Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cuingoxaydung07cx6
#999096 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤCLỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT............................................................................. i
DANH MỤC HÌNH VẼ....................................................................................ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU .............................................................................iii
MỞ ĐẦU........................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TINH GỌN ................................................................. 5
1.1Tổng quan tình hình nghiên cứu ............................................................ 5
1.2 Cơ sở lý luận về quản trị tinh gọn......................................................... 9
1.2.1 Khái niệm ....................................................................................... 9
1.2.2 Mục tiêu của quản trị tinh gọn..................................................... 13
1.2.3 Các công cụ và phương pháp trong quản trị tinh gọn................. 14
1.2.4 Các đặc điểm của phương pháp quản trị tinh gọn ...................... 21
1.3 Lợi ích của việc áp dụng quản trị tinh gọn vào hoạt động kinh doanh..... 28
1.3.1 Mối liên hệ giữa tư duy quản trị tinh gọn và hiệu quả kinh doanh:.. 28
1.3.2 Lợi ích đạt được khi doanh nghiệp áp dụng quản trị tinh gọn.... 29
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................ 31
2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu: ................................................................... 31
2.2 Phƣơng pháp lập bảng khảo sát: ......................................................... 33
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG VIỆC ÁP DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI
CÔNG TY TECAPRO-IT............................................................................... 36
3.1 Giới thiệu về Công ty Tecapro-IT....................................................... 36
3.1.1 Tổng quan về Công ty Tecapro-IT............................................... 36
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty .............................. 36
3.1.3 Sản phẩm và dịch vụ của công ty................................................. 41
3.1.4 Cơ cấu tổ chức ............................................................................. 41
3.1.5 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 2011 đến 2013.. 44
3.2 Thực trạng việc áp dụng các công cụ quản trị tinh gọn trong hoạt động
kinh doanh tại Công ty Tecapro-IT........................................................... 47
3.2.1 Hoạt động 5S: .............................................................................. 47
3.2.2 Hoạt động Kaizen: ....................................................................... 52
3.2.3Hoạt động quản lý trực quan ........................................................ 54
3.2.4 Đánh giá hoạt động quản trị tinh gọn tại Công ty Tecapro-IT:.. 56
3.3. Phân tích các kết quả điều tra ............................................................ 56
3.3.1 Phương pháp lập bảng khảo sát:................................................. 56
3.3.2 Phân tích kết quả điều tra............................................................ 58
3.3.3 Đánh giá kết quả phân tích khảo sát: .......................................... 68
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH ÁP
DỤNG QUẢN TRỊ TINH GỌN TẠI CÔNG TY TECAPRO-IT.................. 70
4.1 Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến hiệu quả việc áp dụng quản trị
tinh gọn vào hoạt động kinh doanh tại Công ty Tecapro-IT..................... 70
4.1.1 Nhân viên chưa nhận biết được lợi ích của QTTG với bản thân 73
4.1.2Thiếu các chương trình đào tạo bài bản về QTTG cho nhân viên: ... 74
4.1.3 Phương pháp đào tạo QTTG chưa phù hợp:............................... 74
4.1.4 Doanh nghiệp chưa xây dựng được quy trình thực hiện công việc chi
tiết:......................................................................................................... 75
4.1.5Doanh nghiệp chưa xây dựng được tiêu chí đánh giá công việc: 76
4.1.6 Ban lãnh đạo đánh giá không cao vai trò của nhân viên:........... 76
4.1.7 Thiếu sự hỗ trợ của chuyên gia.................................................... 76
4.1.8 Chưa có sự cam kết lâu dài từ ban lãnh đạo trong việc áp
dụng QTTG: ......................................................................................... 77
4.1.9 Doanh nghiệp chưa có sự ưu tiên cho QTTG trong chiến lược
phát triển:.............................................................................................. 77

4.2 Đề xuất giải pháp áp dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh tại Công ty Tecapro-IT.......................................... 78
4.2.1Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2020 ............................ 78
4.2.2 Đề xuất mô hình áp dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu
quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tecapro-IT .............................. 78
4.2.3 Đề xuất một số giải pháp áp dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Tecapro-IT................ 81
KẾT LUẬN..................................................................................................... 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 92

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, cạnh tranh đã dần trở thành một xu thế tất yếu trong nền
kinh tế thị trƣờng, doanh nghiệp luôn luôn phải đối mặt với những sức ép từ
đối thủ cạnh tranh và từ khách hàng về chất lƣợng, giá cả, giao hàng đúng
hạnvà từ lợi nhuận, chỉ những doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả mới có thể
đứng vững trên thị trƣờng, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong
và ngoài nƣớc. Tất cả những biến động về chi phí, năng suất, chất lƣợng là do
các biến động đầu vào của hệ thống sản xuất nhƣ biến động về nhân sự, biến
động trong quá trình tạo sản phẩm, biến động về nguyên vật liệu, biến động
về máy móc thiết bị, môi trƣờng…. Nhƣng quan trọng là doanh nghiệp đã có
những công cụ nào để giảm thiểu những biến động này hay chƣa? Đôi khi
doanh nghiệp cố gắng giao hàng đúng hạn nhƣng khi nhìn lại thì giật mình vì
lƣợng tồn kho quá nhiều. hay khi trong công ty,mọi ngƣời rất bận rộn và
mệt mỏi khi phải giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày trong sản xuất
kinh doanh, nhƣng kết quả đem lại lại không nhƣ mong đợi.
Kết quả từ một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu doanh nghiệp Lean
(Lean Enterprise Research Center) của Anh quốc chỉ ra rằng: trong một công
ty sản xuất đặc trƣng thì:
+Hoạt động tạo ra giá trị tăng thêm là 5%
+Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm là 60%
+Hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm nhƣng cần thiết là 35%
———————————————————————-
Tổng các hoạt động là 100%
Khách hàng chỉ trả cho doanh nghiệp các hoạt động tăng thêm giá trị
(5%) thôi. Đây là lý do tại sao nhân viên rất bận nhƣng không hiệu quả.
Quản trị tinh gọn với các công cụ hữu hiệu sẽ giúp doanh nghiệp xác
định và giảm thiểu các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm. Nó sẽ tạo ra
trong doanh nghiệp một hệ tƣ tƣởng loại bỏ lãng phí, một hệ thống sản xuất
kinh doanh tinh gọn, ổn định, tạo cơ sở cho cải tiến liên tục, giảm thiểu, loại
bỏ lãng phí, biến động trong sản xuất.
Qua quá trình làm việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và
Truyền thông - Tecapro (Tecapro-IT), em nhận thấy công ty cũng đã từng bƣớc
tạo lập và dần nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trƣờng. Công ty
cũng đã áp dụng các công cụ hỗ trợ quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh nhƣ: hệ thống ISO 9001-2008, phần mềm quản trị doanh
nghiệp, một số công cụ quản trị tinh gọn nhƣ 5S, Quản trị trực quan, Cải tiến
liên tục ngay từ khi cổ phần hóa doanh nghiệp. Tuy nhiên hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, các phƣơng pháp quản lý
chƣa đƣợc thực hiện đồng bộ và hiệu quả dẫn đến gây lãng phí, điều này ảnh
hƣởng rất nhiều đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Trƣớc thực tế đó, em đã nghiên cứu và đề xuất đề tài: “Ứng dụng quản
trị tinh gọn tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông –
Tecapro (Tecapro-IT)”làm đề tài nghiên cứu của mình và đặt ra câu hỏi
“Làm thế nào để áp dụng quản trị tinh gọn có hiệu quả tốt hơn tại Công
ty Tecapro-IT ?”
Trả lời cho câu hỏi trên sẽ đƣợc trình bày trong báo cáo kết quả nghiên
cứu của luận văn, qua đó góp phần phân tích thực trạng áp dụng các công cụ
quản trị tinh gọn tại công ty, tìm ra những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân
của nó, để từ đó đƣa ra đƣợc mô hình và giải pháp tối ƣu để áp dụng quản trị
tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, giúp
công ty có thể đứng vững trƣớc sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của thị
trƣờng cũng nhƣ trong nền kinh tế nhiều biến động hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:
a. Mục đích nghiên cứu:
Quản trị tinh gọn là một công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp phát
triển vững chắc hơn.Hiện nay, phƣơng pháp này đƣợc coi là toàn diện nhất
trong việc loại bỏ lãng phí, định hƣớng sản xuất dựa trên góc nhìn của khách
hàng nhằm thỏa mãn tối đa các nhu cầu mà khách hàng mong muốn. Vì vậy,
bài nghiên cứu đƣợc thực hiện với mục đích đƣa phƣơng pháp này áp dụng
một cách chuẩn tắc và phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công
ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Truyền thông - Tecapro. Trƣớc tiên,
nghiên cứu trình bày tổng quan lý thuyết về quản trị tinh gọn: khái niệm, đặc
điểm, và cách thức áp dụng để ngƣời xem có cái nhìn cơ bản về phƣơng pháp
này. Sau đó,khảo sát thực trạng áp dụng các công cụ quản trị tinh gọn tại công
ty để phân tích và tìm ra những vấn đề chƣa tinh gọn còn tồn tại trong hoạt
động của Công ty. Từ đó có thể phân tích nguyên nhân và đề xuất mô hình và
giải pháp cụ thể và hoàn thiện để áp dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tecapro-IT.
b. Nhiệm vụ đặt ra đối với luận văn như sau:
Hệ thống hóa, cập nhật các kiến thức lý luận về quản trị tinh gọn, trên cơ
sở đó phát triển và vận dụng cho trƣờng hợp của Công ty Tecapro-IT.
Vận dụng lý luận vào phân tích, đánh giá hiệu quả việc áp dụng các công
cụ quản trị tinh gọn tại công ty Tecapro-IT thông qua khảo sát thực tế.
Từ lý luận và kết quả phân tích thực tiễn, đề tài hƣớng tới đề xuất mô
hình và giải pháp cụ thể và tối ƣu để hoàn thiện việc áp dụng quản trị tinh gọn
nhằm nâng cao hiệu quả họat động sản xuất kinh doanh của Công ty Tecapro
IT.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
a. Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu những lý luận và thực tiễn việc áp dụng quản trị
tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần
Công nghệ thông tin và Truyền thông - Tecapro.
b. Phạm vi nghiên cứu:
 Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực
trạng áp dụng quản trị tinh gọn và đề xuất giải pháp hoàn thiện áp dụng quản
trị tinh gọn tại Công ty Tecapro-IT.
 Phạm vi về thời gian: Đề tài tài sử dụng số liệu thống kê, báo cáo của
Công ty Tecapro-IT trong 3 năm 2011, 2012 và 2013. Đề xuất một số giải
pháp hoàn thiệnáp dụng quản trị tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh của công ty trong thời gian tới.
4. Những đóng góp của luận văn
Đây là nghiên cứu phân tích, đánh giá về tình hình áp dụng QTTG cụ
thể tại một doanh nghiệp thƣơng mại và dịch vụ.
Bài nghiên cứu tập trung phân tích một đối tƣợng cụ thể, do đó có tính
thực tiễn cao.
5. Kết cấu luận văn:
Luận văn đƣợc chia thành 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về quản trị
tinh gọn.
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu.
Chƣơng 3: Thực trạng việc áp dụng quản trị tinh gọn tại Công ty
Tecapro-IT.
Chƣơng 4: Phân tích nguyên nhân và đề xuất mô hình áp dụng quản trị
tinh gọn tại Công ty Tecapro-IT.
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN TRỊ TINH GỌN
1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu
Khái niệm quản trị tinh gọn đã đƣợc hình thành từ cách đây rất lâu,
nhƣng chỉ từ khi Toyota bắt đầu áp dụng và biến nó thành một công cụ thần
kỳ đƣa nhà sản xuất ô tô này lên vị trí hàng đầu thế giới và khẳng định phong
cách riêng của mình bằng hệ thống sản xuất Toyota (TPS), phƣơng pháp quản
trị này mới bắt đầu đƣợc quan tâm nghiên cứu nhiều hơn. Quản trị tinh gọn
có thể đƣợc hiểu đơn giản là phƣơng pháp quản lý, kiểm soát nhằm loại bỏ
các tối đa lãng phí trong quá trình sản xuất thông qua việc áp dụng các công
cụ nhƣ: 5S, Kaizen, Quản lý trực quan … Dƣới đây là một số nghiên cứu
đáng chú ý mà em đã tìm hiểu:
Jens J. Dahlgaard,Su Mi Dahlgaard-Park, "Sản xuất tinh gọn, 6 sigma,
quản lý chất lượng toàn diện và văn hóa DN", (Lean production, six sigma
quality, TQM and company culture), 2006. Nghiên cứu cho thấy triết lý sản xuất
tinh gọn và 6 sigma cơ bản giống nhau, có chung nguồn gốc, quản lí chất lƣợng
tổng thể (TQM) Nhật Bản. Bên cạnh đó, tác giả còn khẳng định sản xuất tinh
gọn và 6 sigma là các công cụ mới thay thế cho TQM, đồng thời tác giả cũng chỉ
ra rằng đôi khi tập trung quá nhiều vào công cụ đào tạo con ngƣời mà bỏ qua ý
thức, hiểu biết của họ.
Michael A. Lewis, ―Sản xuất tinhgọn và lợi thế cạnh tranh bền vững”,
(Lean production and sustainable competitive advantage), 2000. Với nghiên
cứu này, tác giả phân tích chi tiết sản xuất tinh gọn, 6 sigma, TQM. Đồng thời
đi sâu vào ba trƣờng hợp cụ thể để kết luận rằng sản xuất tinh gọn góp phần
nâng cao lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp, và tác giả cũng đƣa
ra một số đề xuất cho các nghiên cứu sau này.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By download79
#1018611 Thân gửi Admin.

Hiện tại cá nhân tui đang rất quan tâm nội dung xây dựng hệ thống sản xuất tinh gon tại công ty GEOTECH VN. Rất mong Admin hỗ trợ cho phép download để tham khảo.

Thank nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1018621 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement