Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1001510 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Đánh giá tác động môi trường Mở rộng nhà máy sản xuất phân bón

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 1
1.1. Xuất xứ của dự án 1
1.2. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư 1
1.3. Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch có liên quan 2
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 2
2.1. Căn cứ pháp lý có liên quan 2
2.1.1. Căn cứ pháp lý lập báo cáo ĐTM 2
2.1.2. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án 3
2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 4
2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án và đơn vị tư vấn tự tạo lập 4
3. PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 5
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 6
4.1. Tổ chức thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 6
4.1.1. Chủ dự án 7
4.1.2. Đơn vị tư vấn 7
4.2. Danh sách và trình độ chuyên môn những người lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 7
CHƯƠNG I: MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 9
1.1. TÊN DỰ ÁN 9
1.2. CHỦ DỰ ÁN 9
1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 9
1.4. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 10
1.4.1. Mục tiêu của dự án 10
1.4.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án 11
1.4.2.1. Quy mô các hạng mục công trình chính 11
1.4.2.2. Quy mô các hạng mục công trình phụ trợ 11
1.4.3. Công nghệ sản xuất 13
1.4.3.1. Công nghệ sản xuất phân bón NPK 13
1.4.3.2. Công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ 14
1.4.3.3. Công nghệ sản xuất phân NPK nước 15
1.4.4. Danh mục máy móc, thiết bị 15
1.4.5. Nguyên, nhiên vật liệu và các chủng loại sản phẩm 17
1.4.5.1. Nguyên, nhiên vật liệu của dự án 17
1.4.5.2. Nhu cầu sử dụng nước 20
1.4.5.3. Nhu cầu sử dụng điện 21
1.4.5.4. Sản phẩm sản xuất (đầu ra) 21
1.4.6. Tiến độ thực hiện dự án 22
1.4.7. Vốn đầu tư 23
1.4.7.1. Tổng mức đầu tư 23
1.4.7.2. Nguồn vốn đầu tư 23
1.4.8. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 23
1.4.8.1. Tổ chức quản lý 23
1.4.8.2. Tổ chức sản xuất 23
1.4.8.3. Nhu cầu lao động 24
CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 25
2.1. ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 25
2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 25
2.1.1.1. Địa hình 25
2.1.1.2. Địa chất công trình 25
2.1.2. Điều kiện về khí tượng 25
2.1.2.1. Nhiệt độ không khí 26
2.1.2.2. Độ ẩm không khí 27
2.1.2.3. Lượng mưa 27
2.1.2.4. Tốc độ gió và hướng gió 28
2.1.2.5. Bức xạ mặt trời 29
2.1.2.6. Lượng bốc hơi 29
2.1.2.7. Độ bền vững khí quyển 30
2.1.3. Điều kiện thủy văn 30
2.1.4. Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý 31
2.1.4.1. Hiện trạng môi trường không khí 31
2.1.4.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước 34
2.1.4.3. Hiện trạng chất lượng môi trường đất 35
2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học 36
2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 36
2.2.1. Điều kiện về kinh tế 36
2.2.2. Điều kiện về xã hội 36
2.3. HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA KHU CÔNG NGHIỆP TÂN KIM 37
2.3.1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng 37
2.3.2. Tình hình hoạt động của 38
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 40
3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 40
3.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 40
3.1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 40
3.1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 47
3.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động của nhà máy 48
3.1.2.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 49
3.1.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 58
3.1.3. Tác động do các rủi ro, sự cố 61
3.1.3.1. Trong giai đoạn xây dựng 61
3.1.3.2. Trong giai đoạn hoạt động 62
3.2. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ 64
CHƯƠNG IV: BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 66
4.1 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU CÁC TÁC ĐỘNG XẤU DO DỰ ÁN GÂY RA 66
4.1.1 Trong giai đoạn xây dựng 66
4.1.1.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 67
4.1.1.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 67
4.1.1.3. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 68
4.1.1.4. Các biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 68
4.1.2 Trong giai đoạn vận hành 69
4.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 69
4.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 74
4.1.2.3. Các biện pháp quản lý chất thải rắn 78
4.1.2.4. Biện pháp giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 79
4.2 BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ 81
4.2.1 Trong giai đoạn xây dựng 81
4.2.1.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ 82
4.2.1.2 Biện pháp phòng chống tai nạn lao động 82
4.2.2 Trong giai đoạn vận hành 83
4.2.2.1 Biện pháp phòng chống cháy nổ 83
4.2.2.2 Tai nạn lao động, tai nạn giao thông 84
CHƯƠNG V: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 85
5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 85
5.2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 91
5.2.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí 92
5.2.1.1. Giám sát chất lượng môi trường không khí xung quanh 92
5.2.1.2. Giám sát chất lượng môi trường không khí tại khu vực sản xuất, giám sát môi trường lao động 92
5.2.1.3. Giám sát khí thải tại nguồn 92
5.2.2. Giám sát chất lượng nước thải 92
5.2.3. Quan trắc, giám sát các thành phần môi trường khác 93
5.2.4. Các biện pháp hỗ trợ trong chương trình giám sát chất lượng môi trường 93
CHƯƠNG VI: THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 94
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 95
1. KẾT LUẬN 95
2. KIẾN NGHỊ 96
3. CAM KẾT 96
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO 100
PHỤ LỤC 101

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement