ
2.3 Chế tạo bến cập tàu, các sàn công tác,hệ thống cầu thang, lan can ,các ống J và các ống hút thải(QF-50)
2.3.1 Tổ hợp , lắp ráp và hàn
2.3.2 Công tác chống ăn mòn
Lặp đặt tổ hợp không gian.
Dựng các panel (QF-09)
Móc cáp , nâng và di chuyển các panel tới vị trí lắp ráp
Dựng và cố định các panel
Lắp ráp không gian các thanh chéo và thanh ngang
Kiểm tra kích thước và công tác hàn.
Lắp các kết cấu khác kèm theo (QF-09)
Móc cáp nâng và di chuyển tới vị trí lắp ráp
Lắp ráp và kiểm tra kích thước
Công tác hàn.
Hoàn thiện chân đế (Biên bản nghiệm thu của hội đồng XNXL):
Lắp ráp các kết cấu phụ (hệ thống cầu thang , lan can , đường đi)
Sơn sửa chửa mối hàn
Tháo dỡ dàn giáo.
3. Hạ thuỷ khối chân đế :
Các hoạt động phải tiến hành trước khi hạ thủy KCĐ
. Khảo sát đáy biển vùng thi công lắp chen chân đế với sự trợ giúp của ban lặn của Xí Ngiệp Vận Tải Biển – XNVTB lập biên bản lặn và giao cho thay mặt XNXL trong ban chỉ đạo lắp đặt
. Kiểm tra dự báo thời tiết :
+Theo qui định củ VSP: Sóng <1.2m
Gió <10m/s
+Thời gian dự báo thời tiết tổiv thiểu > 48 giờ
. Dự báo thời tiết nhận từ TP Hồ Chí Minh có tham chiếu dự báo thời tiết qua vệ tinh
. Thả neo và đưa tàu cẩu vào vị trí thi công phải tuân thủ theo thiết kế tổ chức thi công.
. Kiểm tra sự phù của các cáp và maní với cơ đồ móc cáp chân đế trong thiết kế tổ chức thi công.
. Ngươi chỉ huy lắp đặt liên lạc với lái cẩu và thuyền trưởng qua hệ thống radio vô tuyến.
. Đánh chìm chân đế và lật chân đế theo phương thẳng đứng.
XNVTB chịu trách nhiệm vận chuyển chân đế ra biển. Trước khi thực hiện công việc này phải xem xét biên bản nghiệm thu trung gian phần gia cố chân đế QF-50 mà phía XNXL đã giao cho Thiết kế thi công và dự báo thời tiết cho 3-5 ngày tiếp theo.
Hoàn thiện khối chân đế trước khi hạ thủy
.Kiểm tra kích thước lần cuối
.Kiểm tra lớp sơn phủ
.Kiểm tra tai móc cáp
.Lập biên bản tiền nghiệm thu
.Lập biên bản nghiệm thu
Các bước hạ thuỷ KCĐ :
+Làm sạch đường trượt ,đường trượt phải được dọn sạch sẽ không có chướng ngại vật,và được phủ một lớp mỡ bôi trơn dày 2-4mm.
+Chuẩn bị các hố thế
+Máng trượt : phải chuẩn bị đủ 4 cái,2 máng trượt trên phục vụ cho hạ th
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement