Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Baran
#999114 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay Việt Nam đã là thành viên chính thức của tổ chức Thƣơng mại
Quốc tế (WTO), nền kinh tế đất nƣớc đã và đang phát triển rất nóng trong xu
thế mở cƣ̉ a hôị nhâp ̣ , lĩnh vực sản xuất kinh doanh đƣợc mở cửa hội nhập từ
cuối năm 2009. Doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ đã trở thành một bộ phận
quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam.
Theo kết quả điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê từ năm 2011
cho thấy, doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ (DNSXVVN) chiếm đếm 97,6%
tổng số doanh nghiệp trên cả nƣớc. Thêm vào đó tại thời điểm 31/12/2011 theo
số liệu thống kê của tổng cục thuế, về quy mô vốn số doanh nghiệp lớn chiếm
4,7% một con số khiêm tốn so với các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ là
95,3%. Chính vì vậy các DNSXVVN đã đóng góp đáng kể vào Tổng thu nhập
quốc dân, tạo công ăn việc làm huy động nguồn vốn trong và ngoài nƣớc cho
hoạt dộng sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên do sự
phát triển không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói
riêng, các khó khăn tiềm ẩn luôn thƣờng trực và ảnh hƣởng rất lớn đến hoạt động
của các doanh nghiệp đặc biệt là các DNSXVVN. Cuộc suy thoái toàn cầu mà
bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ vào năm 2008 đã lan rộng và ảnh
hƣởng đến hầy hết các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Đến năm
2014, cả nƣớc có khoảng 700.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập, song số còn
hoạt động chỉ hơn 400.000 đơn vị. Cuộc đại suy thoái này đã gây một sự khó
khăn chung cho toàn bộ nền kinh tế. Đứng trƣớc những sự biến động đó, các
DNSXVVN muốn trụ vững lại trên thị trƣờng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có
không ngừng cải tiến, không ngừng đổi mới và sáng tạo, để sản phẩm của mình
có thể đứng vững trên thị trƣờng. Từ những khó khăn chung của thị trƣờng,
Công ty CP Tƣ vấn đầu tƣ & Xây dựng Geotech Việt Nam là một doanh nghiệp
đƣợc đánh giá là một doanh nghiệp nhỏ trên thị trƣờng cũng phải hòa cùng với
xu thế đó. Áp lực của cạnh tranh trên thị trƣờng đòi hỏi công ty phải có một giải
pháp mới để có thể bám trị và tiếp tục phát triển.
Trong các phƣơng pháp đó, quản trị tinh gọn là một công cụ hiệu quả giúp
các DNSXVVN loại bỏ tối đa các loại lãng phí từ đó làm giảm chi phí sản xuất,
nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và dịnh vụ cung cấp
tới khách hàng, từ đó nâng cao hiệu quả canh trạnh của doanh nghiệp trên thị
trƣờng. Điều này rất phù hợp với điều kiện hoạt động của các DNSXVVN cũng
nhƣ hoàn cảnh kinh tế hiện nay. Công ty CP Tƣ vấn đầu tƣ & Xây dựng Geotech
Việt Nam đƣợc thành lập và hoạt động đƣợc 10 năm,
Các công cụ áp dụng trong quản trị tinh gọn. Ngƣời nghiên cứu nhận
thấy sự cần thiết phải áp dụng 5S và các công cụ khác để xây dựng hệ thống
sản xuất tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam trƣớc tiên. Hiện tại Công ty
CP Tƣ vấn đầu tƣ & Xây dựng Geotech Việt Nam chƣa áp dụng quản trị tinh
gọn trong hệ thống sản xuất. Trƣớc thực tế đó ngƣời nghiên cứu, đề xuất đề
tài: “Xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn” tại Công ty CP Tƣ vấn đầu tƣ &
Xây dựng Geotech Việt Nam qua đó góp phần tích thực trạng của hoạt động
sản xuất kinh doanh, tìm ra những quy trình, hệ thống sản xuất, hoạt động gây
lãng phí và nguyên nhân dẫn đến các lãng phí đó, để từ đó đƣa ra đƣợc giải
pháp, hệ tƣ tƣởng loại bỏ lãng phí, một hệ thống sản xuất kinh doanh tinh
gọn, ổn định, tạo cơ sở cải tiến liên tục, giảm thiểu, loại bỏ lãng phí biến động
trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của công
ty, giúp công ty có thể đứng vững và phát triển trƣớc sự cạnh tranh ngày càng
quyết liệt của thị trƣờng, cũng nhƣ nền kinh tế nhiều biến động hiện nay.
Trƣớc thực tế đó, ngƣời nghiên cứu đã đề xuất “ Xây dựng hệ thống sản xuất
tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình và đặt ra
câu hỏi “Làm thế nào áp dụng quản trị tinh gọn và các công cụ 5S, Kaizen, Quản
lý trực quan….“. Để nâng cao hiệu quả trong hệ thống sản xuất của công ty đƣợc
tốt hơn.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
a. Mục đích nghiên cứu:
Quản trị tinh gọn là một công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp phát
triển bền vững hơn. Hiện nay, phƣơng pháp này đƣợc coi là toàn diện nhất
trong việc loại bỏ lãng phí, định hƣớng sản xuất dựa trên góc nhìn của khách
hàng nhằm thỏa mãn tối đa các nhu cầu mà khách hàng mong muốn. Vì vậy,
bài nghiên cứu đƣợc thực hiện với mục đích đƣa phƣơng pháp này áp dụng
một cách chuẩn tắc và phù hợp nhằm nâng cao hiểu quả kinh doanh tại Công
ty Geotech Việt Nam. Trƣớc tiên, nghiên cứu trình bày tổng quan lý thuyết về
quản trị tinh gọn: Khái niệm, đặc điểm và cách thức áp dụng để ngƣời xem có
cái nhìn cơ bản về phƣơng pháp này. Sau đó, khảo sát thực trạng áp dụng các
công cụ quản trị tinh gọn tại công ty để phân tích tìm ra những vấn đề chƣa
tinh gọn còn tồn tại trong hoạt động của công ty. Từ đó tìm ra nguyên nhân và
đề xuất mô hình và giải pháp cụ thể và hoàn thiện để áp dụng xây dựng hệ
thống sản xuất tinh gọn trong dây chuyền sản xuất tại Công ty Geotech Việt
Nam nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trƣớc tình hình đổi
mới ngày càng sâu và rộng hòa nhập với quốc tế.
b. Nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn nhƣ sau:
Hệ thống hóa, cập nhập kiến thức lý luận quản trị tinh gọn, trên cơ sở đó
phát triển, áp dụng vào Công ty Geotech Việt Nam.
Vận dụng lý luận vào phân tích, đánh giá hiệu quả việc áp dụng công cụ
quản trị tinh gọn để xây dựng hệ thống sản xuất tại Công ty Geotech Việt Nam.
Từ lý luận vào phân tích dây chuyền sản xuất thực tiễn, đề tài hƣớng đến
đề xuất mô hình, giải pháp cụ thể và tối ƣu để hoàn thiện việc áp dụng quản
trị tinh gọn nhằm nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Geotech Việt Nam.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
a. Đối tƣợng nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu những lý luận và thực tiễn việc áp dụng quản trị
tinh gọn nhằm nâng cao dây chuyền sản xuất của Công ty, hoạt động sản xuất
kinh doanh.
b. Phạm vi nghiên cứu:
- Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực
trạng áp dụng quản trị tinh gọn và đề xuất xây dựng hệ thống sản xuất
tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam.
- Phạm vi thời gian: Đề tài sử dụng số liệu thông kê, báo cáo của Công ty
Geotech Việt Nam trong 3 năm 2012, 2013 và 2014. Đề xuất giải pháp
xây dựng hệ thống sản xuất tinh gọn tại Công ty Geotech Việt Nam.
4. Những đóng góp của luận văn:
- Qua việc lựa chọn nghiên cứu cụ thể tại doanh nghiệp, ngƣời nghiên
cứu đã phân tích đánh giá tình hình sản xuất và chỉ ra một số nguyên
nhân chính ảnh hƣởng đến xây dựng hệ thống sản xuất và hoạt động
kinh doanh của DN, đồng thời cũng đã mạnh dạn đề xuất một số giải
pháp khắc phục. Ngƣời nghiên cứu hy vọng rằng sẽ đóng góp một
phần nhỏ vào việc xây dựng một hệ thống sản xuất tinh gọn tại DN và
một số vấn đề cần giải quyết, thực hiện cải tiến.
- Bài nghiên cứu phân tích một đối tƣợng cụ thể, do đó có tinh thực tiện cao
tại DN.
5. Kết cấu Luận văn
Luận văn chia làm IV chƣơng:
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ
LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TINH GỌN.
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
CHƢƠNG 3: CƠ SỞ XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH
GỌN TẠI CÔNG TY GEOTECH VIỆT NAM.
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG HỆ THỐNG SẢN XUẤT TINH
GỌN TẠI CÔNG TY GEOTECH VIỆT NAM.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By download79
#1018585 Thân gửi Admin.

Hiện tại cá nhân tui đang rất quan tâm nội dung xây dựng hệ thống sản xuất tinh gon tại công ty GEOTECH VN. Rất mong Admin hỗ trợ cho phép download để tham khảo.

Thank nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1019740 mình tải ngon mà.. bấm vào link ở bài viết trên cùng đi.

hay
copy link sau cho vào trình duyệt. nếu gặp lỗi gì thì copy lỗi đó lên đây
Mã: Chọn tất cảhttp://cloud.liketly.com/Dgu67srB6AEq7Gz/geo%20tech.pdf
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement