Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1013562 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Ngày nay, với sự phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc, việc ứng

dụng các hệ thống điều khiển tự động trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp,

cũng nhƣ trong các thiết bị dân dụng nhằm nâng cao tính linh hoạt trong sản xuất và

chất lƣợng sản phẩm, phục vụ những nhu cầu và lợi ích của con ngƣời ngày càng

nhiều.

Nhờ sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật điện tử, các thiết bị điều khiển logic

khả lập trình PLC (Programmable Logic Controller) đã xuất hiện thay thế các hệ thống

điều khiển rơ le. Càng ngày PLC đã trở nên hoàn thiện và đa năng hơn. Các PLC ngày

nay không những có khả năng thay thế hoàn toàn các thiết bị điều khiển logic cổ điển,

mà còn có khả năng thay thế các thiết bị điều khiển tƣơng tự. Các PLC đƣợc sử dụng

rộng rãi trong công nghiệp.

PLC có nhiều ƣu điểm về điều kh iển, phƣơng diện quản lý , kết nối thống nhất

giƣ̃a các thiết bị trong mạng truyền thông với nhau . Nhƣng môi trƣờng số hóa hiện nay

đòi hỏi có thể kiểm soát điều khiển công việc tƣ̀ xa mọ i lúc mọ i nơi. Vì vậy để đáp ứng

nhu cầu này cần dùng đến mạng truyền thông lớn Internet và công cụ Web để có

thể kiểm soát và điều khiển hoạt độ ng củ a PLC.

Sƣ̣ liên lạ c thống nhất giƣ̃a các thiết bị trong hệ thống hoạt độ ng với nhau và

với trung tâm điều hành tại chỗ và tƣ̀ xa là vô cùng cần thiết , đó là thế mạnh củ a các

thiết bị điều khiển công nghiệp thế hệ mới . Tất cả có thể xây dƣ̣ ng và hoàn thiện nhờ

vào mạng Internet và WEB.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế cũng nhƣ muốn làm quen và tìm hiểu việc điều

khiển hệ thống dùng PLC và mạng Internet! Nên em chọn đề tài: Nghiên cứu, ứng

dụng PLC S7-1200 điều khiển thiết bị qua mạng internet.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Tìm hiểu về PLC Simatic S7-1200: Nghiên cứu cấu trúc phần cứng, cấu trúc bộ

nhớ của PLC S7-1200.

Tìm hiểu cách sử dụng phần mềm TIA Portal dùng để lập trình cho họ PLC

Simatic S7-1200.
Tìm hiểu xây dựng giao diện điều khiển Web Server để điều khiển PLC S7-
1200 thông quang mạng Internet.
3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tƣợng nghiên cứu
Nghiên cứu phần mềm lập trình điều khiển TIA Portal và các tập lệnh để xây
dựng điều khiển Web Server.
Viết chƣơng trình điều khiển mô hình thông qua Web Server và mạng Internet.
Phạm vi nghiên cứu
Xây dựng giao diện điều khiển mô hình thông qua Web Server của Siemens và
mạng Internet.
Tìm hiểu tổng quan về mô hình và các giao thức kết nối PLC với mạng Internet.
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu tài liệu.
Sử dụng kết quả thực nghiệm.
Vận dụng, kế thừa tài liệu tham khảo, Đồ án của các khóa trƣớc.
Tham khảo các ý kiến góp ý.
5. BỐ CỤC ĐỒ ÁN
Đồ án đƣợc thực hiện với các nội dung chủ yếu sau:
Chƣơng 1: Giới thiệu về PLC Simatic S7-1200.
Chƣơng 2: Giới thiệu về phần mềm TIA Portal.
Chƣơng 3: Web Server và mạng Internet.
Chƣơng 4: Thi công mô hình.
Mặc dù đã nỗ lực cố gắng trong quá trình thực hiện đồ án nhƣng do kiến thức
và thời gian có hạn nên không tránh khỏi những sai sót nhất định. Kính mong đƣợc sự
góp ý của các thầy cô và các bạn để đồ án đƣợc hoàn chỉnh hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Link up by aladinvt
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement