Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigia721
#1005779 Link tải luận văn miễn phí cho ae

TÓM TẮT
Trong xu thế công nghệ thông tin phát triển, việc sử dụng mạng Internet đã trở thành
một công việc không thể thiếu trong thời gian biểu hằng ngày của con người hiện đại. Có
rất nhiều thông tin được đưa lên mạng, từ thông tin cá nhân, đánh giá, nhận xét một dịch
vụ, sự kiện,...
Cuộc sống con người ngày càng bận rộn, chúng ta không thể đọc hết mọi thông tin
trên Internet để rút ra được một quyết định cho riêng mình. Do đó hệ tư vấn đang trở thành
xu hướng phát triển. Hệ tư vấn giúp con người tham khảo và ra quyết định dựa trên tập
hợp ý kiến, số liệu từ những kinh nghiệm của người đi trước.
Thấy được sự cần thiết và lợi ích của hệ tư vấn cũng như muốn khai thác nguồn
thông tin vô tận và vô giá của Internet, tác giả quyết định chọn đề tài “Kỹ thuật Matrix
Factorization trong xây dựng hệ tư vấn”.
Bên cạnh việc nghiên cứu lý thuyết, tác giả còn lập trình một phần mềm mẫu áp dụng
kỹ thuật trên để xây dựng một hệ tư vấn nhằm đánh giá và hỗ trợ người dùng chọn những
bộ phim mình nên xem (vì thời gian của chúng ta là có hạn và nguồn phim thì vô tận).
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ...............................................................................................1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .......................................................................................1
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: ...................................................................................1
1.3. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN:...........................................................................1
CHƯƠNG 2 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ...........................................................3
2.1. TỔNG QUAN VỀ HỆ TƯ VẤN........................................................................3
2.1.1. GIỚI THIỆU HỆ TƯ VẤN .........................................................................3
2.2. KIẾN TRÚC CƠ BẢN MỘT HỆ TƯ VẤN ......................................................5
2.3. MÔ TẢ BÀI TOÁN TƯ VẤN ...........................................................................6
2.4. PHÂN LOẠI HỆ TƯ VẤN ................................................................................8
2.4.1. PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN NỘI DUNG (CONTENT-BASED) ..........8
2.4.2. PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC CỘNG TÁC (COLLABORATIVE
FILTERING) ..........................................................................................................13
2.4.3. PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN NHÂN KHẨU HỌC (DEMOGRAPHIC
BASED) ..................................................................................................................18
2.4.4. PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN TRI THỨC (KNOWLEDGE-BASED)...20
2.4.5. PHƯƠNG PHÁP DỰA TRÊN CỘNG ĐỒNG (COMMUNITY-BASED)..
....................................................................................................................23
2.4.6. PHƯƠNG PHÁP LAI (HYBRID).............................................................25
2.4.7. VẤN ĐỀ RAMP-UP..................................................................................30
CHƯƠNG 3 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ...............................................................................32
3.1. MÔ HÌNH PHÂN RÃ MA TRẬN......................................................................32
3.2. CÁC THUẬT TOÁN HỌC (Learning Algorithms) ...........................................35
3.2.1. PHƯƠNG PHÁP GIẢM GRADIENT NGẪU NHIÊN (STOCHASTIC
GRADIENT DESCENT)........................................................................................35
3.2.2. PHƯƠNG PHÁP ALTERNATING LEAST SQUARE (ASL) ................37
3.3. HỆ SỐ BIAS........................................................................................................38
3.4. REGULARIZATION..........................................................................................39
3.5. PHÂN RÃ MA TRẬN KHÔNG ÂM (NMF).....................................................40
CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG ĐỀ NGHỊ.............................................................................42
4.1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG: .....................................................................................42
4.2. GIẢI THUẬT CHƯƠNG TRÌNH ......................................................................42
4.2.1. ĐẦU VÀO: ...................................................................................................42
4.2.2. ĐẦU RA:.......................................................................................................43
4.2.3. LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN:............................................................................43
CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ THÍ NGHIỆM .............................................................44
5.1. HIỆN THỰC .......................................................................................................44
5.1.1. GIỚI THIỆU ..............................................................................................44
5.2. MỘT SỐ THỬ NGHIỆM VÀ NHẬN XÉT VỀ THUẬT TOÁN ......................46
5.2.1. TẬP DỮ LIỆU: 10 Người dùng, 712 Hạng mục.......................................47
5.2.2. TẬP DỮ LIỆU: 50 Người dùng, 1084 Hạng mục.....................................51
5.2.3. TẬP DỮ LIỆU: 100 Người dùng, 1238 Hạng mục...................................54
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN...............................................................................................57
TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................................59
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Có thể nói rằng hiện nay có đủ mọi loại thông tin trên mạng internet; và với sự
giúp sức của các công cụ tìm kiếm thông tin hiện hữu, người ta có thể dễ dàng tìm thấy
những gì mà họ quan tâm. Mặt khác, do có quá nhiều thông tin, nên đã gây không ít khó
khăn, lúng túng cho việc định hướng chọn lựa hay ra quyết định từ phía người sử dụng
các thông tin trên. Các hệ tư vấn (recommendation systems) ra đời không nằm ngoài
mục đích hỗ trợ cho người dùng trong các lựa chọn và/hay ra quyết định.
Có nhiều hướng tiếp cận để xây dựng một hệ tư vấn. Tùy thuộc vào nguồn thông
tin có được, nhu cầu tư vấn thực tế, đặc thù riêng của dịch vụ tư vấn cần cung cấp, v.v…
mà mỗi hệ tư vấn sẽ có phương pháp và thuật toán phù hợp cho riêng mình. Kỹ thuật
phân rã ma trận (Matrix Factorization) là một trong số các kỹ thuật được sử dụng để xây
dựng một hệ tư vấn dựa trên các dữ liệu đánh giá. Kỹ thuật này được đánh giá cao nhờ
khả năng cải thiện độ chính xác của các thuật toán tư vấn khác, tính linh hoạt, thời gian
thực thi thấp, v.v...
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:
 Tìm hiểu các hệ tư vấn (recommendation systems).
 Tìm hiểu các khái niệm, phương pháp xây dựng 1 hệ tư vấn.
 Tìm hiểu kỹ thuật phân rã ma trận.
 Áp dụng phương pháp phân rã ma trận để xây dựng 1 hệ tư vấn về phim.
1.3. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN:
 Chương 1: Giới thiệu đề tài.
 Chương 2: Các nghiên cứu liên quan.
 Chương 3: Cơ sở lý thuyết.
 Chương 4: Hệ thống đề nghị.
 Chương 5: Hiện thực và thí nghiệm.
 Chương 6: Tổng kết.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement