Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#988954 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Phòng Hệ thống thông tin Địa lý
2
1 Giới thiệu ArcMap ...................................................................................................... 5
1.1 Các khái niệm cơ bản trong ArcMap .................................................................. 5
1.2 Khởi động ArcMap ............................................................................................. 6
1.3 Mở bản đồ ........................................................................................................... 8
1.4 Table of contents (TOC) ..................................................................................... 9
1.5 Data View và Layout View............................................................................... 10
1.6 Xem bản đồ ....................................................................................................... 11
1.7 Sử dụng Bookmarks .......................................................................................... 12
1.8 Cửa sổ phóng đại và cửa sổ tổng quát............................................................... 14
1.9 Tìm kiếm thông tin trên bản đồ......................................................................... 15
2 Tạo bản đồ................................................................................................................. 20
2.1 Tạo bản đồ......................................................................................................... 20
2.2 Thêm dữ liệu kiểu Coverage, Shapefile, Geodatabase...................................... 23
2.3 Thêm bản vẽ CAD............................................................................................. 23
2.4 Đăng ký tọa độ cho file CAD............................................................................ 24
2.5 Thêm dữ liệu bề mặt (TIN) ............................................................................... 27
2.6 Thêm dữ liệu dạng tọa độ X,Y vào bản đồ ....................................................... 27
2.7 Hệ trục tọa độ .................................................................................................... 28
3 Quản lý các layer....................................................................................................... 30
3.1 Thay đổi dòng mô tả layer................................................................................. 32
3.2 Copy layer ......................................................................................................... 34
3.3 Xóa layer trên bản đồ ........................................................................................ 35
3.4 Nhóm layer........................................................................................................ 36
3.5 Hiển thị thuộc tính của layer ............................................................................. 38
3.6 Hiển thị layer trong một giới hạn tỉ lệ............................................................... 39
3.7 Sử dụng data frame trong tổ chức các layer...................................................... 40
3.8 Lưu lại một layer trên đĩa.................................................................................. 41
3.9 Sửa chữa liên kết bị hỏng của dữ liệu ............................................................... 41
4 Soạn thảo dữ liệu đồ họa ........................................................................................... 42
4.1 Thanh công cụ Editor ........................................................................................ 43
4.2 Khởi động Edit .................................................................................................. 43
4.3 Môi trường truy bắt đối tượng........................................................................... 43
4.4 Chọn đối tượng.................................................................................................. 47
4.5 Dịch chuyển đối tượng...................................................................................... 47
4.6 Xóa đối tượng.................................................................................................... 48
4.7 Copy và paste đối tượng.................................................................................... 49
4.8 Tạo đối tượng mới............................................................................................. 49
4.9 Tạo đối tượng từ đối tượng khác....................................................................... 56
4.10 Chỉnh sửa đối tượng có sẳn............................................................................... 59
4.11 Chỉnh sửa thuộc tính ......................................................................................... 64
5 Thể hiện ký hiệu các đối tượng bản đồ ..................................................................... 65
5.1 Trình bày bản đồ ............................................................................................... 65
5.2 Hiển thị tất cả các đối tượng theo một ký hiệu ................................................. 70
5.3 Hiển thị đối tượng theo loại .............................................................................. 71
5.4 Quản lý loại đối tượng....................................................................................... 74
5.5 Các phương pháp lập bản đồ dữ liệu định lượng .............................................. 75
5.6 Lược đồ phân loại chuẩn ................................................................................... 75
5.7 Hiển thị đối tượng bằng định lượng như số đếm hay số lượng....................... 76
5.8 Hiển thị đối tượng theo nhiều dữ liệu thuộc tính .............................................. 77
5.9 Hiển thị đối tượng bằng biểu đồ........................................................................ 78
5.10 Sử dụng bộ ký hiệu của layer khác ................................................................... 78
6 Hiển thị nhãn bản đồ với text và graphic .................................................................. 79
6.1 Vẽ điểm, đường thẳng, vòng tròn...................................................................... 79
6.2 Thêm text........................................................................................................... 81
6.3 Chọn graphic ..................................................................................................... 82
6.4 Di chuyển, xoay và sắp xếp thứ tự các graphic................................................. 83
6.5 Hiển thị nhãn ..................................................................................................... 85
6.6 Quyền ưu tiên và định vị trí của nhãn ............................................................... 89
6.7 Xây dựng chuỗi cho nhãn đối tượng ................................................................. 91
6.8 In bản đồ với nhãn............................................................................................. 92
7 Thiết kế trang in ........................................................................................................ 93
7.1 Tạo và sử dụng bản đồ mẫu .............................................................................. 93
7.2 Định các hiển thị trang ...................................................................................... 94
7.3 Thay đổi layout.................................................................................................. 96
7.4 Định dạng data frame ........................................................................................ 97
7.5 Hiển thị lưới ...................................................................................................... 99
7.6 Thêm data frame.............................................................................................. 100
7.7 Sử dụng các đối tượng ghi chú trên bản đồ..................................................... 102
7.8 Làm việc với các đối tượng graphic................................................................ 103
7.9 Sắp xếp và nhóm các đối tượng trên bản đồ ................................................... 104
7.10 In bản đồ.......................................................................................................... 104
8 Tạo mới ký hiệu bản đồ........................................................................................... 105
8.1 Tạo mới ký hiệu đường ................................................................................... 105
8.2 Tạo mới ký hiệu vùng ..................................................................................... 106
8.3 Tạo mới ký hiệu điểm ..................................................................................... 107
8.4 Tạo mới ký hiệu text ....................................................................................... 108
8.5 Làm việc với bảng màu................................................................................... 108
9 Làm việc với dữ liệu dạng bảng.............................................................................. 109
9.1 Mở bảng thuộc tính của một layer................................................................... 110
9.2 Hiển thị dữ liệu dạng bảng .............................................................................. 111
9.3 Điều khiển giao diện của bảng ........................................................................ 112
9.4 Sắp xếp các record........................................................................................... 113
9.5 Chọn đối tượng trong bảng ............................................................................. 113
9.6 Tạo bảng mới với các record đã chọn ............................................................. 114
9.7 Thêm và xóa field, record ............................................................................... 115
9.8 Tính toán trên field.......................................................................................... 116
9.9 Join và Relate .................................................................................................. 117
10 Tạo biểu đồ cho dữ liệu thuộc tính...................................................................... 121
10.1 Kiểu biểu đồ .................................................................................................... 121
10.2 Tạo biểu đồ...................................................................................................... 122
10.3 Hiển thị biểu đồ............................................................................................... 123
10.4 Chỉnh sửa biểu đồ............................................................................................ 123
10.5 Quản lý biểu đồ ............................................................................................... 125
10.6 Lưu và mở biểu đồ ......................................................................................... 125
10.7 Xuất biểu đồ .................................................................................................... 126
11 Tạo báo cáo ......................................................................................................... 126
11.1 Tạo báo cáo ..................................................................................................... 126
11.2 Làm việc với field ........................................................................................... 127
11.3 Tổ chức dữ liệu trong báo cáo......................................................................... 128
11.4 Thêm đối tượng vào báo cáo........................................................................... 129
11.5 Điều khiển cách hiển thị báo cáo .................................................................... 129
11.6 Lưu và mở báo cáo.......................................................................................... 130
12 Truy vấn dữ liệu bản đồ ...................................................................................... 131
12.1 Chọn đối tượng trên bản đồ............................................................................. 131
12.2 Xuất đối tượng được chọn............................................................................... 133
12.3 Tạo liên kết dữ liệu với đối tượng................................................................... 133
12.4 Tìm đối tượng thông qua biểu thức truy vấn SQL .......................................... 134
12.5 Tìm đối tượng thông qua quan hệ không gian ................................................ 135
12.6 Tạo vùng đệm.................................................................................................. 136
12.7 Liên kết dữ liệu theo quan hệ không gian ....................................................... 138
12.8 Tạo lớp của những đối tượng được chọn ........................................................ 139
1 Giới thiệu ArcMap
ArcMap là một phần mềm quan trọng trong bộ ArcDIS. ArcMap cho phếp
người sử dụng thực hiện các chức năng sau:
Hiển thị trực quan
Thể hiện dữ liệu theo sự phân bố không gian giúp người dùng nhận biết
được các quy luật phân bố của dữ liệuc các mối quan hệ không gian mà nếu
sử dụng phương pháp truyền thống thì rất khó nhận biết.
Tạo lập bản đồ
Nhằm giúp cho người sử dụng dể dàng xây dựng các bản đồ chuyên đề để
truyền tải thông tin cần thiết một cách nhanh chóng và chuẩn xác, ArcMap
cung cấp hàng loạt các công cụ để người dùng đưa dữ liệu của họ lên bản
đồ, thể hiện, trình bày chúng sao cho có hiệu quả và ấn tượng nhất.
Trợ giúp ra quyết định
ArcMap cung cấp cho người dùng các công cụ để phân tích, xử lý dữ liệu
không gian, giúp cho người dùng dể dàng tìm được lời giải đáp cho các câu
hỏi như là “Ở đâu…?”, “Có bao nhiêu…?”,… Các thông tin này sẽ giúp cho
người dùng có những quyết định nhanh chóng, chính xác hơn về một vấn đề
cụ thể xuất phát từ thực tế mà cần được giải quyết.
Trình bày
ArcMap cho phép người dùng trình bày, hiển thị kết quả công việc của họ
một cách dễ dàng. Người dùng có thể xây dựng những bản đồ chất lượng và
tạo các hiển thị tương tác để kết mối các báo cáo, đồ thị, biểu đồ, bảng biểu,
bản vẽ, tranh ảnh và những thành phần khác với dữ liệu của người dùng. Họ
có thể tìm kiếm, truy vấn thông tin địa lý thông qua các công cụ xử lý dữ liệu
rất mạnh và chuyên nghiệp của ArcMap.
Khả năng tùy biến của chương trình
Môi trường tùy biến của ArcMap cho phép người dùng tự tạo các giao diện phù
hợp với mục đích, đối tượng sử dụng, xây dựng những công cụ mới để thực
hiện công việc của người dùng một cách tự động, hay tạo những chương trình
ứng dụng độc lập thực thi trên nền tảng của ArcMap.
1.1 Các khái ni m c
bn trong ArcMap
Bản đồ là một thành phần cơ bản trong ArcMap. Người sử dụng có thể
hiển thị thông tin địa lý trên bản đồ theo nhiều layer. Những layer này hiển thị
một kiểu dữ liệu đặc trưng như là: sông ngòi, ao hồ, đường giao thông, địa giới
hành chánh, khu bảo tồn động vật hoang dã…. Layer không lưu trữ dữ liệu
thông tin địa lý thực. Nó chỉ tham chiếu đến những dữ liệu lưu trữ trong
coverage, shapefile, geodatabase, image, grid… và định cách hiển thị thông tin
trên bản đồ.
Việc tham chiếu những dữ liệu bằng cách này cho phép layer phản ánh lại
hầu hết những thông tin mới nhất trong dữ liệu GIS.
TOC (Table of contents) là một danh sách chứa tất cả layer trên bản đồ và hiển
thị những đối tượng trong các layer đó. Hộp thoại nhỏ bên cạnh các layer biểu
thị tình trạng hiện hành layer đó tắt hay mở, tức là layer đó được hiển thị trên

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement