Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1006635 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Kênh thông tin di động và các ảnh hưởng của kênh truyền đến tín hiệu.  Tổng quan hệ thống MIMO: Mô hình hệ thống và phân loại.  Mô hình kênh MIMO.  Nghiên cứu các giải thuật tách tín hiệu trong hệ thống MIMO:  Giải thuật: V-BLAST/ZF  Giải thuật: V-BLAST/LLSE  Giải thuật: V-BLAST/ZF/MAP.  Giải thuật: V-BLAST/LLSE/MAP.  Xây dựng chương trình mô phỏng kênh MIMO, và tách sóng MIMO-V-BLAST gồm: V-BLAST/ZF; V-BLAST/LLSE; V-BLAST/ZF/MAP; V-BLAST/LLSE/MAP.
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của ñề tài :
Cùng với sự phát triển của xã hội, xã hội hóa thông tin ñang
là nhu cầu cấp bách cần ñược ñáp ứng. Trong xã hội thông tin ñó nổi
bật nhất là thông tin di ñộng do tính linh hoạt, mềm dẻo, di ñộng, tiện
lợi của nó. Như vậy nhu cầu về sử dụng hệ thống thông tin di ñộng
ngày càng gia tăng ñiều này ñồng nghĩa với nhu cầu chiếm dụng tài
nguyên vô tuyến gia tăng. Nhưng do ñặc ñiểm của truyền dẫn vô
tuyến là tài nguyên hạn chế, chất lượng phụ thuộc nhiều vào môi
trường: ñịa hình, thời tiết... dẫn ñến làm hạn chế triển khai ñáp ứng
nhu cầu của xã hội của các nhà công nghiệp và dịch vụ viễn thông.
Trước mâu thuẫn này, ñặt ra bài toán cho các nhà khoa học và các
ngành công nghiệp có liên quan phải giải quyết. Chẳng hạn khi nói
ñến vấn ñề tài nguyên vô tuyến, chúng ñược giải quyết bằng các giải
pháp kỹ thuật, công nghệ như: FDMA, TDMA, SDMA, CDMA, sự
kết hợp giữa chúng ñã tìm mọi cách ñể khai thác triệt ñể tài nguyên ở
dạng thời gian, tần số, không gian, mã. Các các công nghệ thích ứng,
cấp phát tài nguyên ñộng, cơ chế ñiều khiển luồng, công nghệ IP,
máy thu phát thông minh, ....là những minh họa ñiển hình cho vấn
ñề này.
Hệ thống MIMO có thể tăng ñáng kể tốc ñộ truyền dữ liệu,
giảm BER, tăng vùng bao phủ hệ thống vô tuyến mà không cần tăng
công suất hay băng thông hệ thống. Bên cạnh việc tăng dung lượng,
kỹ thuật truyền dẫn ghép kênh không gian cho phép ñạt ñược tốc ñộ
cao nhờ truyền số liệu song song từ các ăng ten phát. Tại máy thu,
các luồng dữ liệu ñược tách ra thông qua các dãy ký tự kênh không
gian khác nhau, mặc dầu chúng ñược truyền ñi với cùng tần số.
Người ta ñã sử dụng các bộ tách hợp lý cực ñại có ñộ lợi phân tập
tối ña ñể ñạt ñược hiệu năng tối ưu, song ñộ phức tạp tăng theo
hàm số mũ cùng số lượng ăng ten của máy phát. Để dung hòa giữa
ñộ phức tạp và hiệu năng, một số cấu trúc bộ tách sóng dựa trên
BLAST (Bell Labs Layered Space Time) như D-BLAST (Diagonal
BLAST) ñã ñược áp dụng. Tuy ñạt ñược 90% dung lượng theo lý
thuyết Shanon, nhưng hệ thống sử dụng D-BLAST vẫn còn nhược
ñiểm là ñộ phức tạp cao , nên kỹ thuật V-BLAST (Vertical BLAST)
ñã ñược phát triển và ứng dụng tách sóng tín hiệu trong hệ thống
MIMO. Các quy tắc tách sóng như ML(Maximum Likelihood), MAP
( Maximum a posteriori probability),… là một giải pháp tách sóng tín
hiệu hứa hẹn cho hệ thống thông tin không dây băng rộng tương lai.
Đã có nhiều nghiên cứu kết hợp kỹ thuật V-BLAST với máy thu ZF
(Zero Forcing) trong kênh MIMO tạo thành giải thuật V-BLAST/ZF,
hay với MMSE (Minimum Mean Square Error) tạo thành giải thuật
V-BLAST/MMSE. Sự kết hợp các giải thuật tách sóng ở trên ñã nâng
cao hơn nữa hiệu năng của hệ thống MIMO. Tuy nhiên, việc nghiên
cứu dung hòa các giải thuật trên với quy tắc tách sóng nhằm cải thiện
chất lượng hệ thống MIMO vẫn còn là vấn ñề ñể nghiên cứu. Trên cơ
sở phân tích ở trên, ta chọn ñề tài Ứng dụng giải thuật V-BLAST
nhằm cải thiện chất lượng hệ thống MIMO là hợp lý nhất.
2. Mục ñích nghiên cứu :
Luận văn ñược thực hiện với mục ñích nghiên cứu các giải
thuật V-BLAST khác nhau nhằm cải thiện chất lượng hệ thống MIMO.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu :
Tập trung chính vào ñối tượng nghiên cứu là bộ tách sóng
MIMO V-BLAST trên cơ sở:
- Các ñặc tính của kênh truyền vô tuyến .
- Hệ thống MIMO .
- Kiến trúc V- BLAST.
- Các giải thuật tách sóng MIMO V-BLAST.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement