Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0kwa0
#1016959 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Lời nói đầu . . . . . 5
Chương I: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh trong cỏc doanh nghiệp. . . . .8
1.1. Lý luận chung về đũn bẩy tài chớnh . . .8
1.1.1. Khỏi niệm . . . . . 8
1.1.1.1. Khái niệm đũn bẩy tài chớnh . . . .8
1.1.1.2. Khái niệm độ bẩy tài chính . . . .10
1.1.2. Công thức tính độ bẩy tài chính . . . 11
1.2. Vai trũ của đũn bẩy tài chớnh đối với doanh nghiệp .13
1.3. Hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh . . .15
1.3.1. Các quan điểm và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh . . . . . . 15
1.3.1.1. Các quan điểm về hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh .15
1.3.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh .17
1.3.2. Rủi ro tài chớnh. . . . . .21
1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan .24
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh 28
1.3.4.1. Cỏc nhõn tố chủ quan . . . . 28
1.3.4.2. Cỏc nhõn tố khỏch quan . . . . .31
1.3.4.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh. . . . . .32
Chương II: Phân tích đánh giá tỡnh hỡnh sử dụng đũn bẩy tài chớnh tại Cụng ty vận tải ụ tụ số 3 . . .34
2.1. Giới thiệu chung về Cụng ty vận tải ụ tụ số 3 .34
2.1.1. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty .34
2.1.1.1. Lịch sử hỡnh thành . . . . .34
2.1.1.2. Quỏ trỡnh phỏt triển . . . .35
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty . . .36
2.1.3. Bộ mỏy tổ chức quản lý của Cụng ty . . .37
2.1.4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty vận tải ô tô số 3 .38
2.1.4.1. Sản phẩm của Cụng ty vận tải ụ tụ số 3 . 38
2.1.4.2. Đặc điểm quá trỡnh sản xuất ra sản phẩm . .38
2.2. Phõn tớch tỡnh hỡnh hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh tại Cụng ty vận tải ụ tụ số 3 . .39
2.2.1. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của Cụng ty 39
2.2.2. Tỡnh hỡnh tài chớnh của Cụng ty 41
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh của Cụng ty 45
2.2.3.1. Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh . . 45
2.2.3.2. Tỡnh hỡnh rủi ro tài chớnh của Cụng ty . .50
2.2.3.3. Các điểm bàng quan . 52
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh . 54
2.3.1. Những kết quả đó đạt được . . . 54
2.3.2. Những mặt cũn hạn chế và nguyờn nhõn cần khắc phục . . 54
2.3.2.1. Những mặt cũn hạn chế . . . .54
2.3.2.2. Nguyờn nhõn . . . .55
Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đũn bõy tài chớnh tại Cụng ty vận tải ụ tụ số 3 . 57
3.1. Định hướng của Công ty trong thời gian tới .57
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đũn bẩy tài chớnh . . . .61
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đũn bẩy hoạt động .61
3.2.2. Giải pháp nâng cao và gia tăng việc sử dụng nợ . 63
3.2.3. Giải pháp nâng cao năng suất lao động . .64
3.3. Một số kiến nghị . . . .65
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước . . .65
3.3.2. Kiến nghị với cơ quan chủ quản . . .67
3.3.3. Kiến nghị với ban lónh đạo Công ty . . .68
KẾT LUẬN . . . .70
TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . .71
MỤC LỤC
Mục lục …………………………………………...………..…………………………………………..…………………………...………..……………………………………………..………1
Lời cảm ơn………………………………...………..…………………………………………..…………………………...………..……………………………………………….………4
Lời nói đầu………………………………...………..…………………………………………..…………………………...………..………………………………………………………5
Chương I: Lý luận chung về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính trong các doanh nghiệp..…………………………………………..…………………………...………..………………………………………………………..8
1.1. Lý luận chung về đòn bẩy tài chính……………………...………..……………………………………………………….8
1.1.1. Khái niệm…………………...………..…………………………………………..…………………………...………..…………………………………………………………8
1.1.1.1. Khái niệm đòn bẩy tài chính………..…………………………...………..…………………………………………………………..8
1.1.1.2. Khái niệm độ bẩy tài chính……………..…………………………...………..……………………………………………………..10
1.1.2. Công thức tính độ bẩy tài chính…………..…………………………...………..……………………………………………………11
1.2. Vai trò của đòn bẩy tài chính đối với doanh nghiệp…………………………………..13
1.3. Hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính……………………...………..…………………………………………………..15
1.3.1. Các quan điểm và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính…………………...………..…………………………………………..…………….………………………...………..…………………………………………………………15
1.3.1.1. Các quan điểm về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính…………………………..15
1.3.1.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính………………..17
1.3.2. Rủi ro tài chính..…………………………………………..…………….………………………...………..……………………………………………………….21
1.3.3. Mối quan hệ giữa EPS với EBIT và điểm bàng quan…………………………………………..24
1.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính…………28
1.3.4.1. Các nhân tố chủ quan……………..…………….………………………...………..…………………………………………………………28
1.3.4.2. Các nhân tố khách quan……………..…………….………………………...………..………………………………………………….31
1.3.4.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính.…………………………………………..…………….………………………...………..…………………………………………………………………………….32
Chương II: Phân tích đánh giá tình hình sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3……………...………..…………………………………………………………………………….34
2.1. Giới thiệu chung về Công ty vận tải ô tô số 3……………………………………………………...34
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty………………………………………………………………..34
2.1.1.1. Lịch sử hình thành…..…………….………………………...………..……………………………………………………………………………...34
2.1.1.2. Quá trình phát triển…………….………………………...………..……………………………………………………………………………..35
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty………...………..……………………………………………………………………………..36
2.1.3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty………...………..……………………………………………………………………..37
2.1.4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty vận tải ô tô số 3………………………………..38
2.1.4.1. Sản phẩm của Công ty vận tải ô tô số 3…..…………………………………………………………………38
2.1.4.2. Đặc điểm quá trình sản xuất ra sản phẩm…..………………………………………………………….38
2.2. Phân tích tình hình hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3…..……………………………………………………………………………………………………………………………………..39
2.2.1. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty……………………………………………………………………39
2.2.2. Tình hình tài chính của Công ty………………………………………………………………………………………………………41
2.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính của Công ty…………………………45
2.2.3.1. Tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…45
2.2.3.2. Tình hình rủi ro tài chính của Công ty…………………………………..……………………………………..50
2.2.3.3. Các điểm bàng quan……………………………………………………………………………………..………………………………………52
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính……………..………………………………………54
2.3.1. Những kết quả đã đạt được……………..………………………………..……………………………………………….……………………54
2.3.2. Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân cần khắc phục…………….……….…………54
2.3.2.1. Những mặt còn hạn chế……………..………………………………..……………………………………………….…………………..54
2.3.2.2. Nguyên nhân…………..………………………………..……………………………………………….…………………………………………………….55
Chương III: Giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bây tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3…………………………………..………57
3.1. Định hướng của Công ty trong thời gian tới…………………………………………………………...57
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính…………..………………………………..……………………………………………….……………………………………………………………………………………..61
3.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy hoạt động…………………………….61
3.2.2. Giải pháp nâng cao và gia tăng việc sử dụng nợ………………………………………………...…… 63
3.2.3. Giải pháp nâng cao năng suất lao động……………………………………………….......................................……….64
3.3. Một số kiến nghị………..……………………………………………….…………………………………………………………………………...………..65
3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước……………………………………….…………………………………………………………………………...………..65
3.3.2. Kiến nghị với cơ quan chủ quản……………………………………….…………………………………………………...………..67
3.3.3. Kiến nghị với ban lãnh đạo Công ty……………………………………….………………………………………...………..68
KẾT LUẬN……………………………………….……………………………………………………………………………………………………..………………………...………..70
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………….……………………………………………...…………………………………...………..71LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình hoàn thành luận văn tui đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cán bộ trong Công ty vận tải ô tô số 3, ở đây tui đã được học hỏi thêm nhiều điều về thực tế, nó rất khác so với lý thuyết tui đã được học ở trường. Qua thời gian thực tập tại Công ty tui nhận thấy điểm còn bất cập trong quản lý tài chính tại Công ty và tui đã mạnh dạn phát triển thành đề tài luận văn tốt nghiệp của mình. Để phối kết hợp giữa những gì đã được học ở trường và thực tế tại Công ty thì quả là một việc hết sức khó khăn. Nhưng bù lại tui lại có kiến thức và đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy cô trong khoa Ngân hàng - Tài chính cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong Công ty vận tải ô tô số 3. Các thầy cô giúp đỡ tui về mặt kiến thức lý thuyết còn các cán bộ trong Công ty lại giúp đỡ tui về mặt thực tế.
tui sẽ khó mà có thể hoàn thành tốt luận văn của mình nếu thiếu đi sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa và các cán bộ trong Công ty vận tải ô tô số 3. tui xin chân thành Thank mọi sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô, cán bộ trong Công ty, bạn bè đã giúp đỡ tui hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Và đặc biệt hơn nữa là tui rất biết ơn sự hướng dẫn, chỉ bảo nhiệt tình của cô giáo TS Phan Thị Thu Hà. Đây là người đã trực tiếp hướng dẫn tui hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.
tui xin chân thành Thank các thầy cô trong khoa Ngân hàng - Tài chính và cán bộ trong Công ty vân tải ô tô số 3!

LỜI NÓI ĐẦU
Sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, song trong những yếu tố đó phải kể đến yếu tố cực kỳ quan trọng đó là vấn đề quản lý tài chính doanh nghiệp. Quản lý tài chính doanh nghiệp có vai trò hết sức to lớn đối với mỗi doanh nghiệp, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thấy được vai trò của nó. Một doanh nghiệp quản lý tài chính không tốt sẽ dẫn đến rất nhiều nguy cơ đối với doanh nghiệp chẳng hạn như sử dụng vốn không hợp lý gây thiệt hại cho doanh nghiệp, huy động vốn không phù hợp với tình hình doanh nghiệp làm cho hiệu quả sử dụng vốn bị giảm sút, nếu quản lý tài chính không tốt là nguy cơ đi đến phá sản doanh nghiệp …
Trước đây trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập chung thì các doanh nghiệp chỉ việc làm theo kế hoạch của Nhà nước, họ không cần quan tâm đến kết quả kinh doanh, vốn do Nhà nước cấp, nợ do Nhà nước đứng ra chịu, nếu có lợi nhuận cao thì họ cũng nộp cho Nhà nước mà thua lỗ thì Nhà nước lại bù. Chính vì thế mà trong thời kỳ này việc quản lý tài chính trong các DNNN là không được chú trọng nhiều. Nhưng sau khi đổi mới kinh tế thì các DNNN đã phải thích ứng dần với nền kinh tế thị trường, họ phải tự hạch toán thu chi, Nhà nước không còn can thiệp sâu vào công việc kinh doanh của họ sâu như trước nữa. Đến lúc này thì không một doanh nghiệp nào là không thấy được vai trò của quản lý tài chính doanh nghiệp, đây là hoạt động mà có tác động trực tiếp tới kết quản kinh doanh một cách mạnh mẽ. Các doanh nghiệp đang dần đổi mới trong quản lý tài chính doanh nghiệp để đáp ứng với những yêu cầu thay đổi, môi trường kinh doanh, cũng như chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Với tình hình chung như vậy thì Công ty vận tải ô tô số 3 cũng đang dần tự hoàn thiện để không ngừng ổn định tài chính và đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững hơn. Tuy nhiên việc đổi mới về các vấn đề tài chính trong Công ty còn rất chậm và nhiều hạn chế. Sau thời gian thực tập tại Công ty tui nhận thấy rất rõ điều này và tui muốn góp một phần sức lực cũng như trí tuệ của mình để cùng với Công ty thúc đẩy quá trình tự đổi mới quản lý tài chính.
Trong cơ học chúng ta đã quen thuộc với khái niệm đòn bẩy như là một công cụ để khuếch đại lực nhằm biến một lực nhỏ thành một lực lớn hơn tác động vào vật thể chúng ta cần dịch chuyển. Nhưng trong kinh doanh người ta mượn thuật ngữ “đòn bẩy” để ám chỉ việc sử dụng chi phí cố định (fixed cost), nợ (debt) làm gia tăng khả năng sinh lợi của Công ty. Trong đề tài này chúng ta sẽ khám phá những nguyên lý sử dụng đòn bẩy tài chính (financial leverage) trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Với đề tài tốt nghiệp là Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3 tui mong muốn rằng nó sẽ phần nào tác động tốt tới hướng đổi mới của Công ty. Trong luận văn tốt nghiệp này của tui bao gồm những nội dung chính như sau:
Chương I: Những vấn đề lý luận chung về hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính trong doanh nghiệp. Nội dung chính trong chương là đề cập đến các vấn đề lý luận chung về đòn bẩy tài chính và hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính. Đây là chương mang tính cơ sở khoa học, nói về mặt lý thuyết của đòn bẩy tài chính trong các doanh nghiệp làm cơ sở lý luận để kết hợp với thực trạng trong chương II từ đó mà có hướng giải quyết và khắc phục hạn chế trong Công ty.
Chương II: Thực trạng về việc sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3. Đây là chương nói về các thực trạng ở Công ty vận tải ô tô số 3, chương này cung cấp các thông tin thực tế để kết hợp với chương I nhằm đi đến những giải pháp trong chương III.
Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại Công ty vận tải ô tô số 3. Trong chương này là chương kết hợp của hai chương trước, đó là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tế qua phân tích từ đó có thể đưa ra các giải pháp, các kiến nghị để giúp cho Công ty nâng cao được hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính nói riêng và hiệu quả quản lý tài chính nói chung.
Luận văn này là sự kết hợp giữa lý thuyết đã được học ở trường và thực tế tại cơ quan thực tập, song do kiến thức lý thuyết còn có hạn, thời gian tìm hiểu về thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Vậy tui kính mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy, cô giáo mà đặc biệt là cô giáo TS. Phan Thị Thu Hà.Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement