Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By yeuanh_emnhe_16491
#1016913

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty In Hàng Không

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 2

I. Doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh 2

1. Doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp 2

1.1. Khái niệm doanh nghiệp 2

1.2. Các loại hình doanh nghiệp 3

2. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 4

3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 7

II. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 8

1. Những nhân tố chủ quan 8

1.1. Lực lượng lao động 8

1.2. Trình độ phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật công nghệ 9

1.3. Nguyên vật liệu, vật tư hàng hoá 9

1.4. Hệ thống thông tin doanh nghiệp. 10

1.5. Nhân tố quản trị doanh nghiệp 10

2. Những nhân tố khách quan 11

III. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 12

1. Chỉ tiêu tổng hợp 13

1.1. Chỉ tiêu lợi nhuận thu được 13

1.2. Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà Nước 13

1.3. Chỉ tiêu thu nhập bình quân người lao động 13

1.4. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh 13

1.5. Chỉ tiêu doanh lợi vốn kinh doanh 14

1.6. Chỉ tiêu doanh lợi vốn tự có 14

2. Chỉ tiêu bộ phận 15

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 15

2.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 17

IV. Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở các doanh nghiệp 18

1. Những giải pháp về phía các doanh nghiệp 18

1.1. Xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp 18

1.2. Nâng cao trình độ quản lý doanh nghiệp 18

1.3. Hoàn thiện bộ máy tổ chức 19

1.4. Quản trị nguồn nhân lực 19

1.4. Nguồn vốn kinh doanh 20

1.6. Trình độ kỹ thuật công nghệ 20

1.7. Giảm giá thành sản phẩm 20

1.8. Môi trường kinh doanh 21

2. Những giải pháp ở cấp quản lý vĩ mô 21

2.1. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 21

2.2. Tạo lập một môi trường chính trị - pháp lý thông thoáng 21

2.3. Các chính sách kinh tế của Chính phủ 22

2.4. Sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý Nhà nước 22

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG 23

I. Tổng Quan về công ty in hàng không 23

II. Những đặc điểm cơ bản có ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 24

1. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty 24

1.1. Chức năng nhiệm vụ của công ty 24

1.2. Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty 25

2. Một số đặc điểm về ngành hàng và thị trường của Công ty 28

2.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm 28

2.2. Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng 29

2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm 30

2.4. Đặc điểm lao động 32

2.5. Đặc điểm máy móc thiết bị 33

2.6. Đặc điểm về vốn 35

2.7. Cơ cấu sản xuất của Công ty 35

III. Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty in Hàng không 36

1. Kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian qua (1997 - 2002) 36

1.1. Doanh thu và chi phí của Công ty trong thời gian qua (1997 - 2002) 36

1.2. Thực trạng về lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động ở Công ty in Hàng không 39

1.3. Thu nhập bình quân người lao động (1997 - 2002) 40

3. Thị trường tiêu thụ của Công ty (1998 - 2002) 42

4. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp 43

4.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh (1997 - 2002) 43

4.2. Chỉ tiêu doanh lợi của vốn kinh doanh (1997 - 2002) 43

4.3. Chỉ tiêu doanh lợi của vốn tự có (1997 - 2002) 44

4.4. Chỉ tiêu doanh lợi của doanh thu (1997 - 2002) 45

5. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận 45

5.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn (1997 - 2002) 45

5.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 49

IV. Đánh giá khái quát về hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty in Hàng không trong những năm gần đây 52

1. Những thành tích đạt được 52

2. Những vấn đề còn tồn tại 53

3. Những nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại nêu trên 54

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY IN HÀNG KHÔNG 56

I. Phương hướng phát triển của Công ty In Hàng Không trong thời gian tới 56

1. Chiến lược mặt hàng kinh doanh 56

2. Chiến lược thị trường Marketing 56

3. Chiến lược cạnh tranh 57

4 Chiến lược phát triển sản xuất 57

5. Chiến lược phòng ngừa rủi ro 58

6. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2004 58

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty In Hàng Không 58

1. Xác định chiến lược và mục tiêu của Công ty trong thời gian tới 58

2. Tăng cường hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ 59

2.1. Hoạt động thu nhập thông tin 59

2.2. Xử lý thông tin 60

2.3. Hoạt động Marketing trong tiêu thụ 61

3. Triệt để cắt giảm chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu 62

4. Đổi mới thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm 63

5. Hoàn thiện bộ máy quản lý và tăng cường công tác quản lý 65

5.1. Hoàn thiện bộ máy quản lý 65

5.2. Tăng cường công tác quản lý 65

6. Thực hiện các biện pháp tạo động lực và khuyến khích người lao động 66

7. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 67

8. Nâng cao khả năng huy động vốn 69

IV. Một số kiến nghị đối với Tổng Công ty in Hàng không Việt Nam 69

1. Hỗ trợ vốn đầu tư 69

2. Tăng tốc độ cấp phép đầu tư 70

3. Tạo điều kiện cho Công ty cung cấp sản phẩm cho các đối tác hàng không nước ngoài 70

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hó Giám đốc.
+ Quản trị cấp thừa hành: gồm các trưởng phòng chức năng.
+ Quản trị viên thực hiện: gồm những người có nhiệm vụ chuyên môn như kế toán, mỹ thuật, các quản đốc phân xưởng.
2. Một số đặc điểm về ngành hàng và thị trường của Công ty
2.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm
Sản phamả sản xuất của Công ty là những trang in phục vụ cho ngành Hàng không và một phần đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuỳ theo tựng loại sản phẩm cụ thể như về máy bay, các ấn phẩm, sách báo, văn hoá phẩm và các biểu mẫu kinh tế mà kết cấu và kích thước của mỗi sản phẩm là khác nhau.
Sản phẩm của Công ty nhìn chung khá đa dạng phức tạp, không cố định, phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng cho nên đối với khách hàng này có thể là đẹp, là chất lượng tốt nhưng đối với khách hàng khác lại chưa đạt chất lượng theo yêu cầu.
Sản phẩm của Công ty đòi hỏi kiến thức đa dạng phong phú, từ những ngôn ngữ bình thường đến các từ khoa học ở nhiều lĩnh vực, do đó cách bố trí lao động ở các khâu, đặc biệt là khâu chế bản phải có một trình độ am hiểu trên nhiều lĩnh vực.
Sản phẩm in là các sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng vì thế nó không giống các sản phẩm khác ở chỗ tự thiết kế sản xuất và tiêu thụ mà bằng chính chất lượng sản phẩm của chính mình để thu hút khách hàng đến ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ.
Các sản phẩm giấy của Công ty hiện có mặt trên khắp các chuyến bay của Việt Nam Airline, các siêu thị và các khách sạn nhà hàng ở khu vực phía bắc từ Hà Nội đến các tỉnh biên giới, đồng bằng. Công ty còn được sự tín nhiệm của hàng trăm bạn hàng thường xuyên đặt in và gia công đủ các loại ấn phẩm chế bản kin Flexo phục vụ các cơ sở in ở khắp mọi miền. Từ năm 1999 Công ty đã in xuất khẩu vé máy bay cho hãng Hàng không Quốc gia Lào. Mặc dù thị trường hiện nay khắc nghiệt nhưng công ty đã chọn cho mình một hướngđi riêng.
Ảnh hưởng đến hoạt động của công ty:
- Với đặc điểm như vậy công ty ngày càng được khách hàng biết đến và hợp tác đặt hàng trong kinh doanh, sản xuất cũng như liên doanh, liên kết mua bán cung cấp nguyên vật liệu ngành in.
- Thị trường của Công ty trong ngành in Hàng không có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty. Nguồn hàng trong ngành đem lại doanh thu chính cho Công ty và tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên.
2.2. Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng
Đối với sản phẩm do trên giao thoe chỉ tiêu kế hoạch thì Công ty phần nào chủ động được nguyên vật liệu, còn đối với sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng thì phụ thuộc nhiều vào yêu cầu của mẫu mã, chất lượng và thời gian hoàn thành cho khách hàng, do đó Công ty phải tự lo đầy đủ và kịp thời các nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Vật liệu của Công ty bao gồm:
+ Giấy in: giấy bãi bằng, giấy couche, giấy pơluya, giấ offset, giấy phơitong, giấy bistol.
+ Mực in các màu chủ yếu của Hồng Kông, Nhật, Đài Loan.
+ Bản in các loại các khổ của CHLB Đức, Trung Quốc.
+ Xăng nhờn, cao su, cồn công nghiệp.
Hầu hết nguyên vật liệu này đều được nhập ngoại có chất lượng tương đối tốt, nhưng phải mua ở nhiều nơi, do đó việc thu mua tốn kém thời gian, vận chuyển nhiều lần dễ gây hư hỏng, lãng phí, đôi khi chi phí rất cao ảnh hưởng không tốt đến chất lượng sau này. Còn các nguyên vật liệu khác được sản xuất trong nước có bán tự do trên thị trường nên có thể dễ mua. Điều quan trọng là Công ty phải tìm được nguồn cung ứng ổn định, tin cậy và lâu dài với chất lượng tốt, giá cả hợp lý.
Ảnh hưởng đến hoạt động của công ty:
Sản phẩm của Công ty có nhiều loại khác nhau, tuy nhiên vẫn có những vật liệu vẫn có thể dùng chung để sản xuất ra các sản phẩm như giấy in, mực in, thông thường những nguyên vật liệu này có thể mua về nhập kho với số lượng lớn để dùng lâu dài. Tuy nhiên có những vật liệu chỉ dùng cho sản xuất theo một đơn đặt hàng nào đó. Vì vậy công ty phải tính toán sao cho đủ để sản xuất nhằm giảm tối thiểu các chi phí phát sinh ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất của công ty.
2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm
Công ty in Hàng không là một doanh nghiệp in chuyên ngành thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam. Loại hình sản xuất sản phẩm của Công ty là kiểu chế biến liên tục sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng, quy mô sản xuất thuộc loại vừa, sản phẩm có thể tạo ra trên một quy trình công nghê, theo cùng một phương pháp. Song giữa các loại sản phẩm có các đặc tính khác nhau về thiết kế kích cỡ, yêu cầu kỹ thuật và cả về mặt kinh tế. Ngoài dây chuyền in Offset khép kín từ khâu đầu đến khâu cuối, Công ty còn có hai dây chuyền khác là dây chuyền sản xuất khăn giấy và bao bì Flexo. Việc sản xuất sản phẩm dựa trên công nghệ chủ yếu sau:
+ In Lazar điện tử: Phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu gốc, chứng từ ban đầu với những tài liệu đòi hỏi chất lượng cao.
+ In Offset: In tranh ảnh, sách báo, tạp chí, quảng cáo.
+ In Flexo: Sử dụng bản in bằng chất dẻo in lên chất liệu có tính nhẹ mỏng như nilon, giấy bóng.
Để tạo ra sản phẩm in hoàn chỉnh, quá trình sản xuất phải trải qua các bước quy trình công nghệ sau:
+ Lập Market: Khi nhận được mẫu gốc, trên cơ sở nội dung in, bộ phận Market sẽ tiến hành bố trí các trang in như sau: tranh ảnh, cột dòng, kiểu chữ, màu sắc...
+ Tách màu điện tử: Đối với các bản in cần màu sắc như tranh ảnh mỹ thuật chữ màu được đem chụp tách màu, mỗi màu được chụp ra một bản riêng thành 4 màu: vàng, đỏ, đen, xanh. Việc tách màu điện tử và lập Market được tiến hành đồng thời.
+ Bình bản: Trên cơ sở Market tài liệu và phim tách màu, bình bản làm nhiệm vụ bố trí tất cả các loại chữ, hình ảnh có cùng một màu vào các tấm Mica theo từng trang in.
+ Chế bản khuôn in: Trên cơ sở các tấm Mica do bộ phận bình bản chuyển sang, chế bản có nhiệm vụ chế vào khuôn nhôm hay kẽm sau đó đem phơi bản, rửa bản để bản in không bị nhoè hay lỗi.
+ In: Khi nhận được các chế bản khuôn nhôm hay kẽm do bộ phận chế bản chuyển sang, bộ phận in Offset sẽ tiến hành in hàng loạt theo các chế bản khuôn in.
+ Gia công hoàn thiện sản phẩm: Sau khi in xong, các trang in được chuyển sang bộ phận gia công, bộ phận này sẽ tiến hành xén, đóng chuyển, kiểm tra thành phẩm và chuyển giao cho khách hàng.
Như vậy, quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty in Hàng không là quy trình sản xuất khép kín từ khâu đưa nguyên liệu vào sản xuất đến khi hoàn thiện sản phẩm giao cho khách hàng.
Ảnh hưởng đến hoạt động của công ty:
Với quy trình công nghệ sản xuất của mình, Công ty in Hàng không đã sản xuất ra được những sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong và ngoài ngành Hàng không đặc biệt là đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện cho Công ty ngày càng có uy tín trên thị trường.
SƠ ĐỒ QUY TRÌNH IN OFFSET
TÀI LIỆU GỐC
TÁCH MÀU ĐIỆN TỬ
LẬP MARKET
BÌNH BẢN
CHẾ BẢN
PHƠI BẢN
IN
SÁCH
BẮT TAY
ĐÓNG SÁCH
VÀO BÌA
THÀNH PHẨM
2.4. Đặc điểm lao động...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement