Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004933 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đề mục Trang
Lời tựa ...............................................................................................................3
MỤC LỤC ..........................................................................................................4
GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN..................................................................................5
Vị trí, ý nghĩa, vai trò môn học.....................................................................5
Mục tiêu của môn học .................................................................................5
Mục tiêu thực hiện của môn học .................................................................5
Nội dung chính/các bài của mô đun ............................................................6
CÁC HÌNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN...................................7
LIỆT KÊ CÁC NGUỒN LỰC CẦN THIẾT CHO MÔ ĐUN .................................8
GỢI Ý CÁC NỘI DUNG CHO TỪNG BÀI .........................................................9
BÀI 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN...............................................................................9
BÀI 2. TRẠNG THÁI PHA................................................................................16
BÀI 3. ĐƢỜNG ỐNG DẪN KHÍ .......................................................................25
BÀI 4. LÀM SẠCH KHÍ.....................................................................................33
BÀI 5. CHẾ BIẾN KHÍ BẰNG PHƢƠNG PHÁP NGƢNG TỤ..........................43
BÀI 6. CHẾ BIẾN KHÍ BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHƢNG CẤT .......................50
BÀI 7. CÂN BẰNG VẬT CHẤT, CÂN BẰNG NHIỆT LƢỢNG .........................56
BÀI 8. CHUYỂN HÓA KHÍ TỰ NHIÊN VÀ KHÍ DẦU MỎ ................................65
NHỮNG GỢI Ý VỀ TÀI LIỆU PHÁT TAY........................................................80
ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI KIỂM TRA ....................................................81
BÀI KIỂM TRA MẪU ........................................................................................88
KẾ HOẠCH VÀ CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔ ĐUN......94
TÀI LIỆU THAM KHẢO....................................................................................96

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement