Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By love_story_0880
#999098 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TINH GỌN................... 4
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ........................................................... 4
1.2 Cơ sở lý luận về quản trị tinh gọn......................................................... 8
1.2.1 Khái niệm....................................................................................... 8
1.2.2 Mục tiêu của quản trị tinh gọn ..................................................... 13
1.2.3 Các công cụ và phƣơng pháp trong quản trị tinh gọn.................. 14
1.2.4 Các đặc điểm của phƣơng pháp quản trị tinh gọn ....................... 21
1.3. Thiết kế nghiên cứu: .......................................................................... 28
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................ 29
2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu: .................................................................. 29
2.2 Phƣơng pháp lập bảng khảo sát: ......................................................... 31
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƢU CHÍNH VIETTEL........................... 33
3.1 Giới thiệu về Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel...................... 33
3.1.1 Tổng quan về Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel.............. 33
3.2 Thực trạng áp dụng các công cụ quản trị tinh gọn trong hoạt động kinh
doanh tại Tổng công ty cổ phần bƣu chính Viettel................................... 43
3.2.1 Hoạt động 5S:............................................................................... 43
3.2.2 Hoạt động Kaizen......................................................................... 50
3.2.3 Hoạt động quản lý trực quan........................................................ 53
3.3. Phân tích các kết quả điều tra ............................................................ 54
3.3.1 Phƣơng pháp lập bảng khảo sát ................................................... 54
3.3.2 Phân tích kết quả điều tra............................................................. 57
3.3.3 Đánh giá kết quả phân tích khảo sát: ........................................... 67
3.4 Những nguyên nhân cản trở hiệu quả việc áp dụng quản trị tinh gọn tại
Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel.................................................. 69
3.4.1 Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả việc áp dụng quản
trị tinh gọn............................................................................................. 69
CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO ỨNG DỤNG
QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƢU CHÍNH
VIETTEL ....................................................................................................... 78
4.1. Quan điểm, chiến lƣợc, mục tiêu phát triển của Tổng công ty Cổ phần
Bƣu chính Viettel đến năm 2020 .............................................................. 78
4.2 Một số giải pháp ứng dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh tại Tổng Công ty Cổ phần Bƣu chính Viettel ....... 78
4.2.1 Doanh nghiệp cần hoạch định chiến lƣợc dài hạn cho việc áp
dụng QTTG ........................................................................................... 79
4.2.2 Cần có sự cam kết lâu dài từ ban lãnh đạo trong việc áp dụng
QTTG .................................................................................................... 79
4.2.3 Mời các chuyên gia hỗ trợ: .......................................................... 80
4.2.4 Tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia của ngƣời lao động: ............ 81
4.2.5 Hoạt động đào tạo cần đƣợc chú trọng: ....................................... 83
4.2.6 Chính sách khuyến khích, khen thƣởng:...................................... 85
4.3 Đề xuất mô hình áp dụng quản trị tinh gọn tại Tổng công ty cổ phần
Bƣu chính Viettel ...................................................................................... 86
KẾT LUẬN .................................................................................................... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 93
PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Sứ mạng của Viettel là “Sáng tạo để phục vụ con ngƣời” với triết lý
kinh doanh “coi mỗi khách hàng là một con ngƣời – một cá thể riêng biệt,
cần đƣợc tôn trọng, quan tâm và lắng nghe, thấu hiểu và phục vụ một
cách riêng biệt; Liên tục đổi mới, cùng với khách hàng sáng tạo ra các
sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo; Nền tảng cho một doanh nghiệp
phát triển là xã hội. VIETTEL cam kết tái đầu tƣ lại cho xã hội thông
qua việc gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã
hội, hoạt động nhân đạo” đẵ khẳng định đƣợc vị thế là doanh nghiệp hàng
đầu tại Việt Nam và có tên tuổi trên thế giới. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc
liệt của thị trƣờng đòi hỏi Viettel phải không ngừng cải tiến, không ngừng đổi
mới, sáng tạo và sáng tạo hơn nữa.
Với mục đích không ngừng sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả
hơn nữa trong kinh doanh. Sau thời gian đƣợc học Chƣơng trình Thạc sĩ Quản
trị Công nghệ và phát triển doanh nghiệp, tui nhận thấy có rất nhiều phƣơng
pháp, công cụ giúp các doanh nghiệp cải tiến sản xuất, giảm thiểu chi phí và
nâng cao lợi nhuận. tui nhận thấy quản trị tinh gọn là một công cụ hiệu quả
giúp các doanh nghiệp loại bỏ tối đa các loại lãng phí, từ đó nâng cao hiệu
quả hoạt động, nâng cao chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ cung cấp tới khách
hàng. Đã có rất nhiều các doanh nghiệp và trên thế giới, đặc biệt tại Nhật Bản,
đã áp dụng quản trị tinh gọn từ khá lâu và đạt nhiều thành công lớn, góp phần
phát triển doanh nghiệp.
Với thâm niên hơn 13 năm công tác tại Tổng công ty cổ phần Bƣu chính
Viettel – Tập đoàn Viễn Thông Quân đội, tui nhận thấy Viettel cũng đã áp dụng
quản trị tinh gọn, tuy nhiên chƣa hệ thống lại và áp dụng triệt để quản trị tinh
gọn, do vậy hiệu quả còn rất hạn chế. Trƣớc thực tế đó, tui đã nghiên cứu luận
văn: “Ứng dụng quản trị tinh gọn tại Tổng công ty cổ phần Bƣu chính
Viettel” qua đó góp phần phân tích thực trạng ứng dụng quản trị tinh gọn vào
hoạt động kinh doanh, tìm ra những quy trình, hoạt động đang gây ra lãng phí và
nguyên nhân của nó, để từ đó trả lời câu hỏi “Làm thế nào để ứng dụng quản
trị tinh gọn hiệu quả hơn tại Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel” giúp
Tổng công ty có thể đứng vững và phát triển trƣớc sự cạnh tranh ngày càng
quyết liệt của thị trƣờng, cũng nhƣ nền kinh tế nhiều biến động hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
Nghiên cứu ứng dụng Lean management trong Tổng Công ty Cổ phần
Bƣu chính Viettel nhằm mục đích đƣa ra đƣợc giải pháp áp dụng Quản trị tinh
gọn nhằm nâng cao hiệu quả việc ứng dụng quản trị tinh gọn trong hoạt động
kinh doanh của Tổng công ty.
Nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn nhƣ sau:
Một là, nghiên cứu, cập nhật và hệ thống hóa các kiến thức về quản trị
tinh gọn qua đó trình bày đƣợc mô hình quản trị tinh gọn phù hợp áp dụng tại
Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel.
Hai là, vận dụng lý luận vào phân tích, đánh giá hiệu quả việc ứng dụng
quản trị tinh gọn của Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel.
Ba là, từ lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, luận văn hƣớng tới việc ứng
dụng quản trị tinh gọn đề xuất các giải pháp mới và hoàn thiện các giải pháp hiện
có nhằm ứng dụng quản trị tinh gọn tốt hơn để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel trong những năm tới.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu ứng dụng quản trị tinh gọn
vào doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mà cụ thể là Tổng công ty cổ phần Bƣu
chính Viettel.
Phạm vi nghiên cứu:
3.1. Phạm vi về không gian: Luận văn nghiêu cứu tập trung điển hình tại
Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel.
3.2. Phạm vi về nội dung: Đề tài nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng
hoạt động và đề xuất giải pháp ứng dụng quản trị tinh gọn tại Tổng công ty cổ
phần Bƣu chính Viettel.
3.3. Phạm vi về thời gian: Luận văn lấy số liệu thống kê, báo cáo của Bƣu
chính Viettel trong 4 năm 2010, 2011, 2012 và 2013. Đề xuất một số giải
pháp ứng dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh
doanh của Tổng công ty hƣớng tới năm 2020.
4. Kết cấu luận văn:
Luận văn đƣợc chia thành 6 phần:
Phần 1: Lời mở đầu
Phần 2: Cơ sở lý luận về quản trị tinh gọn
Phần 3: Phƣơng pháp nghiên cứu
Phần 4: Thực trạng ứng dụng quản trị tinh gọn tại Tổng công ty cổ
phần Bƣu chính Viettel.
Phần 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao ứng dụng Quản trị tinh gọn tại
Tổng công ty cổ phần Bƣu chính Viettel.
Phần 6: Kết luận

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By nguyenthuhuong0808
#1021004
love_story_0880 đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Ứng dụng quản trị tinh gọn tại Tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý (Chuyên nghành thí điểm)
Nhà xuất bản:ĐHKT
Ngày:2015
Miêu tả:92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành thí điểm) -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015
Link tải Free download cho anh em kết nối:
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho


Bạn đăng lên cho mình xin nhé!
Mình Thank nhiều! :)
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021019 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement