Tài liệu chuyên ngành xây dựng, khoa học kỹ thuât, máy móc...
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#985006 Link tải miễn phí luận văn
Trang
LỜI MỞ ĐẦU...1
1. Xác định ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu....1
2. Mục đích của đề tài ....2
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4. Phương pháp nghiên cứu..2
5. Bố cục luận văn: ....2
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM4
1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM....4
1.1.1 Lịch sử hình thành ..4
1.1.2.Các loại sản phẩm ốp lát. ..6
1.1.3.Qui trình sản xuất sản phẩm: .8
1.2.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN. 10
1.2.1.Nguyên vật liệu. ....10
1.2.2.Máy móc thiết bị....11
1.2.3.Lao động. 12
1.2.4.Vốn đầu tư. ..13
1.2.5.Thị trường. ...15
1.2.6.Giá cả. ....16
1.2.7.Thị hiếu...16
CHƯƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN
XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM
TRONG THỜI GIAN QUA....18
2.1.TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM TRONG THỜI GIAN QUA. .18
2.1.1 Tình hình sản lượng và năng lực sản xuất sản phẩm gạch men phía
Nam. .18
2.1.2. Tình hình nguyên vật liệu. ...24
2.1.3.Tình hình máy móc thiết bị. ..26
2.1.4.Tình hình lao động. 27
2.1.5.Tình hình về vốn. ...28
2.1.6.Tình hình thị trường. ...30
2.1.7.Tình hình giá cả. ....34
2.1.8.Về thị hiếu. ..36
2.2.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM TRONG THỜI GIAN
QUA. ....38
2.2.1. Ưu điểm. 38
2.2.2.Hạn chế...39
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM
ĐẾN NĂM 2010 ..42
3.1.ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM
ĐẾN NĂM 2010. 42
3.1.1. Căn cứ để đề ra định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động
sản xuất kinh doanh sản phẩm gạch men phía nam đến năm 2010. 42
3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh
doanh gạch men phía Nam đến năm 2010: ...45
3.1.2.1.Định hướng phát triển: ..45
3.1.2.2. Mục tiêu cơ bản: 46
3.2 .CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH SẢN PHẨM GẠCH MEN PHÍA NAM ĐẾN NĂM
2010. ....46
3.2.1 Giải pháp phát triển thị trường. .46
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing: 53
3.2.3. Giải pháp tạo nguồn nguyên vật liệu: 63
3.2.4. Giải pháp cải tiến máy móc thiết bị, áp dụng công nghệ tiến
tiến....65
3.2.5 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực. .66
3.2.4 Giải pháp tạo vốn cho sản xuất kinh doanh. ..67
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ NGÀNH: ...69
KẾT LUẬN ....70
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
LỜI MỞ ĐẦU

1. XÁC ĐỊNH Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN
CỨU
Việt Nam là một nước có hơn 80 triệu dân, đang trong quá trình
Công nghiệp hoá-hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới, tăng trưởng
kinh tế các năm qua khá ổn định, thu nhập của người tiêu dùng cũng
được tăng cao. Do đó để có thể thích ứng với sự phát triển không ngừng
nhu cầu xã hội, chính phủ đã có các chính sách phát triển và hoàn chỉnh
cơ sở hạ tầng, quy hoạch lại hệ thống đô thị, xây dựng trường học, công
sở, … và có các chính sách hỗ trợ khuyến khích nhân dân xây dựng nhà
cửa nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở và làm đẹp thêm cảnh quan đô
thị.
Với những nhu cầu đặt ra đó, vật liệu xây dựng trở thành một
trong những mặt hàng thiết yếu trong công cuộc xây dựng và phát triển
cơ sở hạ tầng. Gạch men là một sản phẩm trong nhiều loại sản phẩm vật
liệu xây dựng. Nó đang là loại sản phẩm bị cạnh tranh quyết liệt trên thị
trường do có nhiều công ty trong nước cũng như nước ngoài đầu tư trong
sản xuất kinh doanh gạch men.
Xuất phát từ những nhận thức trên, tác giả mạnh dạn chọn đề
tài:”Một số giải pháp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sản
phẩm gạch men phía Nam đến năm 2010” với mong muốn giúp các
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạch men phía Nam phần nào khắc
phục được những hạn chế trong sản xuất kinh doanh hiện nay và nâng
cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement