Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khanhkiet8x
#1016932

Download miễn phí Một số cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh và quản trị chiến lược

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 6

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 7

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 8

MỞ ĐẦU 9

CHƯƠNG I: MỘT SỐ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 11

1-1 CHIẾN LƯỢC VÀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRONG DOANH NGHIỆP 11

1.1.1. Chiến lược kinh doanh 11

1.1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh: 11

1.1.1.2. Phân loại chiến lược kinh doanh : 11

1.1.1.3. Tác dụng của chiến lược kinh doanh 14

1.1.1.4. Căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh 15

1.1.2. Quản trị chiến lược kinh doanh 15

1.1.2.1. Các vấn đề về quản trị chiến lược 15

1.1.2.2. Vai trò của quản trị chiến lược kinh doanh 17

1.1.3. Quá trình quản trị chiến lược kinh doanh 18

1.1.3.1. Phân tích môi trường kinh doanh 19

1.1.3.2. Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh 19

1.1.3.3. Hình thành chiến lược kinh doanh 20

1.1.3.4. Thực hiện chiến lược kinh doanh 21

1.2. TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG TỚI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 22

1.2.1. Môi trường bên ngoài 22

1.2.1.1. Môi trường vĩ mô 22

1.2.1.2. Môi trường vi mô: 25

1.2.2. Môi trường bên trong ( nội bộ) 28

1.2.2.1. Các yếu tố liên quan đến nguồn nhân lực 29

1.2.2.2. Các yếu tố nghiên cứu phát triển sản xuất, nghiệp vụ

kỹ thuật. 29

1.2.2.3. Các yếu tố tài chính kế toán 29

1.2.2.4. Các yếu tố Marketing, tiêu thụ sản phẩm. 30

1.2.3. Môi trường quốc tế 30

1.3. CÁC LOẠI HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TỔNG THỂ 31

1.3.1. Chiến lược tăng trưởng tập trung 31

1.3.2. Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập. 33

1.3.3. Chiến lược tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh bằng

 đa dạng hoá hoạt động 36

1.3.4. Chiến lược suy giảm 36

1.3.5. Chiến lược liên doanh, liên kết. 37

1.3.6. Chiến lược hỗn hợp 38

1.4. NHÓM CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BỘ PHẬN 38

1.4.1. Chiến lược kinh doanh 38

1.4.1.1. Chiến lược sản phẩm dịch vụ 39

1.4.1.2. Chiến lược thị trường 40

1.4.1.3. Chiến lược giá cả 40

1.4.2. Chiến lược tài chính 42

1.4.3. Chiến lược nguồn nhân lực 42

1.4.4. Chiến lược Marketing 43

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 44

2.1. ĐẶC ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT KINH DOANH NGÀNH ĐIỆN

HIỆN NAY 44

2.1.1. Đặc trưng và vai trò của điện năng. 44

2.1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh ngành điện Việt nam hiện nay 45

2.2. MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 46

2.2.1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 46

2.2.2. Về kinh doanh mua bán điện 47

2.2.3. Về hoạt động đầu tư xây dựng 49

2.2.4. Về công tác tài chính 50

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 51

2.3.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất kinh doanh 51

2.3.1.1. Quá trình hình thành, mục tiêu và phạm vi hoạt động 51

2.3.1.2. Mô hình tổ chức và sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 53

2.3.2. Hiện trạng về môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 54

2.3.2.1. Các yếu tố môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3 54

2.3.2.2. Các yếu tố bên trong tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 61

2.3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 75

2.3.3.1. Chỉ tiêu năng suất lao động: 75

2.3.3.2. Chỉ tiêu doanh thu trên một đồng chi phí 76

2.3.3.3. Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận theo chi phí 78

2.3.3.4. Chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận theo doanh thu 79

2.3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động SXKD 81

2.3.4.1. Các nhân tố tác động đến sản lượng điện thương phẩm 81

2.3.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến từ công tác tổ chức, quản lý và sử dụng lao động 83

2.3.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu 84

2.3.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí 87

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 90

3.1. TỰ DO HOÁ NGÀNH ĐIỆN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG 90

3.1.1. Đổi mới toàn diện mô hình tổ chức và hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh của ngành điện 91

3.1.2. Nâng cao quyền tự chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 91

3.1.3. Hình thành thị trường điện lực và kết quả tự do hoá ngành điện của một số nước trên thế giới. 93

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT KINH DOANH ĐIỆN NĂNG CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ DO HOÁ NGÀNH ĐIỆN 97

3.2.1. Các giải pháp chiến lược có tính vĩ mô để đón nhận các thách thức từ điều kiện tự do hoá ngành điện 97

 1- Chủ động về vốn: 97

 2- Chiến lược khách hàng trong điều kiện tự do hoá 98

 3- Thiết lập hệ thống thu thập và xử lý thông tin 100

 4- Xây dựng và phát triển công tác dự báo 101

3.2.2. Xây dựng các chiến lược sản xuất kinh doanh bộ phận 103

 1- Thực hiện các biện pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận: 103

 2- Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng 104

 3- Nâng cao chất lượng công tác quản lý đầu tư xây dựng 108

 4- Khuyến khích khách hàng sử dụng năng lượng hiệu

quả hơn 109

 5- Hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý nguồn nhân lực 111

 6- Xây dựng và phát huy văn hoá ở công sở 113

 7- Thực hiện và thẩm định theo định kỳ kết quả hoạt động

kinh doanh 113

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 114

 

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 116

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 118

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ông ty không ít những khó khăn đó là bồi thường thiệt hại cho khách hàng khi mất điện, trong khi đó hiện tại lưới điện vẫn chưa được đảm bảo, hiện tượng sụt áp, sự cố vẫn còn xảy ra.
- Môi trường kinh tế: Những năm qua, kinh tế các nước trong khu vực tăng trưởng, kinh tế Việt nam có dấu hiệu khả quan, năm 2004 GDP của cả nước có mức tăng trưởng khá (7,7%), sự phát triển của các ngành kinh tế đã tạo nhu cầu và thị trường lớn hơn cho ngành công nghiệp điện cả qui mô và phạm vi trong thời gian qua. Với sự phát triển kinh tế của cả nước đã tạo đà cho kinh tế miền Trung phát triển mạnh trong thời gian qua, mức tiêu thụ điện năng bình quân đầu người tăng lên rõ rệt (hơn 1,7 lần), nếu so với năm 2000 là 183 kwh/người/năm thì năm 2004 là 313 kwh/người/năm.
Yếu tố lãi suất cũng đã tác động không nhỏ đến môi trường kinh doanh của Công ty. Do lãi suất tiền gửi cao (hơn 8%/năm) sẽ khuyến khích dân cư và doanh nghiệp gửi tiền dẫn tới khả năng thanh toán của thị trường bị co lại sức mua giảm sút, từ đó sản xuất tăng trưởng chậm. Năm 2000 tỉ trọng điện phục vụ cho công nghiệp và xây dựng chiếm 29,4% trong tổng sản lượng điện cung cấp cho các ngành thì năm 2004 chỉ chiếm 35,9% là rất thấp.
Theo Nghị quyết Trung ương 9 về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, trong đó trọng tâm là cổ phần hoá mạnh hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. EVN không nằm ngoài xu thế này, cải tổ ngành điện với định hướng tự do hoá và hình thành thị trường điện cạnh tranh là yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty điện lực 3, chúng tui sẽ chi tiết các ảnh hưởng này trong phần sau.
- Môi trường văn hoá xã hội: Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Công ty điện lực 3 quản lý và kinh doanh trên địa bàn có nhiều dân tộc tiểu số sinh sống như : Cà tu, Ba na, Êđê, Vân kiều Thực hiện nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước về đưa điện về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, đến nay Công ty điện lực 3 đã triển khai đầu tư cấp điện hơn 1.450 xã với tổng vốn đầu tư hơn 4.350 tỉ đồng. Với đời sống của các dân tộc tiểu số còn khó khăn, lạc hậu và sống theo tập quán du canh, du cư, vì vậy đã tạo ra khó khăn rất lớn cho công tác quản lý cũng như hiệu quả mang lại từ hoạt động này là rất kém làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả chung của Công ty.
Do chất lượng cuộc sống của người dân ngày được cải thiện, sở thích vui chơi giải trí của các tầng lớp xã hội được nâng cao làm cho các loại hình dịch vụ, du lịch được phát triển mạnh. Là vùng duyên hải có nhiều bãi biển đẹp và nhiều danh lam thắng cảnh, với 4 di sản văn hoá thế giới đây là những điều kiện rất tốt để phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và là động lực cho ngành điện miền Trung phát triển trong tương lai.
- Môi trường tự nhiên: Là một ngành cơ sở hạ tầng, các công trình nguồn điện, lưới điện chịu tác động và ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố môi trường tự nhiên. Đặc biệt từ thập kỷ 90 trở lại đây môi trường tự nhiên xấu đi rõ nét. Khu vực miền Trung hàng năm phải đối mặt với nhiều thiên tai khốc liệt như hạn hán, mưa bão, lụt lội, sương muối đã gây thiệt hại lớn về tài sản và gián đoạn việc cung cấp điện, đồng thời ảnh hưởng của sương muối cũng đã gây tổn thất về chi phí hàng năm rất lớn đối với hệ thống lưới điện, làm ảnh hưởng đến mục tiêu kinh doanh của Công ty. Trong năm 2004, riêng cơn bão số 2 đã làm ảnh hưởng và gián đoạn đến việc cung cấp điện đến 9/13 tỉnh, thành phố trên địa bàn, với sản lượng điện mất hơn 2,3 triệu kwh và tổng giá trị bị thiệt hại hơn 5 tỉ đồng.
Bên cạnh những bất lợi, thì môi trường tự nhiên cũng tạo cho vùng đất này có những lợi thế riêng của nó. Với khu vực có nhiều biển, đầm phá, đặc biệt khu vực Tây nguyên có nhiều vùng đất đỏ ba dan để hình thành và phát triển một số ngành sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng, các cơ sở sản xuất vừa và nhỏ của Nhà nước và của Tư nhân như: nuôi trồng và chế biến xuất khẩu hải sản, chế biến và xuất khẩu cà phê, tiêu, cao suĐây là động lực thúc đẩy công nghiệp điện miền Trung có điều kiện phát triển tốt.
- Môi trường công nghệ: Ngày nay nhiều kỹ thuật công nghệ mới ra đời và phát triển rất nhanh đã chi phối mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của các nước, trong đó công nghệ thiết bị sản xuất, truyền tải và phân phối điện ngày càng được nâng cao, đặc biệt công nghệ thông tin phát triển nhanh làm cho việc điều hành hệ thống điện càng trở nên hiện đại hơn.
áp dụng các công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, từ năm 1998 Công ty lần lượt đưa vào sử dụng nhiều loại thiết bị: máy cắt tự động đóng lại, cầu dao cắt có tải, công tơ điện tử, bộ chống sét kỹ thuật mới, các rôle kỹ thuật số... để từng bước hiện đại hoá lưới điện phân phối. Hầu hết lưới điện trung hạ áp khu vực đông dân cư đều được sử dụng cáp bọc cách điện để đảm bảo độ tin cậy và tính an toàn, do đó hiệu quả kinh doanh đã được tăng lên.
Nhờ áp dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh mà tổn thất điện năng của Công ty trong các năm qua giảm đi rõ rệt, từ 9,31% năm 1998 giảm xuống 7,21% năm 2004. Ngoài ra, Công ty đã hầu hết tin học hoá tất cả các khâu trong công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Đặc biệt trong 3 năm gần đây, đã nghiên cứu và áp dụng thành công công nghệ đọc chỉ số công tơ từ xa. Việc áp dụng công nghệ này mang lại hiệu quả cao do đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chữ số điện, nhanh chóng, thuận tiện, không gây phiền hà cho khách hàng, tăng năng suất lao động, an toàn lao động do không phải trèo cao, thuận tiện trong công tác quản lý khách hàng, ngăn chặn được tình trạng tiêu cực. Tuy nhiên việc áp dụng công nghệ vào công tác quản lý vẫn còn hạn chế, nhất là áp dụng các công nghệ tiên tiến vào việc thu thập và xử lý thông tin, dự báo...
ỉ Môi trường vi mô:
Môi trường vi mô có tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh của Công ty. Sức ép của yếu tố này có tác động đến Công ty ngày càng mạnh mẽ:
1- Khách hàng: ở nước ta, từ ngày thành lập ngành điện cho đến nay, thị trường điện lực của chúng ta cũng là thị trường độc quyền. Chưa xuất hiện quá trình cạnh tranh trong quan hệ mua bán điện; người sử dụng điện chưa được lựa chọn người bán điện, giữa những người sản xuất điện năng cũng chưa có sự cạnh tranh với nhau trong khâu sản xuất và bán điện cho người mua. Vì thế, áp lực từ phía khách hàng còn chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên do điện năng là một loại hàng hoá đặc biệt và mang tính xã hội hoá cao. Do vậy, dù là độc quyền nhưng động thái của ngành điện cần biết trước, lưu ý đến phản ứng từ phía khách hàng. Trường hợp tăng giá cuối năm 2004 vừa qua là phản ứng của người tiêu dùng là một minh họa điển hình của quyền lực thương lượng của khách hàng.
Thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng, để hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực, ở nước ta trong tương lai kh...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement