Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011370 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT

Đề tài: “Ảnh hưởng của các tỷ lệ phối trộn đến khả năng sinh khí của mẻ ủ yếm khí

kết hợp phân bò, thân bắp và bèo tai tượng” được thựu hiện nhằm mục tiêu đánh

giá khả năng sinh khí của các nguyên liệu phân bò, thân bắp, bèo tai tượng với các

tỷ lệ phối trộn khác nhau. Các nghiệm thức được bố trí ngẫu nhiên trong nhà thí

nghiệm, gồm 8 nghiệm thức: NT1 (100% phân bò), NT2 (nước mồi biogas), NT3

(100% thân bắp), NT4 (100% bèo tai tượng), NT5 (75% phân bò + 25% thân bắp),

NT6 (50% phân bò + 50% thân bắp), NT7 (75% phân bò + 25% bèo tai tượng),

NT8 (50% phân bò + 50% bèo tai tượng), các mẻ ủ được theo dõi trong 60 ngày.

Mỗi nghiệm thức được bố trí 3 lần lặp lại với bình ủ 21L trong điều kiện phòng thí

nghiệm.

Các yếu tố ảnh hưởng đến mẻ ủ như pH, nhiệt độ được theo dõi 3 ngày một lần; thể

tích khí cũng như thành phần khí được đo 3 ngày một lần; các thông số: TS, VS,

TKN, TP, COD, độ kiềm, Fecal coliform được phân tích đầu vào và đầu ra của mẻ

ủ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng lượng khí sinh ra của các nghiệm thức dao động

từ 63,17 L – 237,88 L. NT1 (100% phân bò) đạt 63,17 L; NT2 (nước mồi biogas)

chỉ sinh khí vào giai đoạn đầu, những ngày tiếp theo không sinh khí, NT3 (100%

thân bắp): 143,17 L; NT4 (100% bèo tai tượng): 237,88 L; NT5 (75% phân bò +

25% thân bắp): 106,35 L; NT6 (50% phân bò + 50% thân bắp): 198,55 L; NT7

(75% phân bò + 25% bèo tai tượng): 94,05 L; NT8 (50% phân bò + 50% bèo tai

tượng): 146,92 L. Thành phần %CH4 đạt trên 50% bắt đầu vào tuần thứ 3 và ổn

định đến tuần thứ 5.

Năng suất sinh khí của các nghiệm thức phối trộn đều cao hơn phân bò. Cụ thể là,

NT1 (100% phân bò): 195,572 L biogas/kgVS; NT2 (nước mồi biogas) khả năng

sinh khí rất thấp; NT3 (100% thân bắp): 525,024 L biogas/kgVS; NT4 (100% bèo

tai tượng): 570,455 L biogas/kgVS; NT5 (75% phân bò + 25% thân bắp): 288,211

L biogas/kgVS; NT6 (50% phân bò + 50% thân bắp): 378,19 L biogas/kgVS; NT7

(75% phân bò + 25% bèo tai tượng): 255,13 L biogas/kgVS; NT8 (50% phân bò +

50% bèo tai tượng): 268,4 L biogas/kgVS.

Trong quá trình vận hành mẻ ủ các yếu tố pH, nhiệt độ dao động trong khoảng

thích hợp của quá trình sinh methane. Các thông số TKN, TP, COD ở đầu ra của

mẻ ủ có giảm hơn so với đầu vào nhưng vẫn còn cao so với QCVN 40: 2011/

BTNMT cột B. Do đó lượng chất thải đầu ra được nghiên cứu thêm để làm nguồn

phân bón cho cây trồng và làm giảm ô nhiễm môi trường.

Từ khoá: biogas, tỷ lệ phối trộn, phân bò, thân bắp, bèo tai tượng, yếm khí.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement